Mimoriadna situácia odvolaná

MIMORIADNA SITUÁCIA, vyhlásená vládou SR od dňa 12. marca 2020 z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa v dôsledku ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 pre územie Slovenskej republiky, bola odvolaná 15. septembra 2023 ku 06.00 hod. uznesením vlády SR č. 446 z 13. septembra 2023.

MIMORIADNA SITUÁCIA bola vyhlásená podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (uznesenie vlády SR č. 111 zo dňa 11.03.2020).

NÚDZOVÝ STAV v období pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 bol vyhlásený 3-krát vládou SR  podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v súvislosti s vykonávaním niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie prijatých vládou SR na zamedzenie šírenia infekčného ochorenia COVID-19  a to:

  1. Vyhlásený od dňa 16. marca 2020 (uznesenie vlády SR č. 114 zo dňa 15.03.2020, publikované v Zbierke zákonov č. 45/2020), ukončený uplynutím 13. júna 2020 (uznesenie vlády SR č. 366 zo dňa 10.06.2020, publikované v Zbierke zákonov č. 147/2020).
  2. Vyhlásený od dňa 1. októbra 2020 (uznesenie vlády SR č. 587 zo dňa 30.09.2020, publikované v Zbierke zákonov č. 268/2020), ukončený uplynutím 14. mája 2021 (uznesenie vlády SR č. 260 zo dňa 14.05.2021, publikované v Zbierke zákonov č. 175/2021)
  3. Vyhlásený od dňa 25. novembra 2021 (uznesenie vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021, publikované v Zbierke zákonov č. 428/2021), ukončený uplynutím 22. februára 2022.

Uvedené uznesenia vlády SR sú prístupné ako dokumenty na stiahnutie na Úradnej tabuli OÚ Košice vyhradenej pre „krízové riadenie“ 

Zdroj: www.minv.sk

Čo z toho vyplýva pre elektrotechnikov?
Ak vám uplynula doba platnosti osvedčenia k dátumu po 12. 3. 2020, tieto osvedčenia zostávajú na základe §39 i, zákona č. 124/2006 Z.z. v platnosti po celú dobu mimoriadnej situácie. Po jej skončení je potrebné obnoviť platnosť do jedného mesiaca.

Skontrolujte si platnosť svojich osvedčení.

SEZ-KES poriada aktualizačnú odbornú prípravu 4. 10. 2023.  Počet účastníkov AOP je obmedzený na 45 (podľa §2, novely vyhlášky č. 356/2007 Z. z.). V prípaede zvýšeného záujmu vypíšeme ďalší termín v lehote vyhovujúcej ustanoveniam §39i a aktuálnej situácii.