doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave Medzi elektrotechnikmi (a nielen medzi nimi) sa opakovane diskutuje o tom, či v SR je možné používať domové jednofázové zásuvky s hornými a dolnými ochrannými kontaktmi (nemecký vzor, tzv. Schuko systém). Skôr ako sa dostaneme k samotnej problematike jednofázových zásuviek používaných v súčasnosti u nás a

Čítať viac

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ – KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA SLOVAK ASSOCIATION OF ELECTRICAL ENGINEERS – CHAMBER OF THE SLOVAK ELECTRICIANS STANOVY Tieto stanovy platia pre dobrovoľné združenie1)  fyzických a právnických osôb, pracujúcich2) alebo podnikajúcich3)  v oblasti elektrických zariadení 4). Platia i pre ostatné osoby, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú vstúpiť do uvedeného združenia. Článok 1. Názov a sídlo. (1) Združenie si zvolilo

Čítať viac

Doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., STU FEI v Bratislave Elektrické osvetlenie v budovách je významným spotrebičom elektrickej energie. Ak sa obzrieme späť na vývoj spotreby elektrickej energie na osvetlenie v priebehu posledných desaťročí, ruka v ruke ide spolu napredovanie technologického vývoja a zvyšovanie nárokov na kvantitu aj kvalitu osvetlenia. Zabezpečenie dobrých zrakových podmienok, hygieny zrakovej

Čítať viac

Ing. Peter DZURKO, Schneider Electric Slovakia, s.r.o. Pod pojmom fotovoltika sa dnes rozumie jednoduchý proces premeny slnečnej energie na elektrickú prostredníctvom elektrochemických procesov. Už v roku 1830 bol Antoine César Becquerelom spozorovaný fotovoltický jav a v roku 1910 ho Albert Einstein popísal. Až v roku 1950 bol vytvorený prvý fotovoltický článok, ktorý predznamenal nový rozvoj

Čítať viac

Ing. Ján MERAVÝ, LIGHTNING – SLUŽBY ELEKTRO, Trenčín Všetko má svoj čas. Predpísaná životnosť technických zariadení je pri užívaní často prekročená, začínajú sa postupne objavovať poruchy a nedostatky, ktoré vyústia do potreby vykonania rekonštrukcie zariadenia v objekte budovy. Zameriam sa v ďalšom na obytné budovy, ktoré boli postavené niekedy v polovici 50- tych rokov minulého

Čítať viac

Ochrana pred účinkami tepla a ohňa (ST 33 2000:4-42 + montáž na horľavé podklady ST 33 2312) Ing. Ing. František GILIAN, ELKOND HHK a.s., prezident Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR Príspevok je predovšetkým zameraný na bližšie vysvetlenie doplnkov národnej prílohy A k textu normy ST 33 2000-4-42: 2012 v súvislosti s platnými právnymi predpismi a

Čítať viac