12/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za december 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-7-718/A11: 2017-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti.*)
 • STN EN 50341-2-13/A1: 2017-12 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-13: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre TALIANSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 60079-30-1: 2017-12 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie.*)
 • STN EN 61373/AC: 2017-12 (33 3565) Dráhové aplikácie. Zariadenia koľajových vozidiel. Skúšky údermi a vibráciami.*)
 • STN EN 62325-451-3/A1: 2017-12 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-3: Obchodný postup na pridelenie prenosovej kapacity (explicitné alebo implicitné aukcie) a odvodené modely pre európsky trh.*)
 • STN EN 62325-451-4: 2017-12 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-4: Postup odsúhlasenia a vyúčtovania obchodu, kontextové a konštrukčné modely pre európsky trh.*)
 • STN EN 62351-9 (33 4622): 2017-12Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 9: Manažérstvo kľúčov kybernetickej bezpečnosti pre zariadenia elektrických výkonových sústav.*)
 • STN EN 62580-1/A11: 2017-12 (33 3558) Elektronické zariadenia pre železnice. Palubné multimediálne a telematické subsystémy pre železnice. Časť 1: Všeobecná architektúra.*)
 • STN EN 50180-3/A1: 2017-12 (34 8153) Priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pre transformátory plnené kvapalinou. Časť 3: Požiadavky na upevnenie priechodky.*)
 • STN EN 50620: 2017-12 (34 7630) Elektrické káble. Nabíjacie káble pre elektrické vozidlá.*)
 • STN EN 60068-2-18: 2017-12 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-18: Skúšky. Skúška R a návod: Voda.*)
 • STN EN 60317-67: 2017-12 (34 7307 Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 67: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu, lakovaný polyvinylacetálom, trieda 105.*)
 • STN EN 60317-68: 2017-12 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 68: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu, lakovaný polyvinylacetálom, trieda 120.*)
 • STN EN 60317-69: 2017-12 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 69: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu, s vrchnou polyesterovou alebo polyesterimidovou vrstvou, lakovaný polyamid-imidom, trieda 220.*)
 • STN EN 60505/AC: 2017-12 (34 7390) Hodnotenie a klasifikácia elektroizolačných systémov.*)
 • STN EN 60674-3-8/A1: 2017-12 (34 6542) Plastové fólie na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 8: Požiadavky na dvojosovo orientované polyetylénnaftalátové (PEN) fólie používané na elektrickú izoláciu.*)
 • STN EN 61857-31: 2017-12 (34 6220) Elektroizolačné systémy. Postupy tepelného hodnotenia. Časť 31: Aplikácie s navrhovanou životnosťou 5 000 hodín alebo menšou.*)
 • STN EN 60810/A1: 2017-12 (36 0181) Svetelné zdroje do cestných vozidiel. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN 61215-1-2: 2017-12 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-2: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev kadmium-teluridu (CdTe).*)
 • STN EN 61215-1-3: 2017-12 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-3: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev amorfného kremíka.*)
 • STN EN 61215-1-4: 2017-12 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-4: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev Cu(In, Ga)(S, Se)2.*)
 • STN EN 61951-1: 2017-12 (36 4385) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie. Časť 1: Niklovo-kadmiové.*)
 • STN EN 61951-2: 2017-12 (36 4385) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie. Časť 2: Niklovo-metalhydridové.*)
 • STN EN 62282-4-102: 2017-12 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 4-102: Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností.*)
 • STN EN 62612/A1: 2017-12 (36 0292) Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN 62612/A11: 2017-12 (36 0292) Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN 62670-3: 2017-12 (36 4650) Fotovoltické koncentrátory (CPV). Skúšanie vlastností. Meranie vlastností a hodnotenie výkonnosti.*)
 • STN EN 62717: 2017-12 (36 0585) Moduly LED na všeobecné osvetlenie. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN 62733/AC: 2017-12 (36 0518) Programovateľné súčasti elektronických ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky.*)
 • STN EN 62788-1-6: 2017-12 (36 4630) Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-6: Materiály na zapuzdrenie. Skúšobné metódy na stanovenie stupňa vytvrdnutia etylén-vinylacetátového zapuzdrenia.*)
 • STN EN 62925: 2017-12 (36 4605) Koncentrátorové fotovoltické (CPV) moduly. Tepelná cyklická skúška na rozlíšenie zvýšenej odolnosti voči tepelnej únave.*)
 • STN EN 62931: 2017-12 (36 0292) Trubicové svetelné zdroje LED s päticami GX16t-5. Bezpečnostné požiadavky.*)
 • STN EN 1364-5: 2017-12 (92 0809 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 5: Vetracie mriežky.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-12“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ