05/2019

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za máj 2019.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-5-56: 2019-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie na bezpečnostné účely.*)
 • STN 33 2000-7-722: 2019-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel.*)
 • STN 33 2000-8-2: 2019-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Smart elektrické inštalácie nízkeho napätia.*)
 • STN EN IEC 62325-503: 2019-05 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 503: Pokyny na výmenu údajov týkajúcich sa trhu pre profil IEC 62325-351.*)
 • STN EN IEC 62862-3-2: 2019-05 (33 3180) Solárne tepelné elektrárne. Časť 3-2: Systémy a súčasti. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy na veľkorozmerné parabolické žľabové kolektory.*)
 • TNI CLC/TR 60079-32-1: 2019-05 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 32-1: Elektrostatické ohrozenia. Návod.*)
 • STN EN 50129: 2019-05 (34 2602) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Elektronické signalizačné systémy súvisiace s bezpečnosťou.*)
 • STN EN IEC 60332-3-10/AC: 2019-05 (34 7101) Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach  horenia. Časť 3-10: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Zariadenia.*)
 • STN EN IEC 61340-6-1: 2019-05 (34 6440) Elektrostatika. Časť 6-1: Riadenie elektrostatiky v zdravotnej starostlivosti. Všeobecné požiadavky na vybavenosť.*)
 • STN EN IEC 61375-2-6: 2019-05 (34 2675) Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-6: Komunikácia medzi palubnými a pozemnými systémami.*)
 • STN EN IEC 62961: 2019-05 (34 6723) Izolačné kvapaliny. Skúšobné metódy na stanovenie medzipovrchového napätia izolačných kvapalín. Stanovenie pomocou prstencovej metódy.*)
 • STN EN IEC 63000: 2019-05 (34 6001) Technická dokumentácia na posudzovanie elektrických a elektronických  výrobkov z hľadiska obmedzenia obsahu nebezpečných látok.*)
 • STN 36 0410: 2019-05 (36 0410) Osvetlenie pozemných komunikácií. Výber tried osvetlenia.
 • STN EN 50318: 2019-05 (36 2314) Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Validácia simulácie dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením.*)
 • STN EN 50342-1/A1: 2019-05 (36 4310) Olovené štartovacie batérie. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné  metódy.*)
 • STN EN 50342-6/A1: 2019-05 (36 4310) Olovené štartovacie batérie. Časť 6: Batérie na používanie na mikrocykly.*)
 • STN EN 50597: 2019-05 (36 1078) Spotreba energie predajných automatov.*)
 • STN EN 60061-1/A58: 2019-05 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)
 • STN EN 60061-2/A54: 2019-05 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)
 • STN EN 60061-3/A55: 2019-05 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)
 • STN EN 60335-2-11/A2: 2019-05 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na bubnové sušičky.*)
 • STN EN 60335-2-24/A1: 2019-05 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu.*)
 • STN EN 60335-2-24/A2: 2019-05 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu.*)
 • STN EN 61167/A1: 2019-05 (36 0260) Halogenidové výbojky. Špecifikácie prevádzkových vlastností.*)
 • STN EN 62386-102/A1: 2019-05 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 102: Všeobecné požiadavky. Ovládacie zariadenia.*)
 • STN EN 62386-103/A1: 2019-05 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 103: Všeobecné požiadavky. Riadiace zariadenia.*)
 • STN EN 62612/A2: 2019-05 (36 0292) Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN 62707-1/A1: 2019-05 (36 0586) Triedenie LED (LED-binning). Časť 1: Všeobecné požiadavky a súradnicová mriežka bielej farby.*)
 • STN EN 62784: 2019-05 (36 1009) Vysávače a odsávače prachu s úrovňou vybavenia ochrany Dc pre zber horľavého prachu. Osobitné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 60268-21: 2019-05 (36 8305) Elektroakustické zariadenia. Akustické merania na výstupe.*)
 • STN EN IEC 60665: 2019-05 (36 1057) Ventilátory a regulátory na striedavý prúd pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlastností.*
 • STN P CEN/TS 17261: 2019-05 (36 9756) Biometrická autentizácia na riadenie prístupu ku kritickej infraštruktúre. Požiadavky a hodnotenie.*)
 • STN 92 0205/Z1: 2019-05 (92 0205) Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok.
 • STN EN 13501-1: 2019-05 (92 0850) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.*)
 • STN EN 13501-6: 2019-05 (92 0850) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie silnoprúdových káblov, riadiacich káblov a komunikačných káblov.*)
 • STN EN 16925: 2019-05 (92 0421) Stabilné hasiace zariadenia. Sprinklerové systémy na použitie v budovách na bývanie. Projektovanie, inštalovanie a údržba.*)
 • STN P CEN/TS 54-14: 2019-05 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 14: Pokyny na navrhovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2019-05“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ