Oznam Prezídia SEZ-KES

Coronavirus COVID-19

Aktualizácia 24. 3. 2020
Vzhľadom na aktuálnu vnútroštátnu a medzinárodnú situáciu v súvislosti so šíriacou sa epidémiou COVID-19, s ohľadom na vydané odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčania a pokyny ďalších relevantných orgánov a organizácií Prezídium SEZ-KES: 

Ruší s okamžitou platnosťou všetky pripravované odborné podujatia,
plánované predbežne do konca marca 2020 do odvolania.

Týka sa to najmä 52. konferencie elektrotechnikov Slovenska organizovanej v Bratislave v dňoch 25. – 26. 3. 2020.

Všetkým prihláseným účastníkom / vystavovateľom, ktorí uhradili poplatky na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, budú poplatky postupne vrátené v plnej výške.

Valné zhromaždenie SEZ-KES bude z hore uvedeného dôvodu preložené na iný termín, ktorý Vám bude včas oznámený.

Ďalšie opatrenia:  

- pracovníčky sekretariátu SEZ-KES budú pracovať v režime home office v termíne od 10. 3. 2020 predbežne do 13. 3. 2020, po tomto termíne bude situácia opäť prehodnotená; do odvolania

- hovory z pevnej linky Slovak Telekom budú presmerované na číslo MT SEZ-KES 0905/741 944;

- e-maily budú vybavované priebežne cez outlook zo sekretariat@sez-kes.sk a info@sez-kes.sk.

- až do konca mimoriadnej situácie sa mení čl. 5.1 Všeobecných obchodných podmienok nasledovne:
"Spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska je povinná odoslať používateľovi publikácie prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., a to najneskôr do troch týždňov odo dňa úhrady a na adresu uvedenú v objednávke alebo elektronicky v prípade online služieb na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke."
Vzhľadom na neprítomnosť pracovníčok sekretariátu v kancelárii a nariadenú prácu z domu budeme posielať objednané publikácie iba dvakrát do mesiaca. Prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Predsedovia Regionálnych odbočiek SEZ-KES sami zvážia organizovanie stretnutí členov RO v najbližšom období. na základe odporúčaní a nariadení Úradu verejného zdravotníctva a vlády SR až do odvolania nebudú organizovať stretnutia členov RO.


Dôležitá informácia pre verejnosť z rezortu zdravotníctva:

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby
Ďalšie podrobnosti a informácie nájdete priamo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR prípadne na oficiálnej stránke venovanej koronavírusu.