06/2019

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za jún 2019.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-7-708: 2019-06 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Karavanové parky, kempingy a podobné priestory.
 • STN EN 55016-4-2/A2/AC: 2019-06 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 4-2: Neistoty meraní, štatistiky a modelovanie medzí. Neistota meracích prístrojov.*)
 • STN EN IEC 60204-11: 2019-06 (33 2200) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV.*)
 • STN EN IEC 61000-3-2: 2019-06 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A) .*)
 • STN EN IEC 61000-6-1: 2019-06 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy. Norma na odolnosť pre prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.*)
 • STN EN IEC 61000-6-2: 2019-06 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-2: Všeobecné normy. Norma na odolnosť pre priemyselné prostredia.*)
 • STN EN IEC 61496-3: 2019-06 (33 2205) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 3: Osobitné požiadavky na aktívne optoelektronické ochranné zariadenia citlivé na rozptylové odrazy (AOPDDR).*)
 • STN EN IEC 62474: 2019-06 (34 5904) Uvádzanie materiálov pri výrobkoch elektrotechnického priemyslu a pre elektrotechnický priemysel).*)
 • STN EN 12193: 2019-06 (36 0071) Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk.*)
 • STN EN 13032-2: 2019-06 (36 0401) Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 2: Prezentácia údajov pre vnútorné a vonkajšie pracoviská.
 • STN EN 50600-4-2/A1: 2019-06 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-2: Efektívnosť využitia energie.*)
 • STN EN 50600-4-3/A1: 2019-06 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-3: Činiteľ obnoviteľnosti energie.*)
 • STN EN 61010-1/A1: 2019-06 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 60730-2-14: 2019-06 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na elektrické ovládače.*)
 • STN EN IEC 60730-2-9: 2019-06 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty.*)
 • STN EN IEC 62087-7: 2019-06 (36 7004) Audio-, video- a podobné zariadenia. Určenie spotreby energie. Časť 7: Monitory počítačov.*)
 • STN EN IEC 63033-2: 2019-06 (36 8001) Multimediálne systémy a zariadenia automobilov. Systém na monitorovanie jazdy. Časť 2: Metódy záznamu systému na monitorovanie jazdy.*)
 • STN P CEN ISO/TS 21805: 2019-06 (92 0433) Pokyny na navrhovanie, výber a inštalovanie vetracích otvorov na ochranu konštrukčnej celistvosti uzatvorených priestorov chránených plynovými hasiacimi zariadeniami (ISO/TS 21805: 2018).*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2019-06“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ