Revízie spotrebičov - ako ďalej?

Dlhšiu dobu prebieha medzi odborníkmi polemika ohľadom revízií elektrických spotrebičov a ručného náradia. Ako tieto vykonávať v súlade s platnými normami a smernicami a nariadeniami EPaR a našou legislatívou. Ing. Rudolf Huna a Karel Janeček z AOS v Liptovskom Mikuláši ponúkajú na diskusiu návrh možného riešenia situácie.

V súčasnom období, keď vykonáva revízny technik revíziu elektrických spotrebičov/elektrického ručného náradia, vzhľadom na zmeny v legislatíve, už nemá možnosť tak, ako v minulosti využívať technickú dokumentáciu, ktorá bola v minulosti súčasťou dokumentácie k elektrickému spotrebiču/elektrickému ručnému náradiu triedy ochrany I, II, III. Technická dokumentácia (najmä schémy zapojenia jednotlivých obvodov) k elektrickým zariadeniam, sú vlastníckym  právom
(know - how) výrobcu/vlastníka/majiteľa/konštruktéra a preto vzniká, ak elektrické zariadenie obsahuje už na vstupe napájania veľké množstvo elektronických súčiastok, pri revíziách veľký problém pre samotného revízneho technika z hľadiska skúšania a merania potrebných parametrov,
ktoré rozhodujú o jeho bezpečnosti a bezpečnosti elektrického zariadenia z hľadiska zásahu/úrazu elektrickým prúdom pri jeho obsluhe.   

Aby revízny technik (odborný pracovník) nezničil pri svojej činnosti revidované zariadenie a neublížil sám sebe a bez väčších problémov vedel vyhodnotiť o aké zariadenie sa jedná a akú meraciu metódu dokáže použiť navrhujeme využiť štítky pre jednotlivé elektrické spotrebiče/elektrické ručné náradie v súlade s nariadeniami a smernicami EÚ o energetickom označovaní výrobkov. Cieľom je doplniť uvedené štítky jednotlivých výrobkov/el. zariadení o piktogramy, na základe ktorých je možné rozoznať o aký eklektický predmet sa jedná a aké merania/skúšania je potrebné/možné vykonať z hľadiska revízie výrobku/spotrebiča, tak aby:
 1. nedošlo k jeho zničeniu pri samotnej revízii a
 2. revízny technik na základe odporúčania vykonal meranie a skúšanie a
 3. vyhodnotil bezpečnosť uvedeného zariadenia/výrobku a
 4. v elektronickej  podobe spracoval odporúčané informácie (napr. QR kódu, čiarového kódu)
  za použitia  snímacieho/vyhodnocovacieho zariadenia a
 5. aby uvedené zariadenie/produkt po dobu 10 rokov v súlade s Európskymi smernicami plnil všetky požiadavky na jednoduchú opravu a ekologickú likvidáciu a
 6. každý elektrický spotrebič/elektrické ručné náradie pripojený k elektrickej nn inštalácii pomocou šnúrového prívodu/predlžovacieho pohyblivého prívodu a elektrický spotrebič/elektrické ručné náradie držané pri jeho prevádzkovaní v ruke muselo zabezpečiť ochranu pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 2019


Na základe uvedených skutočností a prijatím Európskych smerníc a nariadení k hospodárnemu energetickému využívaniu elektrotechnických spotrebičov/výrobkov a s návrhom ich 10 ročnej opraviteľnosti sa zvyšujú nároky na výchovu a vzdelávanie elektrotechnických odborností
na stredných a vysokých školách (doplniť/zmeniť výchovne vzdelávacie programy a upraviť študijné odbory). Je opätovne potrebné sa venovať praktickému vyučovaniu z hľadiska základov inžinierstva (inštalácii bezpečnostných prvkov, sústavám napájania, technickému kresleniu, návrhu inštalačných bezpečnostných obvodov s využitím výpočtovej techniky a kvalitných programov od renomovaných firiem, ochrane pred zásahom elektrickým prúdom, meraniu a skúšaniu pri revíziách elektrických inštalácii a elektrických zariadení, spracovaniu technickej dokumentácii, revíznej správy, ochrane pred nežiadúcim prepätím) a iným témam, ktoré nadväzujú na bezpečnosť elektrických spotrebičov/výrobkov.
Z uvedeného ďalej vyplýva zmeniť legislatívu (Zákon č. 124/2006 Z. z., Vyhlášku č. 356/2007 Z. z., Vyhlášku č. 508/2009 Z. z.) vytvoriť tak podmienky pre nové/inovované spôsobilosti na činnosť
so zameraním na revízie/opraviteľnosť a projektovanie elektrických spotrebičov. Napríklad:
 1. Revízneho technika elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia § 24/1;
 2. Projektanta/programátora a konštruktéra elektrických zariadení § 24/2;
 3. Revízneho technika zdravotníckej/špeciálnej techniky § 24/3;
 4. Revízneho technika pre elektroinštalácie v automobilovom priemysle §24/4;
 5. a iné podľa potreby priemyslu a hospodárstva (alebo ich zjednotiť a presne definovať požiadavky na jeho elektrotechnickú odbornosť a činnosť, ktorú bude vykonávať v potrebnom rozsahu;
Na základe takto stanovených jednotlivých stupňov odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa inovovanej legislatívy (zákona, vyhlášky a odborného predpisu), by bolo možné v budúcnosti zabezpečiť ochranu pri práci na elektrických zariadeniach a ich vlastnú a bezpečnú prevádzku. Z uvedeného vyplýva, že takúto činnosť by mohli vykonávať len odborne zaškolení elektrotechnickí pracovníci.


Celú prednášku aj s ďalšími informáciami si môžete stiahnuť ako pdf v časti Na stiahnutie.