10/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za október 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-4-42/A1/O1: 2018-10 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla.
 • STN EN IEC 60230: 2018-10 (34 7004) Impulzné skúšky káblov a ich príslušenstva.*)
 • STN EN IEC 61340-4-3: 2018-10 (34 6440) Elektrostatika. Časť 4-3: Normalizované skúšobné metódy pre špecifické aplikácie. Obuv.*)
 • STN EN IEC 61340-4-4 : 2018-10 (34 6440) Elektrostatika. Časť 4-4: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrostatická klasifikácia pružných strednoobjemových kontajnerov (FIBC).*)
 • STN EN IEC 61340-4-5: 2018-10 (34 6440) Elektrostatika. Časť 4-5: Normalizované skúšobné metódy pre špecifické aplikácie. Metódy charakterizovania elektrostatickej ochrany obuvou a podlahou v kombinácii s osobou.*)
 • STN EN IEC 62631-3-11: 2018-10 (34 6460) Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 3-11: Určovanie odporových vlastností (jednosmerné DC metódy). Vnútorný odpor a vnútorná rezistivita. Metóda pre impregnačné a povlakové materiály.*)
 • STN EN IEC 62677-3-101: 2018-10 (34 6536) Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 101: Teplom zmraštiteľné polyolefínové tvarované súčiastky na nízke (LV) napätie.*)
 • STN EN IEC 62677-3-102: 2018-10 (34 6536) Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 102: Teplom zmraštiteľné polyolefínové tvarované súčiastky na vysoké (MV) napätie odolné proti plazivým prúdom.*)
 • STN EN 419212-4: 2018-10 (36 9721) Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 4: Protokoly špecifické pre ochranu osobných údajov.*)
 • STN EN 419212-5: 2018-10 (36 9719) Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 5: Dôveryhodné eSlužby.*)
 • STN EN 50090-3-4/AC: 2018-10 (36 8051) Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-4: Zabezpečenie na aplikačnej vrstve, servis zabezpečenia, konfigurácia zabezpečenia a bezpečnostné zdroje.*)
 • STN EN 50173-1: 2018-10 (36 7253) Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 50173-2 (36 7253) Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 2: Kancelárske priestory.*)
 • STN EN 50173-3: 2018-10 (36 7253) Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 3: Priemyselné priestory.*)
 • STN EN 50173-4: 2018-10 (36 7253) Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 4: Obytné priestory.*)
 • STN EN 50173-5: 2018-10 (36 7253) Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 5: Priestory výpočtových stredísk.*)
 • STN EN 50173-6: 2018-10 (36 7253) Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 6: Distribuované služby v budovách.*)
 • STN EN 50527-2-2: 2018-10 (36 7938) Postup posudzovania expozície pracovníkov s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami elektromagnetickým poliam. Časť 2-2: Špecifické hodnotenie pre pracovníkov s implantovateľnými kardioverter defibrilátormi (ICD).*)
 • STN EN 50643: 2018-10 (36 1055) Elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosť a kanceláriu. Meranie spotreby energie sieťového pohotovostného prístupového zariadenia.*)
 • STN EN 61770/A11: 2018-10 (36 1055) Elektrické spotrebiče pripájané na vodovodnú sieť. Zabránenie spätnému nasávaniu a poruchám hadicových sústav.*)
 • STN EN 62841-3-14: 2018-10 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-14: Osobitné požiadavky na prenosné čističe odtokov.
 • STN EN IEC 60268-3: 2018-10 (36 8305) Elektroakustické zariadenia. Časť 3: Zosilňovače.*)
 • STN EN IEC 62680-1-2: 2018-10 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB.*)
 • STN EN IEC 62680-1-4: 2018-10 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-4: Špecifikácia autentifikácie USB typ CTM.*)
 • TNI CEN/TR 419010: 2018-10 (36 9748) Rámec pre normalizáciu podpisov. Rozšírená štruktúra obsahujúca elektronickú identifikáciu a autentifikáciu.*)
 • TNI CEN/TR 419200: 2018-10 (36 9749) Návod na zariadenia na vytvorenie podpisu a iné súvisiace zariadenia.*)
 • TNI CLC/TR 50674: 2018-10 (36 1090) Návody na overovanie energetického označovania a ekodizajnu u domácich spotrebičov.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-10“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ