07/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za júl 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-4-46: 2018-07 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie.
 • STN 33 2000-4-46/A11 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie.*)
 • STN 33 2000-5-537: 2018-07 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, ovládanie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie.
 • STN 33 2000-5-537/A11: 2018-07 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, ovládanie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie.*)
 • STN 33 2000-5-551/A11: 2018-07 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty.
 • STN 33 2000-6: 2018-07 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.
 • STN 33 2000-6/A11: 2018-07 (33 2000 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.*)
 • STN 33 2000-6/A12: 2018-07 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.*)
 • STN EN 50126-1: 2018-07 (33 3502) Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti a bezpečnosti (RAMS). Časť 1: Generický proces RAMS.*)
 • STN EN 50126-2: 2018-07 (33 3502) Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti a bezpečnosti (RAMS). Časť 2: Bezpečnostný prístup pre systémy.*)
 • STN EN 50562: 2018-07 (33 3503) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Postupy, ochranné opatrenia a preukázanie bezpečnosti pri elektrických trakčných systémoch.*)
 • STN EN 60153-4: 2018-07 (34 7910) Duté kovové vlnovody. Časť 4: Špecifikácia kruhových vlnovodov.*)
 • STN EN 60674-2/AC (34 6542) Špecifikácia plastových fólií na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy.*)
 • STN EN 62359/A1: 2018-07 (34 0874) Ultrazvuk. Charakterizovanie polí. Skúšobné metódy na určenie tepelných a mechanických indexov ultrazvukových polí používaných v lekárskej diagnostike.*)
 • STN EN IEC 60370: 2018-07 (34 6415) Skúšobný postup na tepelnú odolnosť izolačných živíc a lakov na impregnačné účely. Metódy elektrického prierazu.*)
 • STN EN IEC 62677-1: 2018-07 (34 6536) Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 62677-2: 2018-07 (34 6536) Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 2: Skúšobné metódy.*)
 • STN EN 62489-1/A2: 2018-07 (36 8815) Elektroakustika. Audiofrekvenčné podporné systémy na zlepšenie schopnosti počutia využívajúce indukčnú slučku. Časť 1: Metódy merania a špecifikácia vlastností častí systému.*)
 • STN EN 62841-3-9/A11: 2018-07 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.
 • STN EN IEC 60942: 2018-07 (36 8822) Elektroakustika. Zvukové kalibrátory.*)
 • STN ISO/IEC 27003: 2018-07 (36 9794) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Návod.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-07“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ