Článok / SEZ-KES

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:
 1.    elektrotechnik – §21
 2.   samostatný elektrotechnik – §22
 3.   elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23

Osvedčenie je možné získať na základe splnenia požiadaviek podľa zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na vyhlášku č. 508/2009 Z.z. (odborné vzdelanie, odborná prax, zdravotnú spôsobilosť) a úspešného zloženia skúšky na záver školenia.

Podmienkou pre prijatie na školenie pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike je podanie:
•    správne vyplnenej prihlášky,
•    posudok o lekárskej preventívnej prehliadke podľa Usmernenia MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok … č. S05281-OZS-2013 zo dňa 20. 1. 2014 (uverejnené vo vestníku MZ SR dňa 29. 1. 2014),
•    doklady o odbornom vzdelaní,
•    doklady požadovanej praxi.

Spôsob záverečného overovania znalostí pre všetky druhy osvedčení pozostáva:

•    písomný test (teoretická časť) – min. 30 otázok (najmenej 75 % správnych odpovedí);
•    ústna skúška (praktická časť) – min. 4 otázky.

Záverečné overovanie vedomostí sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov – 3 členovia lektorského zboru. Hodnotenie skúšobnej komisie je slovné so záverečným výsledkom:

„vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

Cenník školenia s preskúšaním pre získanie osvedčenia
Rozsah § 21 – elektrotechnik § 22 – sam. elektrotechnik § 23 – elektrotechnik pre riadenie činnosti/prevádzky
do 1000 V 100,00 € 150,00 € 150,00 €
príplatok – nad 1000 V (zmena od 1.5.2017) 25,00 € 25,00 € 25,00 €
príplatok – výbuchy (zmena od 1.5.2017) 25,00 € 25,00 € 25,00 €
poplatok za opakovanie skúšky (zmena od 1.5.2017) 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Dĺžka školenia 15 hod (2 dni) 21 hod (3 dni) 24 hod (3 dni)
Cena školenia je stanovená pre 1 účastníka vrátane skúšky.

Členovia SEZ-KES majú zľavu z ceny pri zaplatenom členskom poplatku:
–          2 roky (príslušný a predchádzajúci rok) zľava …………30 %
–          1 rok (príslušný rok)zľava  ………………………………………….15 %

V cene jednotlivých školení je zahrnuté:
–     Školenie;
–     Preskúšanie pre §21,§22, §23 (test, ústna skúška);
–     Vydanie „Osvedčenia …“  v prípade úspešných výsledkov preskúšania;
–     Publikácia – GAŠPAROVSKÝ, D.: ABC pre získanie odbor. spôsob. v elektrotechnike, 5. vydanie, 09/2015.

Poplatok za opakovanie skúšky prezídium SEZ-KES stanovilo vo výške 50,00 € (zmena od 1.5.2017) .

SEZ-KES účastníkom školenia ponúka možnosť zakúpenia odborných publikácií za zvýhodnenú cenu ako pre platiaceho člena SEZ – KES.

Školenie, je organizované v priestoroch SEZ-KES, Radlinského 28, Bratislava. Dĺžka školenia s preskúšaním (test, ústna skúška) s vydaním osvedčení (v prípade úspešných výsledkov preskúšania) pre § 21 (3 dni – nakoľko školenie prebieha spoločne pre §22 a §23 ), §22 (3 dni), §23 (3dni).
Na základe dohody je možné pre ucelené kolektívy školenie vykonať aj v priestoroch u zamestnávateľa.

Termíny školení v roku 2017 (zmena termínu je vyhradená):

–          24. ÷ 26. 1. 2017
–          16. ÷ 18. 5. 2017, termín školenia je vzhľadom nezáujem zrušený
–          19. ÷ 21. 9. 2017, termín školenia je vzhľadom nezáujem zrušený 
–          21. ÷ 23. 11. 2017

Školenie v stanovenom termíne sa uskutoční len v prípade, že SEZ – KES obdrží minimálne 7 prihlášok – §21, §22, §23. Lehota podania prihlášky je najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom školenia.

Na základe dohody je možné pre ucelené kolektívy školenie vykonať aj v priestoroch u zamestnávateľa.

Prihlášku na školenia pre § 21 až 23 (WORD, PDF) si môžete stiahnuť  cez menu Na stiahnutie„.

UČEBNÉ OSNOVY PRE ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ELEKTROTECHNIKE PODĽA §21 ÷ 23 VYHLÁŠKY MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.
sú nasledovné:

1.   Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z. z.
– zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších zákonov,
– zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších zákonov
– zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších zákonov,
– zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov
– vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení

2. Tech. dokumentácia, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpeč. tabuľky a nápisy
– druhy elektrotechnických výkresov a schém,
– značky v elektrotechnických výkresoch a schémach,
– spôsoby označovania elektrotech. výrobkov výrobcami a skúšobňami,
– význam a rozdelenie bezpeč. značiek a oznamov, – zásady tvorby a umiestnenia bezpeč. značiek a oznamov.

3.  Základné rozdelenie a pripájanie elektr. zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, men. napätia / prúdy, spôsoby označovania, krytie
– technická normalizácia a jej význam pre prax, označovanie noriem,
– menovité normalizované hodnoty napätí / prúdov v EZ,
– označovanie káblov, vodičov a svoriek EZ farbami a písmenami,
– ovládacie a signalizačné prvky na EZ – význam, farebné značenie, umiestnenie,
– materiály používané na káble a vodiče (žily, izolácie, značenie),
– druhy káblov a vodičov používaných pre elektrické inštalácie budov a priemyselné rozvody.
– krytie EZ, význam a spôsob použitia, označovanie (IP – kód).

4. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
– úrazy elektrickým prúdom, vznik a ochrana pred úrazmi,
– rozdelenie priestorov z hľadiska nebezpečenstva úrazu elektr. prúdom, triedy ochrany elektrických predmetov,
– napäťové pásma v nn, krokové a dotykové napätie – dovolené hodnoty pri nn, vn, vvn a zvn elektrických zariadeniach,
– pracovné uzemnenie EZ do i nad 1000 V, – miesta pre pripojenie ochranných vodičov na EZ, spôsoby pripojenia.
– elektrické inštalácie budov, základné charakteristiky, – siete TN, TT, IT,
– všeobecné pravidlá pre zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,
– ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (živé časti), ochrana malým napätím (obvody SELV, PELV, FELV),
– ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruchách (neživé časti),
– ochrana izoláciou, – ochrana krytom, prekážkou, zábranou,
– ochrana umiestnením mimo dosahu, – ochrana pred úrazom elektr. prúdom v normálnej prevádzke aj pri poruche,
– ochrana samočinným odpojením v sieťach TN, TT, IT,
– ochrana pospájaním (hlavné a doplnkové pospájanie),
– ochrana proti nadprúdom,
– ochrana prúdovými chráničmi.

5. Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie
– vznik atmosférickej elektriny, druhy bleskov a ich účinky,
– ochrana pred atmosférickou elektrinou (bleskom),
– bleskozvody, hlavné časti bleskozvodov, druhy, vlastnosti, použitie,
– uzemnenie bleskozvodov, – vznik a druhy prepätí, – ochrana proti účinkom prepätí na EZ,
– podmienky pre vznik statickej elektriny,
– ochranné opatrenia proti vzniku a účinkom statickej elektriny na osobách.

6. Posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík)
– posudzovanie bezpečnosti technických zariadení,
– metodika hodnotenia vzniku rizikových prostredí
– zásady posudzovania rizika, prevencia a povinnosti zamestnávateľov.

7. Vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov, ochranné prvky
– vonkajšie vplyvy pôsobiace na EZ,
– určovanie vonkajších vplyvov na EZ,
– protokol o určení vonkajších vplyvov / prostredia,
– metodika hodnotenia vzniku rizikových prostredí,
– bezpečnostné oznamy a značky,

8. Elektrické inštalácie v rôznych vonkajších vplyvoch / prostrediach
– predpisy pre elektrické inštalácie v rôznych vonkajších vplyvoch / prostrediach,
– predpisy pre elektrické inštalácie v kúpeľniach, umyvárňach, bazénoch, saunách, poľnohospodárstve, vodivých priestoroch a osobitných priestoroch.
– predpisy pre elektrické inštalácie v medicíne,
– elektrické inštalácie pracovných strojov.

9. Bezpečnostné požiadavky pri práci na elektr. zariadeniach, prvá pomoc pri úrazoch elektr. prúdom
– výchova a vzdelávanie,
– kontrolná činnosť,
– základné predpisy pre organizovanie činnosti na EZ,
– bezpečnostné požiadavky na pracovisko,
– rozdelenie pracovníkov pre činnosti na EZ podľa kvalifikácie a odbor. spôsobilosti,
– poskytovanie OOPP a bezpečnostné požiadavky pri ich používaní,
– činnosť na EZ bez napätia, v blízkosti častí pod napätím a na častiach pod napätím,
– príkaz „B“, vystavenie, platnosť, ukončenie,
– prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom, popáleninách a šoku.

10. Kladenie elektrických vedení
– predpisy pre kladenie silových elektrických vedení,
– predpisy pre elektrické inštalácie budov,
– predpisy pre dočasné elektrické zariadenia,
– elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach,
– kladenie elektrických vedení do povál a podláh,
– stavba vonkajších silových vedení, elektrické prípojky,
– predpisy pre dimenzovanie vodičov a káblov.

11. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických
– povinnosti prevádzkovateľa EZ, – rozdelenie elektrického ručného náradia a spotrebičov,
– kontroly, prehliadky a meranie elektrického ručného náradia a spotrebičov,
– lehoty vykonávania OPaOS podľa účelu a prostredia.

Rozšírenie bloku 8 pri požiadavke na odbornú spôsobilosť pre EZ nad 1000 V resp. EZ v objektoch triedy B a triedy B1
– Elektrické zariadenia nad 1000 V
– Elektrické zariadenia v objektoch triedy B – s nebezpeč. výbuchu
– Elektrické zariadenia v regulač. staniciach plynu, trieda objektu B1 – s nebezp. výbuchu

UČEBNÉ OSNOVY pre získanie odbornej spôsobilosti si môžete stiahnuť cez menu Na stiahnutie“.

Doporučená literatúra na štúdium a prípravu na skúšky:
– GAŠPAROVSKÝ, D.: ABC pre získanie odbor. spôsobilosti v elektrotechnike, 5. dopl. a uprav. vydanie, 09/2015,
– Súvisiace STN sú uvedené v prechádzajúcej publikácii.

Poznámky: Rozsah a hĺbka vedomostí jenotlivých častí podľa tejto osnovy závisí od §, ktorý chce účastník získať.

Informácie o možnosti zakúpenia publikácie „GAŠPAROVSKÝ, D.: ABC pre získanie odbor. spôsobilosti v elektrotechnike, 5. dopl. a uprav. vydanie, 09/2015  v menu “ Ponuka publikácií“.

Túto publikáciu obdržite ak sa zúčastnite u nás školenia s preskúšaním pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21 ÷ 23 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.
V prípade zakúpenia tejto publikácie u nás pred prihlásením na školenie s preskúšaním Vám cenu publikácie (po predložení relevantného dokladu o zakúpení) odpočítame z ceny školenia s preskúšaním.

UČEBNÉ OSNOVY pre získanie odbornej spôsobilosti si môžete stiahnuť  cez menu „Na stiahnutie“

Ďalšie informácie je možné získať na sekretariáte SEZ-KES – telefón, fax, e-mail, list – alebo osobne počas úradných hodín – pondelok ÷ piatok: 8 ÷ 14 hod.