RP Banská Bystrica: výročná členská schôdza - 2022
Pozývam Vás na výročnú členskú schôdzu Regionálnej pobočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RP SEZ-KES) Banská Bystrica

Termín: 27. január 2023 (piatok) o 16.00 hod
Kde: Penzión Kúria, Bakossova ul. 4, 974 01  Banská Bystrica

Program:

1. Otvorenie, voľba komisií (volebná, návrhová)
2. Správa o činnosti RP SEZ-KES Banská Bystrica za roky 2020-2022
3. Správa o hospodárení RP SEZ-KES za roky 2020-2022 + zápisnica kontrolnej komisie RP
4. Diskusia k predneseným správam
5. Voľby (volebná komisia)
- volebný poriadok
- určenie kandidátov podľa predbežného návrhu + návrhov podaných na VČS
- voľby do výboru a do kontrolnej komisie RP SEZ-KES BB
6. Prestávka
7. Oznámenie výsledkov volieb
8. Prestávka
9. Oznámenie o zložení výboru a kontrolnej komisie, noví predsedovia
10. Návrh uznesenia, hlasovanie o uznesení
11. Rôzne
12. Ukončenie výročnej členskej schôdzeTeším sa na Vašu účasť.

                                                                                                                                          Ing. Matej Veverka
                                                                                                                        predseda RP SEZ-KES Banská Bystrica

Na stiahnutie