Vážení kolegovia, vážená elektrotechnická verejnosť ,z viacerých prameňov sa objavila informácia o vzniku „Komory elektrotechniků ČR“, a zarezonovala medzi slovenskými elektrotechnikmi ako svetlo nádeje, že možno nasledovať český príklad,  ale aj ako sklamanie z toho, že nás Česi zasa predbehli a konečne vytvorili profesijnú komoru s potrebnými kompetenciami, zatiaľ čo slovenská elektrotechnická verejnosť  žije a pracuje bez programu, bez jednotiacej myšlienky, bez reprezentácie

Čítať viac

Problematika STN 33 2000-5-559: 2013-03 Časť 5-559 doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., STU FEI v Bratislave Požiadavky na inštalácie osvetlenia sú predmetov viacerých technických noriem, európskych aj pôvodných národných STN. V prvom rade požiadavky na svetelné obvody, ktoré sú určené najmä na pevné pripojenie svietidiel sú predmetom normy STN 33 2130:1983 „Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické

Čítať viac

Ing. Marek MÁCHA, OMS, spol. s r.o., Dojč COB „Chip On Board “ je technológia, ktorá používa maticové zoskupenie jednotlivých nízko výkonových LED do jedného celku na kremíkovom substráte. Vzhľadom na to, že vyžarovanie takýchto jednotlivých LED je v modrej oblasti farebného spektra musíme toto svetlo konvertovať na svetlo v nami viditeľnej oblasti. Konverzia modrého

Čítať viac

Ing. Jan KREJČÍ, OEZ s.r.o. Letohrad, ČR Aby určitý přístroj vyhovoval daným požadavkům, které vyplývají z konkrétního použití, musí mít odpovídající vlastnosti. Ty jsou dány příslušnými parametry a dalšími údaji, které jsou definovány hlavně předmětovými normami jednotlivých druhů přístrojů. Tyto normy také definují zkoušky pro jejich ověření. V článku jsou uvedeny jedny z nejdůležitějších parametrů

Čítať viac

doc. Ing. Miroslav KOPČA, PhD., STU FEI v Bratislave Ing. Michal Váry, PhD., STU FEI v Bratislave Príspevok je venovaný metodike posudzovania prúdovej zaťažiteľnosti vodičov a káblov v elektrických nn silových rozvodoch. Touto problematikou sa zaoberá najmä STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 5-52 Výber a stavba elektrických zariadení Elektrické rozvody. Odporúčania citovanej

Čítať viac

Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR  Objekty obsahující citlivá elektronická zařízení chrání před nepříznivými účinky atmosférických výbojů systémem ochrany před bleskem – LPS (lightning protection system), jehož součástí je systém ochranných opatření před elektromagnetickými účinky blesku – LPMS (LEMP protection measures system). Součástí tohoto systému zabezpečující ochranu elektrické sítě uvnitř chráněného objektu jsou pak přepěťové ochrany – SPD (surge protective

Čítať viac