04/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za apríl 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 55025/AC: 2018-04 (33 4225) Vozidlá, člny a spaľovacie motory. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy ich merania na ochranu palubných rádiových prijímačov.*)
 • STN EN 60079-13: 2018-04 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 13: Zariadenia chránené priestormi s vnútorným pretlakom "p" a priestormi s umelým vetraním "v".*)
 • STN EN 61000-4-5/A1: 2018-04 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti rázovým impulzom.*)
 • STN EN 61400-25-1: 2018-04 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 25-1: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Celkový opis princípov a modelov.*)
 • STN EN 62802: 2018-04 (33 4120) Metóda merania polvlnového napätia a parametrov impulzového signálu s lineárnou frekvenčnou moduláciou pre Machov-Zehnderov optický modulátor pri systémoch vysokofrekvenčného rádiového prenosu po optickom vlákne (RoF).*)
 • STN EN 61851-21-1: 2018-04  (34 1590) Systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 21-1: Požiadavky na EMC vozidlových nabíjacích zariadení pre elektrické vozidlá určených na vodivé prepojenie na napájanie striedavým/jednosmerným prúdom.*)
 • STN EN 62321-4/A1: 2018-04  (34 6705) Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 4: Stanovenie ortuti v polyméroch, kovoch a elektronike pomocou CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS.*)
 • STN EN 419212-1: 2018-04 (36 9724) Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 1: Úvod a všeobecné definície.*)
 • STN EN 419212-3: 2018-04 (36 9724) Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 3: Protokoly autentizačného zariadenia.*)
 • STN EN 50672: 2018-04 (36 9082) Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov.*)
 • STN EN 62232: 2018-04 (36 7087) Stanovenie intenzity vysokofrekvenčných polí, hustoty výkonu a špecifickej miery absorpcie (SAR) v okolí rádiokomunikačných základňových staníc na účely hodnotenia expozície osôb.*)
 • STN EN 63005-1: 2018-04 (36 8570) Videokamera a záznamník údajov pri nehodách cestných vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky.*)
 • STN EN 63080: 2018-04 (36 8375) Prístupnosť - termíny a definície.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-04“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ