01/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za január 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 55035: 2018-01 (33 4233) Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na odolnosť.*)
 • STN EN 61000-4-11/A1: 2018-01 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia.*)
 • STN P CLC/TS 61400-14: 2018-01 (33 3160) Veterné turbíny. Časť 14: Deklarovanie hodnôt zdanlivej hladiny akustického výkonu a tonality.*)
 • STN P CLC/TS 61400-26-1: 2018-01  (33 3160) Veterné turbíny. Časť 26-1: Funkcieschopnosť systémov výroby veternej energie z pohľadu času.*)
 • STN P CLC/TS 61400-26-2: 2018-01 (33 3160) Veterné turbíny. Časť 26-2: Funkcieschopnosť veterných turbín z pohľadu výroby.*)
 • STN P CLC/TS 61400-26-3: 2018-01 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 26-3: Funkcieschopnosť veterných elektrární.*)
 • STN EN 62321-7-2: 2018-01 (34 6705) Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 7-2: Stanovenie obsahu šesťmocného chrómu (Cr(VI)) v polyméroch a elektronike kolorimetrickou metódou.*)
 • STN EN 62321-8: 2018-01 (34 6705) Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 8: Ftaláty v polyméroch stanovené plynovou chromatografiou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS), pyrolitickou/termálnou desorpciou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (Py/TD-GC-MS).*)
 • STN EN 60603-7-81/AC: 2018-01 (35 4620) Konektory pre elektronické zariadenia. Časť 7-81: Podrobná špecifikácia pre 8-pólové tienené voľné i pevné konektory na dátové prenosy na frekvenciách do 2 000 MHz.*)
 • STN EN 60749-28: 2018-01 (35 8799) Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 28: Skúšanie citlivosti na elektrostatický výboj (ESD). Model nabitej súčiastky (CDM) - úroveň zariadenia.*)
 • STN EN 60749-43: 2018-01 (35 8799) Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 43: Usmernenia na kvalifikačné plány spoľahlivosti integrovaných obvodov.*)
 • STN EN 60749-5: 2018-01 (35 8799) Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 5: Skúška životnosti pod vplyvom stáleho vlhkého tepla.*)
 • STN EN 61326-3-1 (35 6508): 2018-01 Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 3-1: Požiadavky na odolnosť bezpečnostných systémov a zariadení určených na vykonávanie bezpečnostných funkcií (funkčnej bezpečnosti). Všeobecné priemyselné aplikácie.*)
 • STN EN 61967-4/AC: 2018-01 (35 8796) Integrované obvody. Meranie elektromagnetického vyžarovania od 150 kHz do 1 GHz. Časť 4: Meranie rušení šírených vedením. Metóda merania s priamou väzbou 1 ohm/150 ohmov.*)
 • STN EN 62680-3-1: 2018-01 (35 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 3-1: Špecifikácia univerzálnej sériovej zbernice verzie 3.1.*)
 • STN EN 50090-3-4: 2018-01 (36 8051) Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-4: Zabezpečenie na aplikačnej vrstve, servis zabezpečenia, konfigurácia zabezpečenia a bezpečnostné zdroje.*)
 • STN EN 50090-6-1: 2018-01 (36 8051) Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 6-1: Rozhrania. Rozhranie webových služieb.*)
 • STN EN 60335-2-86/A12: 2018-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-86: Osobitné požiadavky na elektrické rybárske zariadenia.*)
 • STN EN 60335-2-89/A2: 2018-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-01“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ