02/2020

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za február 2020.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-4-41/A12: 2020-02 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.*)
 • STN 33 2000-7-709/A12: 2020-02 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prístavy a podobné priestory.
 • STN 33 2000-7-711: 2020-02 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
 • STN 33 2000-7-721: 2020-02 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-721: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Elektrické inštalácie v karavanoch a motorových karavanoch.
 • STN EN 50160/A2: 2020-02 (33 0121) Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete.*)
 • STN EN 50160/A3: 2020-02 (33 0121) Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete.*)
 • STN EN 55016-2-3/A1: 2020-02 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 2-3: Metódy merania rušenia a odolnosti proti nemu. Meranie vyžarovaného rušenia.*)
 • STN EN 55035/AC: 2020-02 (33 4233) Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na odolnosť.*)
 • STN EN 61000-2-2/A2: 2020-02 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia.
 • STN EN 61400-11/A1/AC: 2020-02 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 11: Technika merania akustického hluku.*)
 • STN EN 61400-2/AC: 2020-02 (33 3160) Veterné turbíny. Časť 2: Malé veterné turbíny.*)
 • STN EN IEC 60071-1: 2020-02 (33 0400) Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá.*)
 • STN EN IEC 60204-11: 2020-02 (33 2200) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV.
 • STN EN IEC 61000-4-18/AC: 2020-02 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-18: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti tlmeným oscilačným vlnám.*)
 • STN EN IEC 61000-6-1: 2020-02 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy. Norma na odolnosť prostredí obytných, obchodných a ľahkého priemyslu.
 • STN EN IEC 61000-6-2: 2020-02 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-2: Všeobecné normy. Norma na odolnosť priemyselných prostredí.
 • STN EN IEC 61000-6-4: 2020-02 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-4: Všeobecné normy. Emisie – priemyselné prostredia.*)
 • STN EN IEC 61400-1/AC: 2020-02 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 1: Požiadavky na navrhovanie.*)
 • STN EN IEC 61400-3-1: 2020-02 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 3-1: Konštrukčné požiadavky na pripevnené príbrežné veterné turbíny.*)
 • STN EN IEC 62676-2-31: 2020-02 (33 4592) Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-31: Živý prenos a riadenie založené na webových službách.*)
 • STN EN IEC 62676-2-32: 2020-02 (33 4592) Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-32: Riadenie záznamu a reprodukcie založené na webových službách.*)
 • STN EN 60068-2-67/A1: 2020-02 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2: Skúšky. Skúška Cy: Konštantné vlhké teplo, zrýchlená skúška určená predovšetkým na súčiastky.*)
 • STN EN 60317-20/A1: 2020-02 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 20: Spájkovateľný medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyuretánom, trieda 155.*)
 • STN EN 60317-21/A1: 2020-02 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 21: Spájkovateľný medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyuretánom, s vonkajšou polyamidovou vrstvou, trieda 155.*)
 • STN EN 60317-23/A1: 2020-02 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 23: Spájkovateľný medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyesterimidom, trieda 180.*)
 • STN EN IEC 60068-2-85: 2020-02 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-85: Skúšky. Skúška Fj: Vibrácie. Simulácia dlhých časových priebehov.*)
 • STN EN IEC 60331-1: 2020-02 (34 7115) Skúšky elektrických káblov v podmienkach požiaru. Funkčná odolnosť. Časť 1: Skúšobná metóda pre oheň a náraz pri teplote najmenej 830 °C pre káble s menovitým napätím do 0,6/1,0 kV vrátane a celkovým priemerom väčším ako 20 mm.*)
 • STN EN IEC 60684-3-214: 2020-02 (34 6553) Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých druhov rúrok. List 214: Teplom zmraštiteľné polyolefínové rúrky neupravené retardérom horenia plameňom, hrubostenné a so strednou hrúbkou stien.*)
 • STN EN IEC 60684-3-216: 2020-02 (34 6553) Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých druhov rúrok. List 216: Teplom zmraštiteľné rúrky s obmedzeným požiarnym nebezpečenstvom, upravené retardérom horenia plameňom.*)
 • STN EN IEC 60684-3-247: 2020-02 (34 6553) Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých druhov rúrok. List 247: Teplom zmraštiteľné polyolefínové rúrky s dvojitou stenou neupravené retardérom horenia plameňom, hrubostenné a so strednou hrúbkou steny.*)
 • STN EN IEC 60754-3: 2020-02 (34 7104) Skúšanie plynov vznikajúcich pri spaľovaní materiálov káblov. Časť 3: Meranie nízkeho obsahu halogénov pomocou iónovej chromatografie.*)
 • STN EN IEC 61238-1-1: 2020-02 (34 7405) Lisovacie a skrutkové konektory na silnoprúdové káble. Časť 1-1: Skúšobné metódy a požiadavky na lisovacie a skrutkové konektory na silnoprúdové káble na menovité napätia do 1 kV (Um = 1,2 kV) skúšané na neizolovaných vodičoch.*)
 • STN EN IEC 61238-1-2: 2020-02 (34 7405) Lisovacie a skrutkové konektory na silnoprúdové káble. Časť 1-2: Skúšobné metódy a požiadavky na konektory s prerazením izolácie na silnoprúdové káble na menovité napätia do 1 kV (Um = 1,2 kV) skúšané na izolovaných vodičoch.*)
 • STN EN IEC 61238-1-3: 2020-02 (34 7405) Lisovacie a skrutkové konektory na silnoprúdové káble. Časť 1-3: Skúšobné metódy a požiadavky na lisovacie a skrutkové konektory na silnoprúdové káble na menovité napätia nad 1 kV (Um = 1,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV) skúšané na neizolovaných vodičoch.*)
 • STN EN IEC 63009: 2020-02 (34 0899) Ultrazvuk. Fyzioterapeutické systémy. Špecifikácie poľa a metódy merania vo frekvenčnom rozsahu od 20 kHz do 500 kHz.*)
 • STN EN IEC 63119-1: 2020-02 (34 1595) Výmena informácií pre roamingovú službu nabíjania elektrických vozidiel. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN P CLC/TS 50238-3: 2020-02 (34 1525) Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 3: Kompatibilita s počítačmi náprav.*)
 • STN EN 50173-1: 2020-02 (36 7253) Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN 50499: 2020-02 (36 7947) Postup posúdenia expozície pracovníkov elektromagnetickými poliami.*)
 • STN EN 60061-3/A56: 2020-02 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)
 • STN EN 60601-2-4/A1: 2020-02 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti srdcových defibrilátorov.*)
 • STN EN 60601-2-63/A1: 2020-02 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-63: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti stomatologických extraorálnych röntgenových prístrojov.*)
 • STN EN 60704-2-3/A11: 2020-02 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na umývačky riadu.*)
 • STN EN IEC 60311: 2020-02 (36 1063) Elektrické žehličky pre domácnosť a na podobné použitie. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti.*)
 • STN EN IEC 60601-2-28: 2020-02 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-28: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti röntgenových žiaričov na lekársku diagnostiku.*)
 • STN EN IEC 60601-2-75: 2020-02 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-75: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti fotodynamických terapeutických a fotodynamických diagnostických prístrojov.*)
 • STN EN IEC 62443-3-3/AC: 2020-02 (36 9060) Priemyselné komunikačné siete. Zabezpečenie siete a systému. Časť 3-3: Požiadavky na bezpečnosť systému a úroveň bezpečnosti.*)
 • STN EN IEC 62885-8: 2020-02 (36 1058) Spotrebiče na čistenie povrchov. Časť 8: Vysávače na suché čistenie na komerčné použitie. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN IEC 63202-1: 2020-02 (36 4608) Fotovoltické články. Časť 1: Meranie svetelne indukovanej degradácie fotovoltických článkov z kryštalického kremíka.*)
 • STN EN IEC 80601-2-49: 2020-02 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-49: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti multifunkčných pacientskych monitorovacích prístrojov.*)
 • STN EN IEC 80601-2-59: 2020-02 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-59: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti skríningových termografov na skríning ľudí s horúčkou.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-02“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ