03/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za marec 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-4-443: 2017-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími prepätiami.
 • STN EN 60990: 2017-03 (33 2020) Metódy merania dotykového prúdu a prúdu tečúceho ochranným vodičom.*)
 • STN EN 61000-1-2: 2017-03 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 1-2: Všeobecne. Metodika na dosiahnutie funkčnej bezpečnosti elektrických a elektronických systémov s ohľadom na elektromagnetické javy.*)
 • STN EN 61400-12-2/AC: 2017-03 (33 3160) Veterné turbíny. Časť 12-2: Stanovenie výkonových charakteristík veterných elektrární pomocou anemometra na gondole.*)
 • STN EN 60068-3-13: 2017-03 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 3-13: Sprievodná dokumentácia a návod na skúšku T - Spájkovanie.*)
 • STN EN 61189-5-1: 2017-03 (34 6513) Skúšobné metódy pre elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-1: Všeobecné skúšobné metódy pre materiály a zostavy. Pokyny pre dosky s plošnými spojmi.*)
 • STN EN 50310: 2017-03 (36 9072) Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách.
 • STN EN 50632-3-9: 2017-03 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)
 • STN EN 61937-7/A1: 2017-03 (36 7552) Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 7: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátov ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X.*) 
 • STN EN 61966-2-4/A1: 2017-03 (36 8610) Multimediálne systémy a zariadenia. Meranie a nastavenie farieb. Časť 2-4: Nastavenie farieb. Rozšírený priestor farieb YCC pre obrazové aplikácie - xvYCC.*)
 • STN EN 62841-2-8: 2017-03 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na ručné nožnice na plech a orezávačky.*)
 • STN EN 62841-2-9/AC: 2017-03 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na ručné závitorezy a rezače vonkajších závitov.*)
 • STN EN 62841-3-9/AC: 2017-03 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)
 • TNI CLC/TR 50417: 2017-03 (36 1055) Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Vysvetlenia týkajúce sa súboru európskych noriem EN 60335.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-03“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ