06/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za jún 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-5-52/A11: 2018-06 (33 2000)Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody.*)
 • STN 33 2000-6/AC: 2018-06 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.*)
 • STN EN 50124-1: 2018-06 (33 3501) Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 1: Základné požiadavky. Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia.
 • STN EN 50124-2: 2018-06 (33 3501) Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 2: Prepätia a ochrana pred nimi.
 • STN EN 55016-1-2/A1: 2018-06 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-2: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Spájacie zariadenia pre meranie rušenia šíreného vedením.*)
 • STN EN 61000-6-5/AC: 2018-06 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-5: Všeobecné normy. Odolnosť zariadení používaných v prostredí elektrární a elektrických staníc.*)
 • STN EN 61140: 2018-06 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.
 • STN EN 50655-1: 2018-06 (34 7469) Elektrické káble. Príslušenstvo. Charakterizácia materiálu. Časť 1: Fingerprinting (metóda odtlačku materiálu) pre živicové zmesi.*)
 • STN EN 50655-2: 2018-06 (34 7469) Elektrické káble. Príslušenstvo. Charakterizácia materiálu. Časť 2: Fingerprinting (metóda odtlačku materiálu) pre teplom zmraštiteľné komponenty pre aplikácie nízkeho a stredného napätia do 20,8/36 (42) kV.*)
 • STN EN 50655-3: 2018-06 (34 7469) Elektrické káble. Príslušenstvo. Charakterizácia materiálu. Časť 3: Fingerprinting (metóda odtlačku materiálu) pre za studena zmraštiteľné komponenty pre aplikácie nízkeho a stredného napätia do 20,8/36 (42) kV.*)
 • STN EN 60317-0-7: 2018-06 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0-7: Všeobecné požiadavky. Medené plne izolované vodiče (FIW) kruhového prierezu, bezchybne lakované.*)
 • STN EN 60317-56: 2018-06 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 56: Medené spájkovateľné plne izolované vodiče na vinutia (FIW), kruhový prierez, bezchybne lakované polyuretánom, trieda 180.*)
 • STN EN 60811-201/A1: 2018-06 (34 7010) Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 201: Všeobecné skúšky. Meranie hrúbky izolácií.*)
 • STN EN 60811-202/A1: 2018-06 (34 7010) Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 202: Všeobecné skúšky. Meranie hrúbky nekovových plášťov.*)
 • STN EN 60811-401/A1: 2018-06 (34 7010) Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 401: Ostatné skúšky. Metódy tepelného starnutia. Starnutie v teplovzdušnej sušiarni.*)
 • STN EN 60811-410/A1: 2018-06 (34 7010) Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 410: Ostatné skúšky. Skúšobná metóda meďou katalyzovanej oxidačnej degradácie vodičov s polyolefínovou izoláciou.*)
 • STN EN 60811-508/A1: 2018-06 (34 7010) Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 508: Mechanické skúšky. Skúška tlakom pri vysokej teplote pre izoláciu a plášte.*)
 • STN EN 60811-509/A1: 2018-06 (34 7010) Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 509: Mechanické skúšky. Skúška odolnosti izolácií a plášťov proti popraskaniu (skúška tepelným nárazom).*)
 • STN EN 60811-511/A1: 2018-06 (34 7010) Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 511: Mechanické skúšky. Meranie indexu toku taveniny polyetylénových zmesí.*)
 • STN EN 13201-3: 2018-06 (36 0410) Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3: Svetelnotechnický výpočet.
 • STN EN 13201-5: 2018-06 (36 0410) Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 5: Ukazovatele energetickej účinnosti.
 • STN EN 419212-2: 2018-06 (36 9724) Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 2: Podpisy a služby pečiatok.*)
 • STN EN 50364: 2018-06 (36 7080) Výrobková norma na vystavenie osôb účinkom elektromagnetických polí od zariadení pracujúcich vo frekvenčnom rozsahu od 0 Hz do 300 GHz používaných pri elektronickej ochrane tovaru (EAS), vysokofrekvenčnej identifikácii (RFID) a pri podobných aplikáciách.*)
 • STN EN 50569/A1: 2018-06 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické odstredivky bielizne.*)
 • STN EN 50570/A1: 2018-06 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické bubnové sušičky.*)
 • STN EN 50571/A1: 2018-06 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické práčky.*)
 • STN EN 50636-2-107/A1: 2018-06 (36 1055) Bezpečnosť spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-107: Osobitné požiadavky na robotické kosačky trávy napájané z batérií.*)
 • STN EN 60350-2: 2018-06 (36 1056) : 2018-06 Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 2: Varné panely. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN 62841-2-1: 2018-06 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky.*)
 • STN EN 62841-3-10/A11: 2018-06 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-10: Osobitné požiadavky na prenosné rozbrusovačky.*)
 • STN EN 63029/AC: 2018-06 (36 8375) Audiozariadenia, videozariadenia a multimediálne systémy. Technológie multimediálneho e-publikovania a e-kníh. E-knihy založené na obrázkoch rastrovej grafiky.*)
 • STN EN IEC 63044-3: 2018-06 (36 8055) Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 3: Požiadavky na elektrickú bezpečnosť.*)
 • TNI CLC/TR 50442: 2018-06 (36 7947) Pokyny pre komisie pripravujúce výrobkové normy, súvisiace s expozíciou osôb elektromagnetickým poliam.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-06“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ