Prístup STN ONLINE pre rok 2018

Vážení užívatelia služby STN ONLINE, členovia a sympatizanti SEZ-KES,
prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska na základe kladnej odozvy na sprístupnenie STN ONLINE ponúka opätovne možnosť platiacim členom SEZ-KES využívať službu:

„Prístup STN ONLINE“ aj v období od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019

Dôležité informácie:

 • Prístup je k výberu cca 400 elektrotechnických STN podľa zoznamu SEZ-KES (a k ním prislúchajúcim zrušeným STN).
 • Jeden prístup je možný len na 1 PC a 1 notebooku. Pri prihlásení sa zaregistruje ich IP adresa a potom nie možné sa z iných počítačov prihlásiť (zmena je možná iba po oficiálnom nahlásení).
 • Aktualizácia STN je 1-krát v mesiaci najneskôr do 3 dni po skončení  mesiaca.
 • Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 50 noriem. Každú normu je možné len 2-krát vytlačiť. Možnosť čítania noriem je po dobu 30 dní bez potreby ONLINE pripojenia PC na internet. Pri ONLINE  pripojení PC na internet táto doba nie je obmedzená (len v období zaplateného prístupu).
 •  Cena za službu STN ONLINE pre rok 2018 vo výške 43,00 € sa skladá z dvoch položiek:
  • prístup STN ONLINE vo výške …………………………………… 20,05 €,
  • registračný poplatok SEZ-KES vo výške ………………………… 22,95 €.
 • Podmienkou objednania prístupu je byť členom SEZ-KES a mať zaplatené členské na rok 2018 najneskôr do 15. 2. 2018 vo výške:
  • individuálny člen……………………… 30,00 €,
  • spolkový člen………………………… 100,00 €  na 5 prihlásených zamestnancov elektrikárov.
 • Ak máte záujem (ak ešte nie ste členom SEZ-KES prihláste sa za individuálneho alebo spolkového člena) pošlite záväznú objednávku na „Prístup STN ONLINE“.
 • Formulár pre objednávku, Predbežný zoznam STN pre rok 2018 a Prihláška za člena SEZ-KES, je na našej www.sez-kes.sk a tiež na sekretariáte SEZ-KES v Bratislave, Radlinského 28, tel.  02 / 55 56 39 38, e-mail: sekretariat@sez-kes.sk, kde je možné ziskať ďalšie informácie.
 • Objednávku služby, prípadne prihlášku za člena SEZ-KES, je potrebné zaslať elektronickou formou (e-mailom) resp. poštou obratom.
 • Odporúčame si preštudovať  „Prehlásenie / oboznámenie užívateľa služby“, ktoré je potrebné podpísať a zaslať na sekretariát SEZ-KES spolu s objednávkou, že bude dodržiavať v plnej miere zmluvné podmienky.
 • Upozornenie: Záväzná objednávka je podkladom pre fakturáciu služby STN ONLINE za obdobie od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019, preto prosíme dôsledne vyplňte všetky fakturačné údaje. Nezabudnite na Vaše kontaktné údaje, e-mailovú adresu, telefónne číslo.
 • Od začiatku februára 2018 budeme prihláseným záujemcom zasielať faktúry za službu Prístup STN ONLINE na ich uvedenú fakturačnú adresu.
 • Podmienkou registrácie a pripojenia je mať zaplatené poplatky a členský príspevok.
 • Registráciu zabezpečuje ÚNMS – odbor technickej normalizácie (pridelenie hesla a prístup k STN) na základe nami predloženého zoznamu.

Dokumenty k stiahnutiu z tohto miesta: