Rok 1996 sa zapísal do histórie Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (ďalej len SEZ-KES) tým, že na valnom zhromaždení vo februári 1996 bola prijatá úloha, aby sa zakladali odbočky SEZ-KES v jednotlivých krajoch Slovenska. Túto úlohu sa v Nitre podarilo splniť za pomoci nadšencov z radov elektrotechnikov. Na ustanovujúcej schôdzi v roku 1996 vznikla regionálna odbočka aj

Čítať viac

V dňoch 6 a 7. 4. 2016 sa konala v Bratislave 44. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 206 účastníkov a 46 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o.; Aetron s.r.o.; B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.;

Čítať viac

Dňa 6. apríla 2016 sa konalo Valné zhromaždenie SEZ-KES, ktoré okrem iného zvolilo nové prezídium SEZ-KES a kontrolnú komisiu SEZ-KES. Do prezídia boli zvolení: Ľ. Bučo, Ing. P. Filippi, Doc. Ing. D. Gašparovský, PhD., T. Hanko, Ing. Ľ. Harnoš, Ing. F. Kinčeš, Ing. K. Kolada, Ing. H. Kubeš, Ing. V. Kukučka, Ing. P. Oravec, Ing. F.

Čítať viac

SKSI a SEZ-KES v spolupráci s vysokými školami a ďalšími organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v stavebníctve v rámci motivačných a podporných aktivít pre študentov technického zamerania sa rozhodli pravidelne oceňovať najlepšie a najkvalitnejšie diplomové práce. Cieľom súťaže je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne

Čítať viac

V dňoch 4 a 5. 11. 2015 sa konala v Poprade 43. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 196 účastníkov a 38 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o., Aetron s.r.o., B.E.G. Brück Electronic CZ

Čítať viac

V poslednom čase sa na SEZ-SEZ obrátili viacerí revízni technici s dotazom aké údaje majú uvádzať v správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške v časti „evidenčné číslo osvedčenia revízneho technika“. Pri kolaudáciách stavieb zúčastnení zástupcovia považujú uvedený údaj v správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške v rozsahu „evidenčné číslo osvedčenia s dátumom jeho vydania“ za nedostatočný. O stanovisko

Čítať viac