07/2021

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za júl 2021.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50110-2: 2021-07 (33 2100) Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 2: Národné prílohy.*)
 • STN EN 50678/AC: 2021-07 (33 1101) Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení pri elektrických zariadeniach po oprave.*)
 • STN EN IEC 55014-1: 2021-07 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie.*)
 • STN EN IEC 55014-2: 2021-07 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Odolnosť. Norma na skupinu výrobkov.*)
 • STN EN IEC 60079-19: 2021-07 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova  zariadení.
 • STN EN IEC 61000-6-3: 2021-07 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-3: Všeobecné normy. Normy na emisie pre zariadenia v obytných prostrediach.*)
 • STN EN IEC 60068-2-11: 2021-07 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-11: Skúšky. Skúška Ka: Soľná hmla.*)
 • STN EN IEC 60068-2-13: 2021-07 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-13: Skúšky. Skúška M: Nízky tlak vzduchu.*)
 • STN EN IEC 61188-6-2: 2021-07 (34 6512) Dosky s plošnými spojmi a zostavy dosiek s plošnými spojmi. Konštrukcia a používanie. Časť 6-2: Návrh plošných spojov. Popis plošných spojov pre najbežnejšie komponenty montované na povrch.*)
 • STN EN IEC 61189-5-501: 2021-07 (34 6513) Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými  spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-501: Všeobecné skúšobné metódy na materiály a zostavy. Skúšanie spájkovacích tavidiel na odolnosť povrchovej izolácie (SIR).*)
 • STN EN IEC 61189-5-502: 2021-07 (34 6513) Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými  spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-502: Všeobecné skúšobné metódy na materiály a zostavy. Skúšanie zostáv na odolnosť povrchovej izolácie (SIR).*)
 • STN EN IEC 61189-5-601: 2021-07 (34 6513) Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-601: Všeobecné skúšobné metódy na materiály a zostavy. Skúška schopnosti spájkovania pre pretavenie spájkovaného spoja a skúška odolnosti proti prehriatiu pre dosky s tlačenými spojmi.*)
 • STN EN IEC 61851-1: 2021-07 (34 1590) Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN 60730-2-5/A2: 2021-07 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace systémy horákov.*)
 • STN EN IEC 60601-2-83/A11: 2021-07 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-83: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na domácu svetelnú terapiu.*)
 • STN EN IEC 60958-5: 2021-07 (36 8303) Digitálne zvukové rozhranie. Časť 5: Vylepšenie spotrebiteľských aplikácií.
 • STN EN IEC 62680-1-3: 2021-07 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu C.*)
 • STN EN ISO/IEC 27006: 2021-07 (36 9795) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27006: 2015, vrátane Amd 1: 2020).
 • STN P CLC/TS 50600-2-10: 2021-07 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-10: Analýza rizika a dopadov zemetrasenia.*)
 
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-07“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ

Na stiahnutie