Stanovy SEZ-KES

logo
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ – KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
SLOVAK ASSOCIATION OF ELECTRICAL ENGINEERS – CHAMBER OF THE SLOVAK ELECTRICIANS

STANOVY

Tieto stanovy platia pre dobrovoľné združenie1)  fyzických a právnických osôb, pracujúcich2) alebo podnikajúcich3)  v oblasti elektrických zariadení 4). Platia i pre ostatné osoby, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú vstúpiť do uvedeného združenia.

Článok 1. Názov a sídlo.

(1) Združenie si zvolilo názov:
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ – KOMORA ELEKTROTECNÍKOV SLOVENKA,
ďalej len „SEZ – KES”, ktorý bude používať pri svojej činnosti
(2) Sídlom prezídia SEZ – KES (čl.4 ods.4) je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Adresa sídla SEZ – KES je: 811 07 Bratislava, Radlinského 28.
(3) Prezídium rozhoduje o zriadení, názve, sídle a kompetenciách každej ďalšej odbočky SEZ – KES.

Článok 2. Cieľ činnosti a rozsah pôsobnosti.

(1) SEZ – KES účinne pomáha svojim členom všestranne rozvíjať a zdokonaľovať odbornú zdatnosť v oblasti elektrických zariadení.
(2) SEZ – KES pomáha v rámci svojich možností rozvíjať živnostenské a obchodné podnikanie svojich členov.
(3) SEZ – KES spolupracuje s obdobnými organizáciami u nás a v zahraničí.
(4) SEZ – KES pôsobí na celom území Slovenskej republiky a podľa potreby i v zahraničí.
(5) SEZ – KES spolupracuje s orgánmi štátnej správy.
(6) SEZ – KES plní delegované kompetencie štátnej správy.
(7) SEZ – KES zabezpečuje vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.
(8) SEZ – KES vydáva odborné publikácie.
(9) SEZ – KES plní úlohy v oblasti technickej normalizácie.

Článok 3. Členstvo v SEZ – KES.

(1) Členstvo je dobrovoľné.
(2) O druhu. forme a zániku členstva rozhoduje prezídium SEZ – KES. Jeho rozhodnutie je konečné.
(3) K vzniku alebo zániku členstva sa vyjadrujú i predsedovia a výbor regionálnych odbočiek SEZ – KES, keď je to vhodné a potrebné.

Druh členstva

(4) Členstvo v SEZ – KES je:
− riadne
− mimoriadne
− čestné.

Forma členstva

(5) Riadne, mimoriadne a čestné členstvo môže byť:
− individuálne – počet členov 1 (jeden)
− Právnické osoby – počet členov viac ako jeden.
(6) Riadnym alebo mimoriadnym členom SEZ – KES sa môže stať fyzická (občianstvo v SR nie je podmienkou) alebo právnická osoba, ktorá :
− o členstvo vo zväze požiada predpísaným spôsobom a SEZ – KES jeho žiadosti vyhovie,
− má elektrotechnické alebo príbuzné technické vzdelanie, u právnickej osoby zamestnáva pracovníkov s týmto vzdelaním
− nebol zo zväzu vylúčený,
− súčasne nie je členom iného združenia alebo zväzu, ktorého pôsobenie nie je v súlade s poslaním, činnosťou a záujmami zväzu ,
− súhlasí bez výhrad so Stanovami SEZ – KES a ostatnými vnútornými záväznými predpismi SEZ – KES a bude ich plniť.
(7) Riadnym alebo mimoriadnym členom sa môže stať i organizácia (registrácia na území Slovenskej republiky nie je podmenkou), ako fyzická alebo právnická osoba a podnikajúca v oblasti elektrotechniky alebo príbuznom odbore,
ktorá súčasne splní podmienky pre členstvo uvedené v bode (6).
(8) Valné zhromaždenie na návrh prezídia, prezidenta alebo člena môže udeliť čestné členstvo v SEZ – KES významným osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj SEZ – KES alebo elektrotechniky alebo elektrotechnického priemyslu v SR. Čestné členstvo sa udeľuje hlasovaním a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Čestné členstvo je spojené s udelením diplomu čestného člena SEZ – KES. Čestný člen má práva a povinnosti ako riadny člen SEZ – KES, avšak bez povinnosti platenia členského príspevku.
(9) Členom SEZ – KES nemôže byť organizácia štátnej správy.
(10) Riadny a mimoriadny člen má právo:
a) voliť a byť volený do všetkých orgánov SEZ – KES;
b) požadovať poskytovanie pomoci podľa článku 2;
c) na prednostnú účasť na odborných podujatiach poriadaných zväzom;
d) zúčastňovať sa na hospodárskej činnosti zväzu;
e) byť menovaný do hospodárskych funkcií zväzu;
f) vyjadrovať svoje názory, návrhy a pripomienky k činnosti zväzu;
g) zaujímať stanoviská k rozhodnutiam orgánov SEZ – KES a prípadne požadovať ich bližšie vysvetlenie;
h) v prípade nesúhlasu s rozhodnutím prezídia SEZ – KES, podať sťažnosť ku kontrolnej komisii SEZ – KES. Jej stanovisko je pre nové rozhodnutie prezídia záväzné;
i) podávať návrhy na čestné členstvo v SEZ – KES.
(11) Riadny a mimoriadny člen je povinný:
a) pri každej činnosti súvisiacej priamo alebo nepriamo s pôsobením a záujmami zväzu, dbať na ochranu jeho oprávnených záujmov v súlade so stanovami zväzu a vnútornými záväznými predpismi zväzu. Chrániť povesť a dobré meno zväzu a všetkých jeho členov;
b) podieľať sa aktívne na napĺňaní úloh zväzu vyplývajúcich z ustanovenia článku 2;
c) podávať pripomienky k činnosti zväzu a návrhy na jej zlepšenie;
d) v určenej výške, v stanovenej lehote a dohodnutým spôsobom uhradiť členské;
e) výšku členského:
− pre individuálnych členov na celé volebné obdobie určuje valné zhromaždenie,
− pre právnické osoby určuje prezídium.
f) v odôvodnených prípadoch prezídium môže i počas volebného obdobia zmeniť výšku členského pre individuálnych členov;
g) lehota na úhradu členského je do konca januára aktuálneho roka;
h) najneskôr do 30 dní oznámiť zväzu každú zmenu údajov uvedených v prihláške, okrem prípadu úmrtia.
(12) V prípade odvolania alebo sťažnosti o spôsobe, dôvode a dátume právoplatného zániku riadneho, mimoriadneho i čestného členstva s konečnou platnosťou rozhoduje prezídium na návrh alebo kontrolnej komisie alebo predsedníctva regionálnej dbočky. Prihliada sa pritom najmä na:
a) dlhodobé plnenie si povinnosti člena zväzu;
b) činnosť člena poškodzujúca dobré meno a oprávnené záujmy SEZ – KES;
c) iné zreteľahodné okolnosti;
(13) Spôsoby prerušenia alebo zániku členstva v SEZ – KES sú:
a) prerušenie; (napr. pri dlhodobej chorobe alebo pri dlhodobej zahraničnej ceste a pod.)
b) pozastavenie; (napr. pri občasnom neplnení si základných povinností člena zväzu a pod.)
c) vyškrtnutie zo zoznamu členov zväzu; (napr. pri 2 ročnom neplnení si niektorej zo základných povinností člena napr. úhrady členského a pod.)
d) vylúčenie; (napr. pri dlhodobom neplnení si základných povinností člena zväzu alebo za závažné poškodzovanie dobrého mena zväzu a jeho o oprávnených záujmov a pod.)
e) úmrtie člena;
f) rozhodnutie člena o vystúpení vyjadrené písomnou formou, ihneď po doručení prezídiu SEZ – KES.

Článok 4. Orgány SEZ – KES.

(1) Orgánmi SEZ – KES sú:
a) Valné zhromaždenie riadnych a mimoriadnych členov alebo ich delegátov SEZ – KES (ďalej len “valné zhromaždenie“), ktoré je najvyšším orgánom SEZ – KES.
 b) Prezídium SEZ – KES.
c) Kontrolná komisia SEZ – KES.
d) Rozšírené prezídium t.j. prezídium, predseda kontrolnej komisie a predsedovia regionálnych odbočiek SEZ – KES.
(2) Volené orgány:
a) Prezídium SEZ – KES.
b) Kontrolná komisia SEZ – KES.
(3) Menované orgány:
a) Hospodárska správa SEZ – KES.
b) Hospodárske zariadenie SEZ – KES.
(4) Volené orgány SEZ – KES volí valné zhromaždenie podľa volebného poriadku schváleného valným zhromaždením. Funkčné obdobie volených orgánov je trojročné.
(5) Menované orgány ustanovuje prezídium podľa vnútorného záväzného predpisu (organizačný poriadok).
(6) Riadne valné zhromaždenie zvoláva prezídium jedenkrát ročne (najvhodnejšie pri organizovaní odbornej konferencie / semináru). Prezídium oznámi termín konania riadneho valného zhromaždenia všetkým členom /delegátom a zašle im pozvánku s programom minimálne 2 týždne pred jeho konaním.
(7) Prezídium je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 2 mesiacov od obdržania žiadosti na zvolanie, ak o jeho zvolanie požiada aspoň polovica členov prezídia alebo aspoň 10 % členov SEZ – KES. Prezídium oznámi termín konania mimoriadneho valného zhromaždenia všetkým členom / delegátom a zašle im pozvánku s programom minimálne 2 týždne pred jeho konaním.
(8) Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán SEZ – KES rozhoduje o zásadných otázkach činnosti a ďalšieho rozvoja SEZ – KES. Do jeho výlučnej právomoci patrí hlavne:
a) Schvaľovanie stanov SEZ – KES, ich zmien a doplnkov;
 b) Voľba a odvolávanie členov prezídia a kontrolnej komisie;
c) Prerokovanie a schválenie správy o činnosti SEZ – KES za uplynulé obdobie;
d) Prerokovanie a schválenie správy kontrolnej komisie o hospodárení SEZ – KES za uplynulé obdobie;
e) Prerokovanie a schválenie plánu činnosti a smery ďalšieho rozvoja SEZ – KES na nasledujúce obdobie;
f) Rozhodovanie o všetkých otázkach činnosti, o ktoré požiadalo prezídium, kontr. komisia respektíve členovia SEZ – KES;
g) Rozhodovanie o výške príspevkov riadnych a mimoriadnych členov SEZ – KES na nasledujúce obdobie;
h) Rozhodovanie o zlúčení SEZ – KES s iným združením alebo o jeho rozpustení.
Valné zhromaždenie (riadne, mimoriadne) zvolané podľa čl. 4, ods. (6) a (7) stanov je uznášaniaschopné v prípade, že je prítomná aspoň polovica členov (riadnych a mimoriadnych) respektíve delegátov SEZ – KES. Pokiaľ zvolané valné zhromaždenie nie je v stanovenom čase (termín, čas podľa pozvánky) uznášaniaschopné, koná sa valné zhromaždenie o 15 minút neskôr a je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných. Zvolané valné zhromaždenie rokuje len o bodoch programu uvedených v pozvánke.
(9) Rozšírené prezídium je špeciálnym orgánom SEZ – KES, ktorý rieši počas volebného obdobia dôležité a významné otázky zväzu. Pre výkonné orgány je poradným a odporúčajúcim orgánom. Zasadá raz za rok a jeho zasadania zvoláva a organizačne zabezpečuje prezident. Rokovanie prebieha podľa rokovacieho poriadku.
(10) Prezídium je výkonným orgánom SEZ – KES, ktoré riadi jeho činnosť počas funkčného obdobia. Prezídium rozhoduje vo všetkých záležitostiach pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia vyhradené do výlučnej právomoci valného zhromaždenia. Prezídium má 13 členov. Zo svojho stredu si volí prezidenta a na návrh zvoleného prezidenta 3 viceprezidentov. Hlavné zásady pre činnosť prezídia sú nasledovné:
a) prezídium zasadá minimálne 6x ročne v dvojmesačnom intervale, okrem toho kedykoľvek po zvolaní prezidentom alebo na návrh aspoň 3 členov prezídia;
b) zasadania prezídia zvoláva prezident alebo v jeho neprítomnosti viceprezident;
c) prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov;
d) rozhodnutie prezídia je prijaté, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov prezídia. Z priebehu zasadaní prezídia a o prijatých rozhodnutiach sa vypracovávajú zápisy. Každý člen prezídia má právo, aby v zápise bol uvedený jeho odlišný názor na prerokovávanú záležitosť;
e) v prípade rezignácie člena prezídia, prezídium má právo doplniť nového člena prezídia kooptáciou za podmienky, že celkový počet kooptovaných členov prezídia nesmie byť viac ako šesť;
f) prezídium SEZ – KES schvaľuje a vydáva vnútorné predpisy SEZ – KES (Rokovací poriadok prezídia SEZ – KES, Organizačný poriadok SEZ – KES, Zásady činnosti kontrolnej komisie SEZ – KES, …);
g) prezídium schvaľuje vnútornú štruktúru Hospodárskej správy SEZ – KES a Hospodárskeho zariadenia SEZ – KES;
h) rokovanie prezídia sa riadi ustanoveniami Rokovacieho poriadku prezídia SEZ – KES.
i) Práva a povinnosti prezídia SEZ – KES v zmysle týchto stanov sú podrobne rozpracované v Organizačnom poriadku SEZ – KES.
(11) Prezident je štatutárnym zástupcom a výkonným orgánom SEZ – KES, a to najmä vo vzťahu k štátnym orgánom a partnerom SEZ – KES. Hlavné zásady pre činnosť prezidenta sú nasledovné:
a) reprezentuje a zodpovedá za činnosť SEZ – KES navonok vo všetkých záležitostiach;
b) zodpovedá za organizačné zabezpečenie zasadnutia prezídia, rozšíreného prezídia a valného zhromaždenia a ostatných činností SEZ – KES podľa rozhodnutí prezídia a valného zhromaždenia;
c) vedie zasadnutia prezídia SEZ – KES, v jeho neprítomnosti niektorý z viceprezidentov;
d) je oprávnený rokovať, uzatvárať dohody a zmluvy a podpisovať ich v mene SEZ – KES. V prípade uzatvárania záväzkov SEZ – KES nad sumu určenú prezídiom sa vyžaduje podpis prezidenta a viceprezidenta;
e) navrhuje prezídiu kandidáta na funkciu výkonného tajomníka;
f) v prípade neprítomnosti prezidenta preberá jeho kompetencie podľa rozhodnutia prezidenta jeden z viceprezidentov;
g) práva a povinnosti prezidenta v zmysle týchto stanov sú podrobne rozpracované v organizačnom poriadku SEZ – KES.
(12) Kontrolná komisia je samostatným , nezávislým orgánom zväzu. Je minimálne trojčlenná a zo svojho stredu si volí predsedu. ktorý komisiu zastupuje navonok a koná v jej mene. Účinne spolupracuje s prezidentom, prezídiom a zúčastňuje sa na zasadaniach rozšíreného prezídia. Práva a povinnosti kontrolnej komisie sú určené vo vnútorných záväzných predpisoch zväzu (Organizačný poriadok, Rokovací poriadok, Zásady a poriadok kontrolnej komisie). Zasadá najmenej raz za rok a pri tej príležitosti vykoná i celkovú kontrolu hospodárenia zväzu a o výsledku vydá písomnú správu pre potrebu valného zhromaždenia, prípadne i iných orgánov zväzu.
(13) Hospodárska správa SEZ – KES zabezpečuje svojou činnosťou riadnu funkciu SEZ – KES, jeho orgánov (prezídium, prezident, rozšírené prezídium, kontrolná komisia, sekretariát), regionálnych odbočiek a účelových zložiek SEZ – KES. Na čele hospodárskej správy stojí výkonný tajomník, ktorého na návrh prezidenta schvaľuje do funkcie prezídium. Výkonný tajomník na výkon tejto funkcie uzatvára so SEZ – KES pracovnú zmluvu. Ďalší pracovníci hospodárskej správy sú menovaní a prijímaní respektíve prijímaní do pracovného pomeru v súlade s Organizačným poriadkom SEZ – KES.
(14)  Hospodárske zariadenie zväzu je samostatné účelové zariadenie ustanovené pre potreby zväzu, na tvorbu a krytie nákladov potrebných na udržanie a rozvoj činnosti zväzu. Pri svojej činnosti sa riadi ustanoveniami všeobecných právnych predpisov a vnútorných záväzných predpisov SEZ – KES. Na čele hospodárskeho zariadenia stojí riaditeľ prijímaný do riadného trvalého pracovného pomeru na základe výberového konania, ktoré vypisuje a vyhodnocuje hospodárska správa.

Článok 5. Hospodárenie SEZ – KES.

(1) Majetok SEZ – KES tvoria:
a) členské príspevky,
b) výnosy z činnosti Hospodárskeho zariadenia SEZ – KES,

c) dary, dotácie a iné príjmy od dobrovoľných darcov,

d) výnosy zo vzdelávacej, vydavateľskej a normalizačnej činnosti.
(2) Pre hospodárenie SEZ – KES platí osobitný zákon 4) a oznámenie MF SR 5).
(3) Pre hospodárenie Hospodárskeho zariadenia SEZ – KES platí osobitný predpis 6).
(4) Právo disponovať s finančnými prostriedkami má prezident SEZ – KES a ďalší členovia prezídia v rozsahu a spôsobe ustanoveným vnútorným predpisom (Zásady finančného hospodárenia a kontroly SEZ – KES).
(5) Za hospodárenie SEZ – KES je zodpovedný prezident SEZ – KES.

Článok 6. Záverečné ustanovenia.

(1) Pre riadnu činnosť SEZ – KES jeho prezídium schvaľuje a vydáva vnútorné predpisy, ktoré upresňujú, rozširujú a bližšie právne vymedzujú jednotlivé články Stanov SEZ – KES. Okrem toho vydáva odporúčania.
(2) SEZ – KES zanikne:
a) rozpustením alebo zlúčením s iným združením ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných na valnom zhromaždení SEZ – KES,

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

(3) Zánik SEZ – KES oznámi Ministerstvu vnútra SR do 15 dní prezident SEZ – KES.
(4) Pri zániku SEZ – KES prezídium v spolupráci s kontrolnou komisiou SEZ – KES vykoná majetkové vyporiadanie.
(5) Pri zániku SEZ – KES podľa ods. (2) písm. b) majetkové vyporiadanie vykoná likvidátor určený ministerstvom.

Článok 7. Účinnosť stanov.

(1) Tieto zmenené stanovy boli schválené valným zhromaždením Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska dňa 25. 3. 2009
(2) Zmenené stanovy podliehajú registrácii na MV SR.

Citované právne predpisy:

 1) Zákon č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona 300/1990 Zb.
 2) §2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).
 3) ČSN 33 0010 Elektrické zariadenia. Rozdelenie a pojmy.
 4) Napr. zákon č. 513/1991 Zb.
 5) Opatrenie FMF č.V/20531/1992 z 13.10.1992
 6) Zákon č.513/1991 Zb.