08/2019

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za august 2019.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-7-709/A12: 2019-08 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prístavy a podobné priestory.*)
 • STN 33 2000-7-711: 2019-08 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.*)
 • STN EN 50121-3-1/A1: 2019-08 (33 3590) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-1: Dráhové vozidlá. Vlak a celé vozidlo.*)
 • STN EN 50121-3-2/A1: 2019-08 (33 3590) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-2: Dráhové vozidlá. Prístroje.*)
 • STN EN 50121-4/A1: 2019-08 (33 3590) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 4: Vyžarovanie a odolnosť signalizačných a telekomunikačných prístrojov.*)
 • STN EN 50121-5/A1: 2019-08 (33 3590) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 5: Vyžarovanie a odolnosť pevných inštalácií a prístrojov elektrického napájania.*)
 • STN EN 50131-4: 2019-08 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 4: Výstražné zariadenia.*)
 • STN EN 50341-2-12: 2019-08 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-12: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ISLAND (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 50341-2-20: 2019-08 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-20: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ESTÓNSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN IEC 60027-2: 2019-08 (33 0100) Písmenové značky používané v elektrotechnike. Časť 2: Telekomunikácie a elektronika.*)
 • STN EN IEC 60079-15: 2019-08 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n".*)
 • STN EN IEC 61850-8-2: 2019-08 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 8-2: Mapovanie špecifickej komunikačnej služby (SCSM). Mapovanie na XMPP (Extensible Messaging Presence Protocol).*)
 • STN P CLC/TS 50134-9: 2019-08 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 9: IP komunikačný protokol.*)
 • STN EN 50620/A1: 2019-08 (34 7630) Elektrické káble. Nabíjacie káble pre elektrické vozidlá.*)
 • STN EN 60674-2/A1: 2019-08 (34 6542) Špecifikácia plastových fólií na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy.*)
 • STN EN 61851-21-1/AC: 2019-08 (34 1590) Systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 21-1: Požiadavky na EMC vozidlových nabíjacích zariadení pre elektrické vozidlá určených na vodivé prepojenie na napájanie striedavým/jednosmerným prúdom.*)
 • STN EN IEC 60966-1: 2019-08 (34 7720) Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 1: Kmeňová špecifikácia. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy.*)
 • STN EN 50632-1/A1 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60335-2-15/A11: 2019-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín.
 • STN EN 60730-1/A1: 2019-08 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60730-2-5/A1: 2019-08 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace systémy horákov.*)
 • STN EN 61010-1/A1/AC: 2019-08 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 62717/A2 (36 0585) : 2019-08 Moduly LED na všeobecné osvetlenie. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN 62788-1-5/AC: 2019-08 (36 4638) Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-5: Materiály na zapuzdrenie. Meranie zmeny lineárnych rozmerov materiálu vo forme fólie použitého na zapuzdrenie v dôsledku aplikovaných tepelných podmienok.*)
 • STN EN IEC 62386-220: 2019-08 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 220: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Centrálne napájaná núdzová prevádzka (zariadenie typu 19).*)
 • STN EN IEC 62443-2-4: 2019-08 (36 9060) Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov. Časť 2-4: Požiadavky na bezpečnostné programy pre poskytovateľov služieb IACS.*)
 • STN EN IEC 62443-3-3: 2019-08 (36 9060) Priemyselné komunikačné siete. Zabezpečenie siete a systému. Časť 3-3: Požiadavky na bezpečnosť systému a úroveň bezpečnosti.*)
 • STN EN IEC 62443-4-2: 2019-08 (36 9060) Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov. Časť 4-2: Bezpečnostné technické požiadavky na komponenty IACS.*)
 • STN EN IEC 62464-1: 2019-08 (36 4801) Prístroje magnetickej rezonancie na zdravotnícke zobrazovanie. Časť 1: Určovanie nevyhnutných parametrov kvality obrazu.*)
 • STN EN IEC 62660-1: 2019-08 (36 4360 Akumulátorové lítium-iónové články na pohon elektrických cestných vozidiel. Časť 1: Skúšanie prevádzkových vlastností.*)
 • STN EN IEC 62660-2: 2019-08 (36 4360) Akumulátorové lítium-iónové články na pohon elektrických cestných vozidiel. Časť 2: Skúšanie spoľahlivosti a nesprávneho používania.*)
 • STN EN 15269-11+AC: 2019-08 (92 0223) Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 11: Požiarna odolnosť otváracích textilných roliet.*)
 • STN EN 54-3+A1: 2019-08 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2019-08“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ