Program valného zhromaždenia - návrh

Vážení členovia SEZ-KES, predkladáme vám návrh programu valného zhromaždenia SEZ-KES, ktoré sa uskutoční 15. 6. 2022 v Bratislave.

Návrh programu:

1.           Otvorenie – voľba orgánov valného zhromaždenia (zapisovateľ, overovatelia, volebná a návrhová komisia, mandátová komisia) a schválenie rokovacieho poriadku

2.           Správa o činnosti Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska za roky 2019 – 2021 a do 15. 6. 2022

3.           Správa kontrolnej komisie SEZ-KES za roky 2019 - 2021

4.           Zmena a doplnenie vnútorných predpisov SEZ-KES, Stanovy SEZ-KES a iné

5.           Diskusia k predneseným správam a návrhom

6.           Správa volebnej komisie, volebný poriadok

7.           Voľba orgánov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska

8.           Návrh uznesenia

9.           Hlasovanie o uznesení z valného zhromaždenia

10.        Záver (~1830 h).

Členovia SEZ-KES môžu do 15 kalendárnych dní od dátumu zverejnenia (do 28. 3. 2022) posielať prezídiu návrhy na doplnenie programu.

Podrobnosti o valnom zhromaždení.