04/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za apríl 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-4-46: 2017-04 (33 2000) Elektrické inštalácie budov. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie.*)
 • STN 33 2000-5-53: 2017-04 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia
 • STN 33 2000-5-537: 2017-04 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, riadenie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie.*)
 • STN 33 2000-5-557: 2017-04 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody
 • STN 33 2000-5-557/A11: 2017-04 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody
 • STN 33 2000-7-753: 2017-04 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-753: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vykurovacie káble a zabudované vykurovacie systémy
 • STN EN 61000-4-9: 2017-04 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita  (EMC). Časť 4-9: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti impulznému magnetickému poľu.*)
 • STN EN 62325-351: 2017-04 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 351: Profil výmeny modelu CIM pre európsky trh.*)
 • STN EN 62325-451-2/AC: 2017-04 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-2: Postup plánovania obchodu a odvodené modely CIM pre európsky trh.*)
 •  STN EN 62325-451-6: 2017-04 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-6: Zverejňovanie informácií na trhu, kontextuálne a konštrukčné modely pre európsky trh.*)
 • STN EN 62361-100: 2017-04 (33 4622) Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružené výmeny informácií. Dlhodobá interoperabilita. Časť 100: Mapovanie profilov CIM do schém XML.*)
 • STN EN 62625-1/AC: 2017-04 (33 3556) Elektronické zariadenia pre železnice. Palubný systém na záznam jazdných údajov. Časť 1: Špecifikácia systému.*)
 • STN EN 62625-2: 2017-04 (33 3556) Elektronické zariadenia pre železnice. Palubný systém na záznam jazdných údajov. Časť 2: Skúšanie zhody.*)
 • STN EN 62803: 2017-04 (33 4120) Rádiové vysielače pre rádiokomunikáciu. Frekvenčná odozva zariadení na opticko-elektrickú premenu vo vysokofrekvenčnom rádiovom prenose cez vláknové systémy. Metóda merania.*)
 • STN EN 62820-1-1: 2017-04 (33 4589) Interkomové systémy v budovách. Časť 1-1: Všeobecne.*)
 • STN P CLC/TS 50131-12: 2017-04 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 12: Metódy a požiadavky na nastavenie a uvedenie do pôvodného stavu poplachových zabezpečovacích systémov (IAS) .*)
 • STN EN 50122-1/A3: 2017-04 (34 1505) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom.*)
 • STN EN 50200: 2017-04 (34 7105) Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených káblov malých priemerov určených na použitie v núdzových obvodoch
 • STN EN 50289-4-16: 2017-04 (34 7031) Komunikačné káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-16: Skúšobné metódy vplyvu prostredia. Celistvosť obvodu v podmienkach požiaru.*)
 • STN EN 50290-2-20: 2017-04 (34 7032) Komunikačné káble. Časť 2-20: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Všeobecne.*)
 • STN EN 50290-2-29: 2017-04 (34 7032) Komunikačné káble. Časť 2-29: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Zosietené polyetylénové izolačné zmesi: meracie káble, riadiace káble a káble prevádzkovej zbernice
 • STN EN 50533/A1: 2017-04 (34 1580) Dráhové aplikácie. Charakteristiky napätia trojfázového vlakového vedenia.*)
 • STN EN 50633: 2017-04 (34 1509) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Princípy ochrany elektrických trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu.*)
 • STN EN 60695-10-3: 2017-04 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 10-3: Abnormálne teplo. Skúška deformácie spôsobenej uvoľnením napätí vzniknutých pri tvárnení.*)
 • STN EN 60695-1-21: 2017-04 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-21: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Zapáliteľnosť. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód.*)
 • STN EN 60851-4: 2017-04 (34 7010) Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy. Časť 4: Chemické vlastnosti.*)
 • STN EN 61180: 2017-04 (34 5650) Technika skúšok vysokým napätím pre zariadenia nízkeho napätia. Definície, požiadavky na skúšky a postupy, skúšobné zariadenia.*)
 • STN EN 61189-2-719: 2017-04 (34 6513) Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 2-719: Skúšobné metódy na materiály na spájacie štruktúry. Relatívna permitivita a stratový činiteľ (500 MHz až 10 GHz) .*)
 • STN EN 61340-2-3: 2017-04 (34 6440) Elektrostatika. Skúšobné metódy na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumulácie elektrostatického náboja.*)
 • STN EN 61340-4-9: 2017-04 (34 6440) Elektrostatika. Časť 4-9: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Odevy.*)
 • STN EN 61340-5-1: 2017-04 (34 6440) Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 61375-2-3/AC2: 2017-04 (34 2675) Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-3: Komunikačný profil TCN.*)
 • STN EN 62305-1/AC: 2017-04 (34 1390) Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy.*)
 • STN EN 62305-4/AC: 2017-04 (34 1390) Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.*)
 • STN EN 62621/A1: 2017-04 (34 1559) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická trakcia. Špecifické požiadavky na kompozitné izolátory používané v systémoch vrchného trolejového vedenia.*)
 • STN EN 62752: 2017-04 (34 1590) Ovládacie a ochranné prístroje v kábli pre režim nabíjania 2 elektrických vozidiel (IC-CPD).*)
 • STN P CLC/TS 50238-2/AC: 2017-04 (34 1525) Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 2: Kompatibilita s koľajovými obvodmi.*)
 • STN EN 50405/A1: 2017-04 (36 2316) Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Pantografové zberače, skúšobné metódy na klzné lišty.*)
 • STN EN 50527-1: 2017-04 (36 7938) Postup na hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam pre pracovníkov používajúcich aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN EN 50527-2-1: 2017-04 (36 7938) Postup na hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam pre pracovníkov používajúcich aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Časť 2-1: Špecifické hodnotenie pre pracovníkov s kardiostimulátormi.*)
 • STN EN 60061-1/A54: 2017-04 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)
 • STN EN 60061-2/A51: 2017-04 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)
 • STN EN 60061-3/A52: 2017-04 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)
 • STN EN 60086-3: 2017-04 (36 4110) Primárne batérie. Časť 3: Batérie do hodiniek.*)
 • STN EN 60350-1: 2017-04 (36 1056) Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN 60598-2-13/A2: 2017-04 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-13: Osobitné požiadavky. Svietidlá zapustené do zeme.*)
 • STN EN 60598-2-22/AC: 2017-04 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie.*)
 • STN EN 60601-2-3/A1: 2017-04 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti krátkovlnných terapeutických prístrojov.*)
 • STN EN 60601-2-6/A1: 2017-04 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti mikrovlnných terapeutických prístrojov.*)
 • STN EN 61010-2-012: 2017-04 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-012: Osobitné požiadavky na skúšanie vplyvu klímy a prostredia a iných klimatizačných zariadení.*)
 • STN EN 62209-1: 2017-04 (36 7080) Postupy merania na posúdenie špecifickej miery absorpcie pri vystavení človeka účinkom vysokofrekvenčných polí z bezdrôtových komunikačných ručných zariadení a zariadení upevnených na tele. Časť 1: Zariadenia používané v blízkosti ucha (frekvenčný rozsah od 300 MHz do 6 GHz).*)
 • STN EN 62276: 2017-04 (36 8335) Monokryštalické dosky na súčiastky s povrchovou akustickou vlnou (SAW). Špecifikácia a meracia metóda.*)
 • STN EN 62605: 2017-04 (36 8069) Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Formát výmeny dát pre e-adresáre.*)
 • STN EN 62612/AC: 2017-04 (36 0292) Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN 62680-1-3: 2017-04 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice. Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu CTM.*)
 • STN EN 62849: 2017-04 (36 1064) Metódy hodnotenia funkčných vlastností mobilných domácich robotov.*)
 • STN EN 62952-1: 2017-04 (36 7030) Zdroje napájania pre bezdrôtové komunikačné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na výkonové moduly.*)
 • STN EN 62952-2: 2017-04 (36 7030) Zdroje napájania pre bezdrôtové komunikačné zariadenia. Časť 2: Profily pre výkonové moduly s batériami.*)
 • STN P CEN/TS 16920: 2017-04 (36 9752) Metodika skúšania vplyvu prostredia na prevádzkové nasadzovanie Európskych systémov ABC.*)
 • STN P CEN/TS 16921: 2017-04 (36 9753) Osobná identifikácia. Biometrické systémy identifikácie pre aplikačné profily na hranice a vynucovanie práva.*)​
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-04“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ