Opravy noriem STN EN 60204-1, STN EN 33 2000-5-56 a STN EN IEC 60204-11

V decembri 2019 bola vydaná STN EN 60204-1 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky, ktorá nahrádza pôvodnú normu, vydanú v anglickom jazyku z februára 2019 v celom rozsahu.

V decembri 2019 bola vydaná STN 33 2000-5-56 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov, ktorá nahrádza pôvodnú normu, vydanú v anglickom jazyku z mája 2019 v celom rozsahu.

Vo februári 2020 bola vydaná súvisiaca STN EN IEC 60204-11 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätia nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV, ktorá nahrádza pôvodnú normu, vydanú v anglickom jazyku z júna 2019 v celom rozsahu.

SEZ - KES vzhľadom na pomerne vysoký počet terminologických nepresností vo všetkých troch normách poslal v máji 2020 na ÚNMS SR pripomienky k najzávažnejším chybám – ku prvej norme sme mali 43 pripomienok, ku druhej 61 a k tretej 40.

V septembri vyšli opravy a je možné si ich stiahnuť z STN-online. Z našich pripomienok bolo akceptovaných a opravených u prvej normy 26, u druhej 28 a u tretej 27. 

Upozorňujeme na skutočnosť, že v normách ostal neopravený značný počet nepresností a preto odporúčame tým záujemcom, ktorí ovládajú technickú angličtinu, aby pri aplikácii predmetných noriem v praxi radšej uprednostnili anglické verzie.
 
Ako príklady závažných nedokonalostí prekladu noriem, ktoré ostali neopravené, uvádzame nasledovné:

V norme STN EN 60204-1:
  • Obr. 2 názov „Izolátor odpájacieho zariadenia“ (navrhovali sme „Odpájací odpojovač“)
  • Obr. 3 názov „Odpájací istič“ („Odpájací vypínač“)
  • čl. 11.2.3 v 2. ods. slovné spojenie „odvádzače tepla“ („chladiče“)
  • čl. 12.5 v nadpise a v texte článku slovné spojenie „Pokles napätia“ („Úbytok napätia“)
V norme STN EN IEC 60204-11: 
  • čl. 7.10 v 2. ods. v prvej vete slovné spojenie „zariadenie ponorené do kvapaliny“ („zariadenie s kvapalinovou náplňou“)
  • čl. 13.5 v nadpise a texte slovné spojenie „Pokles napätia“ („Úbytok napätia“)
  • v Prílohe B v bode č. 8 slovné spojenie „na spomaľovanie plameňa“ („na retardér horenia plameňom“)

Vzhľadom na to, že normou STN 33 2000-5-56 riešená problematika sa čiastočne prekrýva s predmetom platnej normy STN 92 0203, je potrebné postupovať pri ich súčasnom používaní pozorne a zvoliť vždy to „bezpečnejšie“ riešenie.  Vzájomné rozpory a nejednoznačnosti v oboch normách budú  zrejme riešené až v ich najbližších revíziách.