11/2019

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za november 2019.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-8-1: 2019-11 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-1: Funkčné hľadiská. Energetická účinnosť.*)
 • STN EN 50131-8: 2019-11 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 8: Zabezpečovacie zahmlievacie zariadenia.*)
 • STN P CLC/TS IEC 60079-39: 2019-11 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 39: Iskrovo bezpečné systémy s elektronicky  riadeným obmedzením trvania iskrenia.*)
 • STN EN 50673: 2019-11 (34 8154) Zásuvné priechodky na 72,5 kV s prúdom 630 A a 1 250 A pre elektrické zariadenia.*)
 • STN EN IEC 60480: 2019-11 (34 6727) Špecifikácia na opätovné používanie fluoridu sírového (SF6) a jeho zmesí v elektrických zariadeniach.*)
 • STN EN IEC 60674-3-2: 2019-11 (34 6542) Špecifikácia plastových fólií na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 2: Požiadavky na elektroizolačnú vyváženú dvojosovo orientovanú polyetyléntereftalátovú (PET) fóliu.*)
 • STN EN IEC 61851-1: 2019-11 (34 1590) Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 61952-1: 2019-11 (34 8121) Izolátory pre nadzemné vedenia. Kompozitné podperné izolátory striedavého prúdu s menovitým napätím vyšším ako 1 000 V. Časť 1: Definície, koncové armatúry a označovanie.*)
 • STN EN IEC 62631-3-4: 2019-11 (34 6460) Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 3-4: Určovanie odporových vlastností (jednosmerné DC metódy). Objemový elektrický odpor a objemová rezistivita pri zvýšených teplotách.*)
 • STN EN IEC 62677-3-103: 2019-11 (34 6536) Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 103: Teplom zmraštiteľné polyolefínové vodivé tvarované súčiastky na vysoké (MV) napätie.*)
 • STN EN 13757-4: 2019-11 (36 5711) Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtová komunikácia M-Bus
 • STN EN 60335-2-24/A1: 2019-11 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu.
 • STN EN 60335-2-24/A2: 2019-11 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu.
 • STN EN 60335-2-70/A2: 2019-11 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-70: Osobitné požiadavky na dojacie stroje.*)
 • STN EN 60601-2-54/A2: 2019-11 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-54: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti röntgenových prístrojov na skiagrafiu a skiaskopiu.*)
 • STN EN 60809/A3: 2019-11 (36 0180) Svetelné zdroje do cestných vozidiel. Rozmery, elektrické a svetelné požiadavky.*)
 • STN EN 61167/AC: 2019-11 (36 0260 Halogenidové výbojky. Špecifikácie prevádzkových vlastností
 • STN EN 61347-2-11/A1 (36 0511) Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na rozličné elektronické obvody používané so svietidlami.*)
 • STN EN 61347-2-7/A1: 2019-11 (36 0511) Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia napájané batériovým zdrojom na núdzové osvetlenie (samostatné).*)
 • STN EN 62209-2/A1: 2019-11 (36 7080) Vystavenie človeka účinkom vysokofrekvenčných polí z ručných bezdrôtových komunikačných zariadení a zariadení upevnených na tele. Ľudské modely, prístrojové vybavenie a postupy. Časť 2: Postupy na stanovenie špecifickej miery absorpcie (SAR) pri mobilných bezdrôtových komunikačných zariadeniach, ktoré sa používajú v bezpečnostnej vzdialenosti od ľudského tela (frekvenčný rozsah od 30 MHz do 6 GHz).*)
 • STN EN 62841-3-12: 2019-11 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-12: Osobitné požiadavky na prenosné závitorezné stroje.*)
 • STN EN 62841-4-2: 2019-11 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-2: Osobitné požiadavky na nožnice na živý plot.*)
 • STN EN IEC 60086-4: 2019-11 (36 4110) Primárne batérie. Časť 4: Bezpečnosť lítiových batérií.*)
 • STN EN IEC 60601-2-16: 2019-11 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-16: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti hemodialyzačných, hemodiafiltračných a hemofiltračných prístrojov.*)
 • STN EN IEC 60601-2-39: 2019-11 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-39: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na peritoneálnu dialýzu.*)
 • STN EN IEC 60601-2-76: 2019-11 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-76: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na hemostázu nízkoenergetickým ionizovaným plynom.*)
 • STN EN IEC 60810/A1: 2019-11 (36 0181) Svetelné zdroje a LED puzdrá do cestných vozidiel. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN IEC 60904-3: 2019-11 (36 4604) Fotovoltické súčiastky. Časť 3: Princípy merania terestriálnych fotovoltických (PV) slnečných článkov pomocou referenčných údajov o spektrálnom zložení žiarenia.*)
 • STN EN IEC 61820-1: 2019-11 (36 0068) Elektrické inštalácie pre letecké navigačné pozemné osvetlenie letísk. Časť 1: Základné princípy.*)
 • STN EN IEC 62281: 2019-11 (36 4360) Bezpečnosť primárnych a akumulátorových lítiových článkov a batérií počas prepravy.*)
 • STN EN IEC 62892: 2019-11 (36 4606) Cyklické tepelné namáhanie fotovoltických (PV) modulov. Skúšobný postup.*)
 • STN EN IEC 80601-2-30: 2019-11 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti neinvazívnych automatických tonometrov.*)
 • STN EN 13501-1: 2019-11 (92 0850) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.
 • STN EN 13501-6: 2019-11 (92 0850) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia silnoprúdových, riadiacich a komunikačných káblov využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.​
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2019-11“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ