Článok / SEZ-KES

SEZ-KES organizuje v priebehu 2. polroka 2017 v SR aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) v rozsahu 8 vyučovacích hodín.

Plánované termíny AOP v 2. polroku 2017 sú nasledovné:

 •   13. 09. 2017– Bratislava, Botanická 25, Hotel Družba – Kongresové a konferenčné priestory;
 •   11. 10. 2017 – Trenčín, Jiráskova 5, Penzión NA SIHOTI;
 •   06. 12.  2017 – Bratislava, Botanická 25, Hotel Družba – Kongresové a konferenčné priestory.

Program AOP:

 • Stručné informácie o nových / zmenených legislat. predpisoch (zákony, nariadenia vlády SR, vyhlášky, …) na zaistenie BOZP na TZ elektrických, vydaných v období posledných 5-ich rokov.
 • Stručné informácie o nových STN / zmenách STN pre oblasť EZ vydaných v období posledných 5-ich rokov.
 • Poznatky z praxe súvisiace s BOZP pri činnosti na TZ elektrických z oblasti praktického uplatňovania nových predpisov a STN pre elektrické zariadenia.

Kto je povinný AOP absolvovať (inak osvedčenie stratí platnosť)

 • Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti (§21, §22, §23, §24 ods. 2) vydané pred 30. 6. 2006 a majú ho platné (absolvovali prvú AOP do 30. 4. 2008 respektíve ďalšiu do 5 rokov od absolvovania predchádzajúcej AOP).
 • Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie (§21, §22, §23, §24) vydané po 1. 7. 2006, museli / musia absolvovať prvú AOP najneskôr do 5 rokov od vydania osvedčenia;
 • osoby, ktoré už absolvovali AOP, ju musia znovu absolvovať najmenej raz za 5 rokov.

Pokyny pre účastníkov AOP

 • Účastníci AOP predložia platný originál osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike spolu s originálom (-mi) záznamu (-ov) o absolvovaní predošlej (-ých) AOP;
  Poznámka: Držitelia osvedčení, ktoré boli vydané pred 1. 1 2010, boli povinní sa podrobiť LPV do 31. 12. 2014 (ak sa LPV nepodrobili v období od 1. 1 2010 do 31. 12. 2013), inak ich osvedčenia stratili dňom 31. 12. 2014 platnosť.
 • Účastníkom, ktorí majú platný originál osvedčenia a platné záznamy o AOP, bude po ukončení AOP na zadnú stranu ich osvedčenia urobený záznam o absolvovaní AOP, čím sa platnosť ich osvedčenia predĺži o ďalších päť rokov.

Účastnícky poplatok stanovilo prezídium nasledovne:

člen SEZ-KES (zaplatené členské za posledné 2 roky) …..33,00 €
člen SEZ-KES (zaplatené členské za posledný 1 rok) …..39,00 €
učitelia a študenti odborných škôl …..39,00 €
nečlen resp. neplatiaci člen SEZ-KES …..45,00 €

Úhrada účastníckeho poplatku:

 • Prev. príkazom na účet IBAN: SK4002000000000032839062, BIC: SUBASKBX,
  v.s.: 13092017, k.s.: 308 (13. 09. 2017 – Bratislava);
  v.s.: 11102017, k.s.: 308 (11. 10. 2017 – Trenčín);
  v.s.: 06122017, k.s.: 308 (06. 12 2017 – Bratislava);
 • Pre identifikáciu vašej platby do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko účastníka;
 • Poštovou poukážkou typu „U“ na uvedený účet.

Program a prihlášku na AOP  v PDF formáte si môžete stiahnuť tu:

„Program a prihláška na AOP“

 Na AOP je možné sa prihlásiť aj elektronicky cez ONLINE prihlášku:

Po kliknuti na ikonu   si môžete ONLINE vyplniť formulár prihlášky. Po jeho vyplnení, prosím odošlite formulár kliknutím na tlačitko „Odoslať“. 

v  1. polroku 2018 pripravujeme taktiež AOP, termíny budú oznámené začiatkom decembra 2017 na našej web stránke .

Prezídium SEZ-KES.

Program a prihláška na AOP - 2. polrok 2017
Program a prihláška na AOP - 2. polrok 2017
AOP_2polrok_2017_PROGRAM.pdf
152.4 KiB
252 Stiahnutia
Detaily