Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:  1.    elektrotechnik – §21  2.   samostatný elektrotechnik – §22  3.   elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23 Osvedčenie je možné

Čítať viac

SEZ-KES organizuje v priebehu 2. polroka 2017 v SR aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Plánované termíny AOP v 2. polroku 2017 sú nasledovné:   13. 09. 2017– Bratislava, Botanická 25, Hotel Družba – Kongresové a konferenčné priestory;   11. 10. 2017 – Trenčín, Jiráskova 5, Penzión NA

Čítať viac

Prezídium SEZ-KES z dôvodu neúmerných bankových poplatkov zrušilo ku dňu 27.6.2017 v Poštovej banke účet č. SK93 6500 0000 0000 2006 0123, ktorý slúžil len pre účely platenia členských príspevkov. V priebehu mesiaca mája 2017 prezídium SEZ-KES založilo na tento účel nový účet v Slovenskej sporiteľni, č. u. SK24 0900 0000 0051 2846 5328. Informáciu o spôsobe platenia členských príspevkov od

Čítať viac

V dňoch 23. ÷ 26. 5. 2017 sa v areáli Výstaviska AGROKOMPLEX Nitra uskutoční 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS 2017. 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS sa bude prvýkrát konať v termíne 23. – 26. 5. 2017 na výstavisku v Nitre spoločne s

Čítať viac

V dňoch 29. a 30. 3. 2017 sa konala v Bratislave 46. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 183 účastníkov a 48 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o., Aetron s.r.o., B.E.G.

Čítať viac

Vážení členovia SEZ-KES, naši sympatizanti.  Aj v tomto roku sa uchádzame o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO a PO  za rok 2016. Veľmi si ceníme Vašu pomoc a pritom Vám nemôžeme osobne poďakovať, nakoľko zo zákona nie je možné, aby daňové úrady zverejňovali darcov. Preto nevieme, kto nám svoje 2%

Čítať viac