03/2020

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za marec 2020.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50341-2-24: 2020-03 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-24: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Rumunsko (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN IEC 61000-3-11: 2020-03 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-11: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania v rozvodných sieťach nízkeho napätia pre podmienečne pripájané zariadenia s menovitým prúdom <= 75 A.*)
 • STN EN IEC 60068-3-3: 2020-03 (34 5791) Skúšky vplyvu prostredia. Časť 3-3: Podporná dokumentácia a návod. Seizmické skúšobné metódy pre zariadenia.*)
 • STN EN IEC 62878-2-5: 2020-03 (34 6510) Technológia montáže zabudovaných súčiastok. Časť 2-5: Pokyny. Implementácia 3D dátového formátu pre substrát so zabudovanými súčiastkami.*)
 • STN EN 50413: 2020-03 (36 7940) Základná norma na postup merania a výpočtu expozície osôb elektrickými, magnetickými a elektromagnetickými poliami (0 Hz - 300 GHz) .*)
 • STN EN 50465/A1: 2020-03 (36 4512) Plynové zariadenia. Kombinované zariadenia na výrobu tepelnej a elektrickej energie (CHP) s menovitým tepelným príkonom menším alebo rovnajúcim sa 70 kW.*)
 • STN EN 60335-2-4/A2: 2020-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na odstredivky bielizne.*)
 • STN EN 60335-2-7/A2: 2020-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na práčky.*)
 • STN EN IEC 60086-4/AC: 2020-03 (36 4110) Primárne batérie. Časť 4: Bezpečnosť lítiových batérií.*)
 • STN EN IEC 60335-2-111: 2020-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-111: Osobitné požiadavky na elektrické vyhrievacie ondol matrace s neohybnými vyhrievacími súčasťami.*)
 • STN EN IEC 60601-2-46: 2020-03 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-46: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných stolov.*)
 • STN EN IEC 62040-1/AC: 2020-03 (36 9065) Zdroje neprerušovaného napájania: 2020-03 (UPS). Časť 1: Bezpečnostné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 62680-1-5: 2020-03 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-5: Spoločné súčasti. Definícia triedy zariadenia USB Audio 3.0.*)
 • STN EN IEC 62680-1-6: 2020-03 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-6: Spoločné súčasti. Definícia triedy zariadenia USB Audio 3.0. Základné funkcie.*)
 • STN EN IEC 62680-1-7: 2020-03 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-7: Spoločné súčasti. Definícia triedy zariadenia USB Audio 3.0. Formáty údajov.*)
 • STN EN IEC 62680-1-8: 2020-03 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-8: Spoločné súčasti. Definícia triedy zariadenia USB Audio 3.0. Druhy koncoviek.*)
 • STN EN IEC 63033-3: 2020-03 (36 8001) Multimediálne systémy a zariadenia automobilov. Systém na monitorovanie jazdy. Časť 3: Metódy merania.*)
 • STN EN IEC 63044-5-1: 2020-03 (36 8055) Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-1: Požiadavky EMC, podmienky a vykonanie skúšky.*)
 • STN EN IEC 63044-5-2: 2020-03 (36 8055) Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-2: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v prostredí obytnom, obchodnom a ľahkého priemyslu.*)
 • STN EN IEC 63044-5-3: 2020-03 (36 8055) Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-3: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v priemyselnom prostredí.*)
 • STN EN IEC 63136: 2020-03 (36 1060) Elektrické umývačky riadu na komerčné použitie. Metódy merania funkčných vlastností.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-03“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ