Elektromobilita a legislatíva

V súvislosti s nadobudnutím platnosti novely zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 378/2019 Z. z. (v ďalšom Zákona) zo 16.10.2019, ktorý nadobudol platnosť 10. marca 2020,  vystala požiadavka praktickej aplikácie ustanovení §8a Elektromobilita ods. 1 a ods. 2. Tieto sa vzťahujú na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby bude podaná po 10. marci 2021.


V investičnej výstavbe je bežná prax, že projektová dokumentácia pre stavebné konanie sa vypracúva v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou a nie je teda vylúčené, že u niektorých pripravovaných stavieb bude potrebné požiadavky predmetného zákona zapracovať do projektov už v tomto roku. Vzhľadom na zložitosť problematiky riešenej novým §8a Zákona si dovoľujeme upozorniť na možné úskalia jeho používania v praxi, ktoré je potrebné podľa nášho názoru urýchlene odstrániť buď výkladom Zákona, alebo vydaním podrobnejšieho aplikačného usmernenia.
Pre správne zavedenie Zákona do praxe je potrebné upresniť najmä to, čo zákonodarca myslel pod základnými pojmami: „ infraštruktúra vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble“ a „nabíjacia stanica“.
  • Pod „infraštruktúrou vedenia“ je potrebné chápať komplexnú prípravu pre „neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc“ tj. prispôsobenie kapacitných možností distribučnej siete v mieste stavby, dimenzovanie trafostaníc, rozvádzačov a napájacích káblových rozvodov až po miesta budúcej inštalácie nabíjacích staníc? Alebo sa tým myslí len priestorová resp. kapacitná/výkonová rezerva na budúce trasy káblov, rozvádzače príp. trafostanice?
  • Pod „nabíjacou stanicou“ je možné chápať buď rýchlonabíjačky (v súčasnosti sú na trhu SR k dispozícii výrobky s nabíjacím výkonom 50 až 150 kW), alebo trojfázové nabíjačky (v súčasnosti sú na trhu SR k dispozícii výrobky s nabíjacím výkonom cca 22 kW), alebo jednofázové nabíjačky (v súčasnosti sú na trhu SR k dispozícii výrobky s nabíjacím výkonom cca 3,5 kW)? S akým priemerným (typovým) výkonom jednej nabíjacej stanice je potrebné pri projektovom návrhu uvažovať?
  • Niektoré nabíjacie stanice umožňujú súčasné nabíjanie viacerých elektromobilov – požiadavky Zákona na vybavenie nabíjacích staníc sú však odvodené od počtu parkovacích miest. Napr. podľa §8a ods. 1 musí 1 nabíjacia stanica pripadať na 5 parkovacích miest: pri použití nabíjacej stanice, ktorá môže nabíjať súčasne napr. 2 elektromobily možno túto požiadavku Zákona interpretovať tak, že platí na každých 10 parkovacích miest?
V závislosti od odpovedí na uvedené otázky vyplynú požiadavky na investičnú náročnosť pripravovanej stavby, jej dispozičné riešenie, požiadavky na energetickú náročnosť a prípadné vyvolané investície (napr. rekonštrukcia distribučnej siete vn, zriadenie novej trafostanice vn/nn a pod.). Keďže predmetné požiadavky Zákona sa vzťahujú súčasne na parkoviská vnútri, ale aj v bezprostrednom okolí budov, takéto nároky na zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre elektromobilitu môžu u väčších objektov znamenať zvýšenú potrebu elektrického príkonu budovy až o stovky kW oproti štandardnému riešeniu.
Upozorňujeme na skutočnosť, že splnenie požiadaviek, zavedených v predmetnom §8a Zákona pre nové a obnovované bytové i nebytové budovy, úzko súvisí nielen s návrhom vhodnej elektroinštalácie, ale aj s návrhom primeraného stavebného (dispozičného) riešenia a koncepciou požiarnej bezpečnosti stavby.

Oficiálnu odpoveď Ministerstva dopravy a výstavby SR si môžete prečítať v prílohe.
 
 

Na stiahnutie

Galéria