Hodnotenie ELO SYS 2019

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) sa v dňoch 21. – 24. 5. 2019 zúčastnil ako vystavovateľ na 25. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2019 v Nitre.

SEZ-KES je jedným zo zakladateľov ELO SYS a zároveň každoročným odborným garantom veľtrhu.

Dňa 22. 5. 2019SEZ-KESv spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov zorganizoval panelovú diskusius nasledovným programom:
1.  Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike
     doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD.– STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave
2.  Predstavenie ÚNMS SR, nová Vyhláška ÚNMS SR č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady
za poskytovanie technickej normy

     Ing. Viera Huková, Ing. Nadežda Sládková –ÚNMS SR Bratislava,Odbor technickej normalizácie
3.  STN 33 2000-6: 2018-06 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 6: Revízia“
Ing. Michal SAHUĽ – ZTS Elektronika SKS s.r.o. Nová Dubnica, člen prezídia SEZ-KES
4.  Otázky a odpovede mimo horeuvedených tém.

Odborným garantom panelovej diskusie bol Ing. Vladimír Vránsky – prezident SEZ-KES, člen predstavenstva SKSI, predseda Krajskej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb SKSI.

Panelovej diskusie sa zúčastnilo 86 účastníkov z radov širokej odbornej elektrotechnickej verejnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili panelovej diskusie, prišli nás podporiť a navštívili náš stánok.
 
Prezídium SEZ-KES