Doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave Zóna odporu uzemňovača je jedným z dôležitých parametrov, ktorý má zásadný vplyv pri návrhu, prevádzke aj meraní uzemnenia. Tento termín, hoci ho používajú aj niektoré normy súvisiace s uzemnením, nie je v týchto, ale ani v príslušných terminologických normách definovaný. V tomto príspevku sú uvedené základné

Čítať viac

Ing. Tibor VAŠČINEC, COOPER INDUSTRIES SK, Košice Radko Bencz, HelpLux s.r.o., Bádice Zjednodušene povedané, núdzové osvetlenie slúži v rámci objektu na zaistenie dostatočného osvetlenia priestoru a únikových trás pre bezpečné vyvedenie osôb z objektu. Slúži na to: – Núdzové únikové osvetlenie – osvetlenie únikových východov – Núdzové osvetlenie únikovej cesty – osvetlenie trasy k únikovým

Čítať viac

Fotovoltika v praxi – skúsenosti s návrhom a praktickou relizáciou fotovoltických elektrární na strechách budov podľa STN 33 2000-7-712 Doc. Ing. Milan MARČEK, PhD., Schrack Technik s.r.o., Bratislava Tento príspevok sa zaoberá základnými princípmi fotovoltiky, pozitívnymi aspektami využitia tohto obnoviteľného zdroja energie, popisom jednotlivých prvkov fotovoltickej elektrárne a skúsenosťami s jej praktickou realizáciou na streche

Čítať viac

Veronika CHOVANOVÁ, školiteľ prvej pomoci SČK ÚzS Poprad V tejto prednáške sú zhrnuté zásady poskytovania prvej pomoci s apelom na základné životné funkcie postihnutého človeka a dodržiavaním určitých postupov v poskytovaní prvej pomoci v súvislosti so zásahom elektrického prúdu…… Pri zasiahnutí elektrickým prúdom môže byť poškodená osoba omráčená, môže mať ťažkosti s dýchaním alebo zástavu

Čítať viac

Prezídium SEZ-KES schválilo štatút alternatívy STN. Alternatíva STN (v skratke ASTN)je zdokumentované technické riešenie elektrickej inštalácie, ktoré je v nesúľade s STN ale nie je v rozpore v bezpečnosťou obsluhy alebo práce na elektrickej inštalácii. Posudzovanie a evidenciu ASTN za úhradu vykonáva SEZ-KES v zmysle schváleného štatútu.