03/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za marec 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-1/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície.*)
 • STN 33 2000-4-41/A11: 2018-03  (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.*)
 • STN 33 2000-5-51/A12: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.*)
 • STN 33 2000-5-53/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia.*)
 • STN 33 2000-5-54/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.*)
 • STN 33 2000-5-559/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-559: Výber a stavba elektrických zariadení. Svietidlá a svetelné inštalácie.*)
 • STN 33 2000-5-56/A12: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie na bezpečnostné účely.*)
 • STN 33 2000-7-701/A12: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou.*)
 • STN 33 2000-7-704/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách.*)
 • STN 33 2000-7-705/A12: 2018-03 (33 2000 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-705: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne.*)
 • STN 33 2000-7-708: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Karavanové parky, kempingy a podobné priestory.*)
 • STN 33 2000-7-708/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Karavanové parky, kempingy a podobné priestory.*)
 • STN 33 2000-7-709/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prístavy a podobné priestory.*)
 • STN 33 2000-7-715/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-715: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Svetelné inštalácie na malé napätie.*)
 • STN 33 2000-7-718/A12: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti.*)
 • STN 33 2000-7-729/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-729: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Chodby na obsluhu alebo údržbu.*)
 • STN 33 2000-7-740/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie budov. Časť 7-740: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Dočasné elektrické inštalácie pre konštrukcie (stavby), prostriedky určené na zábavu a prístrešky na výstaviskách, v zábavných parkoch a v cirkusoch.*)
 • STN EN 50155: 2018-03 (33 3555) Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Elektronické zariadenia.*)
 • STN EN 50341-2-8: 2018-03 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-8: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Francúzsko (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 50398-1 (33 4597) Poplachové systémy. Kombinované a integrované poplachové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 55016-2-1/A1: 2018-03 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 2-1: Metódy merania rušenia a odolnosti proti nemu. Meranie rušenia šíreného vedením.*)
 • STN EN 61000-2-2/A1: 2018-03 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia.*)
 • STN EN 61000-4-12: 2018-03 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-12: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti oscilačnou vlnou.*)
 • STN EN 62754: 2018-03 (33 0136) Výpočet neistoty merania parametrov tvaru vlny.
 • STN P CLC/TS 50661-1: 2018-03 (33 4598) Poplachové systémy. Systémy vonkajšej perimetrickej ochrany. Časť 1: Požiadavky na systém.*)
 • STN EN 50288-12-1: 2018-03 (34 7030) Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 12-1: Rámcová špecifikácia na tienené káble od 1 MHz do 2 000 MHz pre horizontálne a hlavné domové vedenia.*)
 • STN EN 50463-1: 2018-03 (34 1512) Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN EN 50463-2: 2018-03 (34 1512) Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 2: Meranie energie.*)
 • STN EN 50463-3: 2018-03 (34 1512) Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 3: Spracovanie údajov.*)
 • STN EN 50463-4: 2018-03 (34 1512) Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 4: Komunikácia.*)
 • STN EN 50463-5: 2018-03 (34 1512) Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 5: Posudzovanie zhody.*)
 • STN EN 60695-11-2: 2018-03 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň1 kW. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod
 • STN EN 50193-2-2: 2018-03 (36 1061) Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť.
 • STN EN 50360: 2018-03 (36 7901) Výrobková norma na preukazovanie zhody bezdrôtových komunikačných zariadení so základnými obmedzeniami a medznými hodnotami expozície z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom pásme od 300 MHz do 6 GHz. Zariadenia používané v blízkosti ucha.*)
 • STN EN 50380: 2018-03 (36 4630) Požiadavky na označovanie a dokumentáciu fotovoltických modulov.*)
 • STN EN 50385: 2018-03 (36 7088) Výrobková norma na preukazovanie zhody zariadení základňových staníc s medznými hodnotami expozície vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam (110 MHz - 100 GHz) pri uvedení na trh.*)
 • STN EN 50401: 2018-03 (36 7080) Výrobková norma na preukazovanie zhody zariadení základňových staníc s medznými hodnotami expozície vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam (110 MHz - 100 GHz) pri uvedení do prevádzky.*)
 • STN EN 50566: 2018-03 (36 7055) Výrobková norma na preukazovanie zhody bezdrôtových komunikačných zariadení so základnými obmedzeniami a medznými hodnotami expozície z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom pásme od 30 MHz do 6 GHz. Ručné zariadenia v blízkosti ľudského tela a zariadenia upevnené na tele.*)
 • STN EN 50663: 2018-03 (36 7086) Všeobecná norma na posudzovanie nízkovýkonových elektronických a elektrických zariadení z hľadiska obmedzení expozície osôb elektromagnetickým poliam (10 MHz - 300 GHz).*)
 • STN EN 50664: 2018-03 (36 7947) Všeobecná norma na preukazovanie zhody zariadení, používaných pracovníkmi, z hľadiska medzných hodnôt expozície elektromagnetickým poliam (0 Hz - 300 GHz) po uvedení do prevádzky alebo pri ich používaní na pracovisku.*)
 • STN EN 50665: 2018-03 (36 7080) Všeobecná norma na posudzovanie elektronických a elektrických zariadení z hľadiska obmedzení expozície osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz - 300 GHz).*)
 • STN EN 60061-1/A56/AC: 2018-03 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)
 • STN EN 60335-1/A13: 2018-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60400 (36 0381): 2018-03 Objímky na trubicové žiarivky a na štartéry.*)
 • STN EN 60645-1: 2018-03 (36 4805) Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 1: Zariadenia pre audiometriu čistého tónu a reči.*)
 • STN EN 60728-13-1: 2018-03 (36 7211) Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 13-1: Rozšírenie šírky pásma pre signál vysielaný cez systém FTTH.*)
 • STN EN 60904-1-1: 2018-03 (36 4604) Fotovoltické súčiastky. Časť 1-1: Meranie voltampérových charakteristík viacvrstvových fotovoltických súčiastok.*)
 • STN EN 60904-8-1: 2018-03 (36 4604) Fotovoltické súčiastky. Časť 8-1: Meranie spektrálnej citlivosti viacvrstvových fotovoltických (PV) súčiastok.*)
 • STN EN 62386-301: 2018-03 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 301: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Tlačidlá.*)
 • STN EN 62386-302: 2018-03 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 302: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Absolútne vstupné zariadenia.*)
 • STN EN 62386-303: 2018-03 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 303: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Snímač prítomnosti.*)
 • STN EN 62386-304: 2018-03 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 304: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Snímač svetla.*)
 • STN EN 62442-1/A11: 2018-03 (36 0513) Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 1: Ovládacie zariadenia žiariviek. Metóda merania na stanovenie celkového príkonu obvodov ovládacieho zariadenia a účinnosti ovládacieho zariadenia.*)
 • STN EN 62442-2/A11 (36 0513) Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 2: Ovládacie zariadenia pre vysokotlakové výbojky (okrem žiariviek). Metóda merania na stanovenie účinnosti ovládacích zariadení.*)
 • STN EN 62442-3/A11: 2018-03 (36 0513) Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 3: Ovládacie zariadenia halogénových svetelných zdrojov a modulov LED. Metóda merania na stanovenie účinnosti ovládacích zariadení.*)
 • STN EN 62504: 2018-03 (36 0293) Všeobecné osvetlenie. Výrobky s diódami emitujúcimi svetlo (LED) a príslušenstvo. Termíny a definície.
 • STN EN 62612/A11/AC2:2018-03 (36 0292) Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN 62680-1-2 Oct.: 2018-03 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB.*)
 • STN EN 62838/AC: 2018-03 (36 0294) Polointegrované svetelné zdroje LEDsi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím neprevyšujúcim efektívnu hodnotu striedavého napätia 50 V alebo jednosmerné napätie bez zvlnenia 120 V. Bezpečnostné požiadavky.*)
 • STN EN 62841-2-10: 2018-03 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na ručné miešače.
 • STN EN 62841-3-13: 2018-03 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-13: Osobitné požiadavky na prenosné vŕtačky.
 • STN EN 62863: 2018-03 (36 1072) Metódy merania funkčných vlastností elektrických strojčekov na strihanie vlasov alebo brady určených na používanie v domácnosti.*)
 • STN EN 63029: 2018-03 (36 8375) Audiozariadenia, videozariadenia a multimediálne systémy. Technológie multimediálneho e-publikovania a e-kníh. E-knihy založené na obrázkoch rastrovej grafiky.*)
 • STN EN 63035 (36 8308) MIDI (Digitálne rozhranie pre hudobné nástroje) špecifikácia 1.0 (Skrátené vydanie, 2015).*)
 • STN EN 82304-1: 2018-03 (36 4895) Softvér pre zdravotníctvo. Časť 1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť výrobkov.*)
 • STN EN ISO 13943: 2018-03 (92 0102) Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017).*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-03“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ