02/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za február 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-4-41: 2018-02 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.*)
 • STN EN 50131-1/A2: 2018-02 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém.*)
 • STN EN 60079-30-2: 2018-02 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 30-2: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Návod na postup pri navrhovaní, inštalácii a údržbe.*)
 • STN P CLC/TS 50136-7: 2018-02 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 7: Pokyny na používanie.*)
 • STN P CLC/TS 50136-9: 2018-02 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 9: Požiadavky na spoločný protokol na prenos poplachu používajúci Internet Protocol (IP).*)
 • STN EN 50153/A1: 2018-02 (34 1515) Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrické ohrozenia.*)
 • STN EN 60154-4: 2018-02 (34 7911) Špecifikácie prírub pre kruhové vlnovody.*)
 • STN EN 60317-0-10: 2018-02 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0-10: Všeobecné požiadavky. Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý polyesterovým skleným vláknom, zatavený, neimpregnovaný alebo impregnovaný živicou alebo lakom.*)
 • STN EN 60317-70: 2018-02 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 70: Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý polyesterovým skleným vláknom, zatavený, neimpregnovaný alebo impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index 155.*)
 • STN EN 60317-71: 2018-02 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 71: Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý polyesterovým skleným vláknom, zatavený a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index 180.*)
 • STN EN 60317-72: 2018-02 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 72: Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý polyesterovým skleným vláknom, zatavený, impregnovaný silikónovou živicou alebo lakom, teplotný index 200.*)
 • STN EN 60500: 2018-02 (34 0880) Akustika v kvapalinách. Hydrofóny. Vlastnosti hydrofónov vo frekvenčnom rozsahu 1 Hz až 500 kHz.*)
 • STN EN 60695-11-5: 2018-02 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-5: Skúšobné plamene. Metóda skúšky ihlovým plameňom. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod.*)
 • STN EN 60695-1-30): 2018-02 (34 5630 Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-30: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Skúšobné procesy predbežného výberu. Všeobecné usmernenie.*)
 • STN EN 61188-7: 2018-02 (34 6512) Dosky s plošnými spojmi a zostavy dosiek s plošnými spojmi. Konštrukcia a používanie. Časť 7: Elektronické komponenty v základnej polohe pre konštrukčnú knižnicu CAD.*)
 • STN EN 61189-5-503: 2018-02 (34 6513) Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-503: Všeobecné skúšobné metódy na materiály a zostavy. Skúšanie vodivých povrchových vlákien (CAF) na doskách s plošnými spojmi.*)
 • STN EN 62090: 2018-02 (34 6515) Štítky na obaly elektronických súčiastok s čiarovými kódmi a dvojrozmernými symbolmi.*)
 • STN EN 62127-2/A2: 2018-02 (34 0883) Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 2: Kalibrácia pre ultrazvukové polia do 40 MHz.*)
 • STN EN 50527-1: 2018-02 (36 7938) Postup posudzovania expozície pracovníkov s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami elektromagnetickým poliam. Časť 1: Všeobecne.
 • STN EN 60061-1/A56: 2018-02 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)
 • STN EN 60061-2/A52: 2018-02 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)
 • STN EN 60061-3/A53: 2018-02 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)
 • STN EN 60061-4/A15: 2018-02 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 4: Smernice a všeobecné informácie.*)
 • STN EN 60809/A1: 2018-02 (36 0180) Svetelné zdroje do cestných vozidiel. Rozmery, elektrické a svetelné požiadavky.*)
 • STN EN 60838-1/A1: 2018-02 (36 0385) Rozličné objímky na svetelné zdroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)
 • STN EN 60901/A6: 2018-02 (36 0277) Jednopäticové žiarivky. Požiadavky na vyhotovenie.*)
 • STN EN 61184): 2018-02 (36 0382) Bajonetové objímky.*)
 • STN EN 61215-2/AC: 2018-02 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 2: Skúšobné postupy.*)
 • STN EN 61672-2/A1: 2018-02 (36 8813) Elektroakustika. Zvukomery. Časť 2: Typové skúšky.*)
 • STN EN 61724-1): 2018-02 (36 4620) Požiadavky na prevádzkové vlastnosti fotovoltického systému. Časť 1: Monitorovanie.*)
 • STN EN 62952-3: 2018-02 (36 7030) Zdroje napájania pre bezdrôtové komunikačné zariadenia. Časť 3: Špecifikácia získavania energie.*)
 • STN EN 16750: 2018-02 (92 0431) Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na redukciu kyslíka. Návrh, inštalácia, plánovanie a údržba.*)​
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-02“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ