01/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za január 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-5-557/A11: 2017-01 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody.*)
 • STN 33 2000-6: 2017-01  (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.*)
 • STN EN 50131-2-7-1/A2: 2017-01  (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické).*)
 • STN EN 50131-2-7-2/A2: 2017-01  (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne).*)
 • STN EN 50131-2-7-3/A2: 2017-01  (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne).*)
 • STN EN 50341-2-23: 2017-01  (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO (založené na EN 50341-1: 2012)
 • STN EN 50628: 2017-01  (33 2315) Stavba elektrických inštalácií v hlbinných baniach.*)
 • STN EN 55015/A1: 2017-01  (33 4215) Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení.
 • STN EN 55032/A: 2017-01 C (33 4232) Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na emisie.*)
 • STN P CLC/TS 50131-2-9: 2017-01 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-9: Detektory narušenia. Aktívne infračervené detektory.*)
 • STN P CLC/TS 50612: 2017-01 (33 5010) Prenosné elektrické prístroje na meranie parametrov spalín. Návod na používanie v procese uvádzania do prevádzky, údržby a opráv plynových kotlov.*)
 • STN 34 7605: 2017-01  (34 7605) Silnoprúdové káble s vytláčanou izoláciou a ich príslušenstvo na menovité napätia nad 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV).*)
 • STN EN 50152-3-2: 2017-01  (34 1570) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-2: Meracie, riadiace a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch striedavého prúdu. Prúdové transformátory.*)
 • STN EN 50152-3-3: 2017-01  (34 1570) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-3: Meracie, riadiace a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch striedavého prúdu. Napäťové transformátory.*)
 • STN EN 50290-2-35: 2017-01  (34 7032) Komunikačné káble. Časť 2-35: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyamidová plášťová zmes.*)
 • STN EN 50290-2-36: 2017-01  (34 7032) Komunikačné káble. Časť 2-36: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Zosietená izolačná zmes na báze silikónového kaučuku.*)
 • STN EN 50399/A1: 2017-01  (34 7104) Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky.*)
 • STN EN 50553/A1: 2017-01  (34 1520) Dráhové aplikácie. Požiadavky na jazdnú schopnosť v prípade požiaru na koľajových vozidlách.*)
 • STN EN 50582: 2017-01  (34 7019) Postup na vyhodnotenie funkčnej odolnosti optických vláken v kábli v podmienkach skúšania požiarnej odolnosti.*)
 • STN EN 60153-1: 2017-01  (34 7910) Duté kovové vlnovody. Časť 1: Všeobecné požiadavky a metódy merania.*)
 • STN EN 60153-2: 2017-01  (34 7910) Duté kovové vlnovody. Časť 2: Špecifikácie bežných pravouhlých vlnovodov.*)
 • STN EN 60154-1: 2017-01  (34 7911) Vlnovodné príruby. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60332-1-2/A11: 2017-01  (34 7101) Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň.*)
 • STN EN 60702-3: 2017-01  (34 7471) Káble s minerálnou izoláciou a ich koncovky na menovité napätie do 750 V. Časť 3: Návod na používanie.*)
 • STN EN 60708/AC: 2017-01  (34 7832) Nízkofrekvenčné káble s polyolefínovou izoláciou a polyolefínovým plášťom zabraňujúcim vnikaniu vlhkosti.*)
 • STN EN 60966-2-4: 2017-01  (34 7720) Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-4: Podrobná špecifikácia súborov káblov pre rozhlasové a televízne prijímače. Rozsah frekvencie od 0 MHz do 3 000 MHz, konektory podľa IEC 61169-2.*)
 • STN EN 61466-1: 2017-01  (34 8054) Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 000 V. Časť 1: Normalizované triedy pevnosti a koncové armatúry.*)
 • STN EN 62631-3-1: 2017-01 (34 6460) Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 3-1: Určovanie odporových vlastností (jednosmerné DC metódy). Objemový elektrický odpor a objemová rezistivita. Všeobecná metóda.*)
 • STN EN 13032-4: 2017-01  (36 0401) Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 4: Zdroje LED, moduly a svietidlá.
 • STN EN 50632-2-11: 2017-01 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na lupienkové a šabľové píly.*)
 • STN EN 50632-2-14: 2017-01 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na hobľovačky.*)
 • STN EN 50632-2-17: 2017-01 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na vrchné frézovačky a frézovačky na zarovnávanie okrajov.*)
 • STN EN 50632-2-19: 2017-01 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na lamelovačky.*)
 • STN EN 50632-2-3: 2017-01 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky betónu a kotúčové šmirgľovačky.*)
 • STN EN 50632-2-4: 2017-01 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na brúsky iné ako kotúčové.*)
 • STN EN 50632-2-5: 2017-01 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na kotúčové píly.*)
 • STN EN 50632-3-1: 2017-01 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly.*)
 • STN EN 60335-2-25/A2: 2017-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry.
 • STN EN 60335-2-58/A12: 2017-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-58: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické umývacie stroje.
 • STN EN 60335-2-89/A1: 2017-01  (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom.
 • STN EN 60357/A11: 2017-01 (36 0160) Halogénové žiarovky (okrem žiaroviek pre cestné vozidlá). Požiadavky na prevádzkové vlastnosti.*)
 • STN EN 60601-2-44/A2: 2017-01 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-44: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti röntgenových prístrojov na výpočtovú tomografiu.*)
 • STN EN 60730-1: 2017-01 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60904-3: 2017-01 (36 4604) Fotovoltické súčiastky. Časť 3: Princípy merania terestriálnych fotovoltických (PV) slnečných článkov pomocou referenčných údajov o spektrálnom zložení žiarenia.*)
 • STN EN 61094-3: 2017-01 (36 8880) Meracie mikrofóny. Časť 3: Primárna metóda na voľnopoľovú kalibráciu laboratórnych normálnych mikrofónov technikou reciprocity.*)
 • STN EN 61094-5: 2017-01 (36 8880) Meracie mikrofóny. Časť 5: Postup pri tlakovej kalibrácii používaných štandardných mikrofónov porovnávacou metódou.*)
 • STN EN 61215-1-1: 2017-01 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-1: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov z kryštalického kremíka.*)
 • STN EN 61303/AC: 2017-01 (36 4737) Zdravotnícke elektrické prístroje. Meradlá aktivity. Osobitné metódy na určovanie funkčných charakteristík.*)
 • STN EN 62563-1/A1: 2017-01 (36 4802) Zdravotnícke elektrické prístroje. Zdravotnícke zobrazovacie systémy. Časť 1: Metódy hodnotenia.*)
 • STN EN 62788-1-2: 2017-01 (36 4605) Meracie postupy pre materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-2: Materiály na zapuzdrenie. Meranie objemovej rezistivity fotovoltických materiálov použitých na zapuzdrenie a iných polymérnych materiálov.*)
 • STN ISO/IEC 20000-2: 2017-01 (36 9788) Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 2: Pokyny na používanie systémov manažérstva služieb.​
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-01“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ