09/2020

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za september 2020.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-8-1: 2020-09 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-1: Funkčné hľadiská. Energetická efektívnosť.
 • STN EN 50131-13: 2020-09 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 13: Bezpečnostné pyrotechnické ochranné zariadenia.*)
 • STN EN 50341-2-1: 2020-09 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-1: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Rakúsko (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 60204-1/O1: 2020-09 (33 2200) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN 61000-3-3/A1: 2020-09 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu.
 • STN EN 61850-7-2/A1: 2020-09 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 7-2: Základné informácie a komunikačná štruktúra. Abstraktné rozhranie komunikačnej služby (ACSI).*)
 • STN EN 61850-7-3/A1: 2020-09 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 7-3: Základná komunikačná štruktúra. Všeobecné triedy údajov.*)
 • STN EN 61850-7-4/A1: 2020-09 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 7-4: Základná komunikačná štruktúra. Kompatibilné triedy logických uzlov a triedy údajov.*)
 • STN EN 61850-8-1/A1: 2020-09 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 8-1: Mapovanie špecifickej komunikačnej služby (SCSM). Mapovanie podľa MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a podľa ISO/IEC 8802-3.*)
 • STN EN 61850-9-2/A1: 2020-09 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 9-2: Mapovanie špecifickej komunikačnej služby (SCSM). Vzorové hodnoty vyššie ako v ISO/IEC 8802-3.*)
 • STN EN 62351-3/A2: 2020-09 (33 4622) Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 3: Bezpečnosť komunikačných sietí a systémov. Profily vrátane TCP/IP.*)
 • STN EN 62920/A11: 2020-09 (33 3432) Fotovoltické systémy vyrábajúce energiu. EMC požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na premenu energie.*)
 • STN EN IEC 60204-11/O1: 2020-09 (33 2200) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV.
 • STN EN IEC 61000-6-4: 2020-09 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-4: Všeobecné normy. Norma na emisie – priemyselné prostredia.
 • STN EN IEC 61293: 2020-09 (33 0150) Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vzťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť.*)
 • STN EN 50119: 2020-09 (34 1560) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu.*)
 • STN EN 62752/A1: 2020-09 (34 1590) Ovládacie a ochranné prístroje v kábli pre režim nabíjania 2 elektrických vozidiel (IC-CPD).*)
 • STN EN IEC 60401-1: 2020-09 (34 5886) Názvy a systém označovania jadier z magneticky mäkkých feritov. Časť 1: Názvy používané pre fyzické nerovnomernosti a referencie rozmerov.*)
 • STN EN IEC 60667-1: 2020-09 (34 6513) Vulkanfíber pre elektrotechniku. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 60667-3-1: 2020-09 (34 6513) Vulkanfíber pre elektrotechniku. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 1: Ploché dosky.*)
 • STN EN IEC 60695-1-12: 2020-09 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-12: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Požiarne inžinierstvo.*)
 • STN EN IEC 61643-331: 2020-09 (34 1395) Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 331: Prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy pre varistory na báze oxidov kovov (MOV).*)
 • STN EN IEC 61788-4: 2020-09 (34 5685) Supravodivosť. Časť 4: Meranie pomeru zvyškového odporu. Koeficient zvyškového odporu kompozitných supravodičov Nb-Ti a Nb3Sn.*)
 • STN EN IEC 61788-7: 2020-09 (34 5685) Supravodivosť. Časť 7: Merania elektronických charakteristík. Povrchový odpor vysokoteplotných supravodičov pri mikrovlnových frekvenciách.*)
 • STN EN IEC 62024-2: 2020-09 (34 5850) Vysokofrekvenčné indukčné súčiastky. Elektrické charakteristiky a metódy merania. Časť 2: Menovitý prúd induktorov pre DC/DC konvertory.*)
 • STN EN 17099: 2020-09 (36 9779) Ryby a morské produkty. Požiadavky na označovanie distribučných jednotiek a paliet v obchode s rybami a morskými potravinami.*)
 • STN EN 45552: 2020-09 (36 9095) Všeobecná metóda posudzovania trvanlivosti energeticky významných výrobkov.*)
 • STN EN 60061-1/A60: 2020-09 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)
 • STN EN 60061-2/A55: 2020-09 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)
 • STN EN 60061-3/A57: 2020-09 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)
 • STN EN 60335-2-26/A11: 2020-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-26: Osobitné požiadavky na hodiny.*)
 • STN EN 60570/A2: 2020-09 (36 0570) Elektrické svietidlové prípojnicové sústavy.*)
 • STN EN 60730-2-6/A1: 2020-09 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na automatické elektrické tlakové riadiace zariadenia vrátane mechanických požiadaviek.*)
 • STN EN 62852/A1: 2020-09 (36 4626) Konektory na jednosmerné aplikácie vo fotovoltických systémoch. Bezpečnostné požiadavky a skúšky.*)
 • STN EN IEC 60086-4/AC2: 2020-09 (36 4110) Primárne batérie. Časť 4: Bezpečnosť lítiových batérií.*)
 • STN EN IEC 60580: 2020-09 (36 4720) Zdravotnícke elektrické prístroje. Merače súčinu dávky a plochy.*)
 • STN EN IEC 60704-2-8: 2020-09 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické strojčeky na holenie a strihanie alebo zastrihávanie.*)
 • STN EN IEC 60730-2-11: 2020-09 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na regulátory energie.*)
 • STN EN IEC 60730-2-7: 2020-09 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na časovače a časové spínače.*)
 • STN EN IEC 60730-2-8: 2020-09 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektricky ovládané vodné ventily vrátane mechanických požiadaviek.*)
 • STN EN IEC 62282-3-100: 2020-09 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 3-100: Stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Bezpečnosť.*)
 • STN EN IEC 62282-8-101: 2020-09 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 8-101: Systémy na akumuláciu energie používajúce moduly palivových článkov v reverznom režime. Skúšobné postupy pre prevádzkové vlastnosti jednotlivých článkov a zostáv s tuhými oxidmi vrátane reverzibilnej prevádzky.*)
 • STN EN IEC 62282-8-102: 2020-09 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 8-102: Systémy na akumuláciu energie používajúce moduly palivových článkov v reverznom režime. Skúšobné postupy pre prevádzkové vlastnosti jednotlivých článkov a zostáv s membránou na výmenu protónov vrátane reverzibilnej prevádzky.*)
 • STN EN IEC 62282-8-201: 2020-09 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 8-201: Systémy na akumuláciu energie používajúce moduly palivových článkov v reverznom režime. Skúšobné postupy pre prevádzkové vlastnosti systémov power-to-power.*)
 • STN EN IEC 62368-1/AC: 2020-09 (36 9064) Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť.*)
 • STN EN IEC 62446-2: 2020-09 (36 4670) Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 2: Systémy pripojené na elektrickú rozvodnú sieť. Údržba PV systémov.*)
 • STN EN IEC 62788-5-1: 2020-09 (36 4605) Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 5-1: Tesnenia hrán. Odporúčané skúšobné metódy na materiály na tesnenie hrán.*)
 • STN EN IEC 62788-6-2: 2020-09 (36 4605) Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 6-2: Všeobecné skúšky. Skúšanie prenikania (permeácie) vlhkosti pre polymérne materiály.*)
 • STN EN IEC 63057: 2020-09 (36 4360) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové lítiové batérie na použitie v cestných vozidlách s výnimkou pohonu.*)
 • STN EN IEC 63115-1: 2020-09 (36 4385) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Hermeticky uzavreté niklovo-metalhydridové články a batérie na používanie v priemyselných aplikáciách. Časť 1: Prevádzkové vlastnosti.*)
 • STN EN IEC 80601-2-60: 2020-09 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-60: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti stomatologických prístrojov.*)
 • STN EN ISO/IEC 15408-1: 2020-09 (36 9776) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Kritériá na hodnotenie bezpečnosti IT. Časť 1: Predstavenie a všeobecný model (ISO/IEC 15408-1: 2009).*)
 • STN EN ISO/IEC 15408-2: 2020-09 (36 9776) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Kritériá na hodnotenie bezpečnosti IT. Časť 2: Bezpečnostné funkčné prvky (ISO/IEC 15408-2: 2008).*)
 • STN EN ISO/IEC 15408-3: 2020-09 (36 9776) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Kritériá na hodnotenie bezpečnosti IT. Časť 3: Prvky na zabezpečenie bezpečnosti (ISO/IEC 15408-3: 2008).*)
 • STN EN ISO/IEC 18045: 2020-09 (36 9777) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Metodika pre hodnotenie bezpečnosti IT (ISO/IEC 18045: 2008).*)
 • STN EN ISO/IEC 19790: 2020-09 (36 9781) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Bezpečnostné požiadavky na kryptografické moduly (ISO/IEC 19790: 2012).*)
 • STN EN ISO/IEC 27019: 2020-09 (36 9780) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Riadenie informačnej bezpečnosti v energetickom priemysle (ISO/IEC 27019: 2017, opravená verzia 2019-08).*)
 • STN EN ISO/IEC 29134: 2020-09 (36 9778) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na posudzovanie vplyvu na súkromie (ISO/IEC 29134: 2017).*)
 • STN ISO/IEC 27006: 2020-09 (36 9795) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Požiadavky na orgány poskytujúce audit a certifikáciu pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti.*)
 • STN ISO/IEC 27007: 2020-09 (36 9796) Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Návody pre audit systémov riadenia informačnej bezpečnosti.*)
 • STN ISO/IEC TS 27008: 2020-09 (36 9797) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návody na posudzovanie opatrení bezpečnosti informácií.*)
 • STN P CEN/TS 16931-3-4: 2020-09 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 3-4: Prepojenie syntaxe pre faktúru UN/EDIFACT D16B.*)
 • STN P CEN/TS 16931-7: 2020-09 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 7: Metodika vývoja a použitia štruktúrovanej základnej faktúry podľa EN 16931-1.*
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-09“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ