Spomíname na Ing. Karola Koladu

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 28. júna 2023 nás navždy opustil vo veku 79 rokov dlhoročný člen Prezídia, vynikajúci odborník, priateľský a dobrosrdečný človek, Ing. Karol Kolada.
Karol Kolada sa narodil 3. júna 1944 v obci Bušovce, v okrese Kežmarok. Študoval na SVŠT v Bratislave, elektrotechnickej fakulte, ktorú úspešne ukončil v r. 1967.

Odborná a profesijná činnosť: Ako čerstvý absolvent nastúpil v r. 1967 do spol. Dopravoprojekt Bratislava, kde pôsobil až do r. 1993 a postupne sa vypracoval z funkcie projektanta na samostatného a následne vedúceho projektanta. Počas 26-ročného obdobia vypracoval množstvo projektov trakčných stavieb MHD vo viacerých mestách, ako Bratislava, Prešov, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Praha, Brno a Pardubice.

V roku 1994 založil spoločnosť DELTES spol. s. r.o., ktorej bol konateľom a ktorá aj dnes aktívne pôsobí v investičnej výstavbe a vykonáva projektovú činnosť elektrotechnických a energetických zariadení, bleskozvodov, oznamovacích zariadení a trakcií MHD. Ing. Kolada sa podieľal na množstve projektov trolejbusových a električkových tratí, či už sa jednalo o nové projekty alebo o rekonštrukcie tratí.
V rokoch 2004 až 2010 pôsobil ako člen a predseda Dozornej rady v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s.

Ako dlhoročný člen SEZ-KES ako aj člen Prezídia sa aktívne podieľal na mnohých odborných a organizačných činnostiach a pomáhal budovať pozíciu SEZ-KES v spoločnosti už od počiatkov.

Ing. Kolada získal už v r. 1996 odbormú spôsobilosť na projektovú činnosť v oblasti projektovania koľajovej dopravy, trakčných vedení, elektrických a energetických zariadení stavieb a v r. 2001 sa stal autorizovaným stavebným inžinierom a členom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre viaceré kategórie: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – Líniové vedenia a rozvody, Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia a Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb - železnice a dráhy, v ktorých vykonával svoju činnsoť aktívne a s entuziazmom nepretržite až do konca.

V SKSI pôsobil ako člen Skúšobnej komisie SKSI pre autorizačné skúšky a skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozora. Bol aj členom Dozornej rady SKSI a členom Výboru RZ SKSI BA.
Od r. 2018 bol predsedom regionálnej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb, a počas svojho odborného pôsobenia v praxi bol významným článkom, uznávanou odbornou autoritou, inžinierom a kolegom telom i dušou.  

Ing. Karolovi Koladovi v mene priateľov, známych a kolegov vzdávame úctu a vyjadrujeme vďaku za jeho dlhoročné odborné pôsobenie, odovzdané skúsenosti a jeho mimoriadne zodpovedný k práci a ľudský prístup ku kolegom a spolupracovníkom.

Blízkej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť, v našich srdciach zostane navždy.
Nech odpočíva v pokoji. 

Ďakujeme za všetko a spomíname s úctou.