Fáza - noviny SEZ-KES - číslo 5Vyšlo nové vydanie občasníka Fáza.

Z obsahu vyberáme:
  • Tibor Hanko: Kontrola a revízia fotovoltiky. 
Popis postupu pri vykonávaní OPaOS na fotovoltickom zariadení podľa STN EN 62446-1.
 
  • Ing. Jozef Daňo: Ochrana fotovoltických systémov pred bleskom a prepätím. 
Legislatívne požiadavky a ich praktická aplikácia na inštaláciách.
 
  • Ing. Stanislav Krajňák, PhD., MBA: Aktuálne zmeny legislatívy v oblasti BOZP a aplikačná prax pre EZ. 
Novela zákona č. 124/2006 Z.z. a jej dopady na elektrické zariadenia.
 

FÁZA – NOVINY SEZ-KES  - číslo 5 v elektronickej verzii.

Archív občasníka Fáza - noviny SEZ-KES.