Pripravované odborné semináre 2020

SEZ-KES pripravuje v roku 2020 pre záujemcov elektrotechnikov  nasledovné semináre:

Monotematický seminár pre revíznych technikov „Teoretické a praktické  zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií podľa novej STN 33  2000-6: 2018“

17. kalendárny týždeň

Predpokladané miesto konania seminárov: Bratislava a Trnava.

20. kalendárny týždeň

Predpokladané miesto konania seminárov: Košice, v prípade záujmu dva  termíny a/alebo Lučenec.

23. kalendárny týždeň

Predpokladané miesto konania seminárov: Lučenec.

41. alebo 42. kalendárny týždeň

Predpokladané miesto konania seminárov: Žilina, v prípade záujmu dva  termíny a Prievidza.

Lektori: Ing. Michal Sahuľ, Tibor Hanko.

Program seminára:

  *   Prehľadový rámec najnovšej legislatívy, jej zmeny a ich dopad  na činnosť revízneho technika
  *   Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom & metódy  meraní  počas revízie elektrickej inštalácie (teória VS prax)
  *   Nové prvky v „pôvodnej“ STN 33 2000-6
  *   Praktické cvičenia v skupinách s rôznymi typmi meracej techniky  so zameraním na overovanie jednotlivých ochranných opatrení v teréne

Každý účastník seminára získa certifikát.


Seminár „Určovanie vonkajších vplyvov a zaistenie bezpečnosti“ (STN 33  2000-5-51 a STN 33 2000-4-41)

17. kalendárny týždeň

Predpokladané miesto konania seminárov: Trnava.

20. kalendárny týždeň

Predpokladané miesto konania seminárov: Košice.

23. kalendárny týždeň

Predpokladané miesto konania seminárov: Banská Bystrica.

41. alebo 42. kalendárny týždeň

Predpokladané miesto konania seminárov: Žilina alebo Prievidza.

Lektori: Ing. Jozef Jančovič, doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.

Program seminára:

  *   Právne predpisy a súvislosti s STN pri určovaní vonkajších vplyvov
  *   Požiadavky STN 33 2000-5-51 pri určovaní vonkajších vplyvov
  *   Určovanie vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51
  *   Praktické príklady
  *   Určovanie vonkajších vplyvov v špecifických prípadoch (STN 33  2000-7-701, STN 33 2000-7-702, STN EN 60079-10-1)

Obedňajšia prestávka

  *   Účinky elektrického prúdu na osoby a všeobecné zásady ochrany  pred zásahom elektrickým prúdom
  *   Ochranné prostriedky – prvky ochranných opatrení
  *   Ochranné opatrenia a zvýšená ochrana
  *   Ochranné opatrenia v inštaláciách, kde prevádzku alebo dozor  zaisťujú znalé alebo poučené osoby
  *   Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v špecifických prípadoch


SEZ-KES zorganizuje uvedené semináre podľa aktuálnej situácie a pri  dodržaní všetkých bezpečnostných a etických zásad.

Sledujte aj naďalej našu webovú stránku, priebežne budeme uverejňovať  viac informácií o pripravovaných odborných podujatiach.