Citácie STN

Od 1. apríla 2019 je platná vyhláška ÚNMS SR č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy. Táto vyhláška je vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

Sú v nej definované všetky náležitosti týkajúce sa používania a citácií noriem, povinnosť získania súhlasu ÚNMS SR s citovaním noriem a aj výška poplatkov za udelenie súhlasu citácie noriem.

Vyhláška ÚNMS SR č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy stanovuje, že osoba, ktorá cituje:

A) podstatnú časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, čiže doslovne uvedie znenie viac ako jednej strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, musí požiadať úrad 
o udelenie súhlasu na danú citáciu. Úrad má na udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu za predpokladu, že žiadosť má všetky potrebné náležitosti.

B) nepodstatnú časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, čiže doslovne uvedie znenie najviac jednej strany formátu A4 z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, musí si požiadať úrad o udelenie súhlasu na danú citáciu.

Do rozsahu citácie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie sa nezapočítava titulná strana, národný predhovor, titulná európska strana alebo titulná medzinárodná strana, zoznam obsahu, predhovor, európsky predhovor, predmet normy, termíny a definície, normatívne odkazy, literatúra, tiráž a vakát slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.

Zároveň je stanovená výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie podľa počtu citovaných noriem. Napríklad pri citovaní 1 normy je výška úhrady 2,- €.

SEZ-KES vybavil pre svojich členov, ktorí majú predplatenú službu STN-online cez SEZ-KES tzv. generálny súhlas na citáciu nepodstatnej aj podstatnej časti STN zahrnutých v službe STN-online. Vďaka udelenému súhlasu môžu členovia SEZ-KES nerušene vykonávať svoju odbornú činnosť bez toho aby museli individuálne žiadať ÚNMS SR o súhlas na podstatnú citáciu normy, zaplatiť poplatok za rozsah citovaných noriem a následne čakať do 30 dní na vyjadrenie ÚNMS SR, alebo zasielať žiadosť o súhlas na nepodstatnú citáciu normy a tiež čakať na súhlas. Podotýkame, že ÚNMS SR nemusí súhlasiť s požadovaným rozsahom a účelom citovanej normy. V neposlednom rade SEZ-KES každému členovi ušetrila nemalé finančné prostriedky za predpokladu, že by citácie platili individuálne.

Členovia SEZ-KES, ktorí majú predplatenú službu STN-online cez SEZ-KES nemusia:

- od 18. 04. 2019 individuálne žiadať ÚNMS SR o udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie za predpokladu, že citácia sa bude týkať slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie poskytovanej služby STN-online cez SEZ-KES (aktuálne cca 440 noriem)

- od 18. 04. 2019 individuálne žiadať úrad o udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie za predpokladu, že citácia sa bude týkať slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie poskytovanej služby STN-online cez SEZ-KES (aktuálne cca 440 noriem)

Aktuálne zoznamy noriem pre konkrétne obdobie používania služby STN-online, na ktoré je vydaný súhlas na citáciu nájdete v časti Na stiahnutie.

Ešte raz zdôrazňujeme, že uvedený súhlas je platný len pre normy, ktoré SEZ-KES ponúka v rámci balíka od ÚNMS. Ak má člen záujem citovať normu mimo tohoto balíka noriem, musí požiadať ÚNMS SR o jeden z vyššie uvedených súhlasov.

Tento súhlas je udeľovaný vždy pre každý rok používania služby STN-online zvlášť. Pri každom citovaní je potrebné uviesť nasledovnú vetu:

„Súhlas na citovanie pre SEZ-KES udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky“.
(pre službu STN-online 2024 - od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025)

Pre minulé prístupy platia nasledovné formulácie:

„Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/00702/2019-702/003843/2019“. (pre službu STN-online 2019 - od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020)

„Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/00427/2020-702/001790/2020“. (pre službu STN-online 2020 - od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021)

„Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/01088/2021-702-000223/2021“. (pre službu STN-online 2021 - od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022)

„Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/00908/2022-702-000134/2022“. (pre službu STN-online 2022 - od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023)

„Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/00908/2022-702-019830/2022“. (pre službu STN-online 2023 - od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024)


Vážení členovia, sme radi, že ste našimi členmi a môžete využívať normy za bezkonkurenčných podmienok. Teší nás, že sme vám mohli uľahčiť prácu znížením administratívnej záťaže a tak vám prispieť k efektívnejšiemu a jednoduchšiemu výkonu vášho povolania.