01/2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za január 2022.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50160/O1: 2022-01 (33 0121) Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete.
 • STN EN 62262/A1: 2022-01 (33 0330) Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým nárazom krytmi (kód IK).*)
 • STN EN 62920/A1: 2022-01 (33 3432) Fotovoltické systémy vyrábajúce energiu. EMC požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na premenu energie.*)
 • STN EN IEC 60839-11-33: 2022-01 (33 4593) Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-33: Elektronické systémy zabezpečenia prístupu. Konfigurácia zabezpečenia prístupu na báze webových služieb.*)
 • STN EN IEC 60068-3-3/AC: 2022-01 (34 5791) Skúšky vplyvu prostredia. Časť 3-3: Podporná dokumentácia a návod. Seizmické skúšobné metódy pre zariadenia.*)
 • STN EN IEC 60433: 2022-01 (34 8055) Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 000 V. Keramické izolátory pre siete so striedavým napätím. Charakteristiky tyčových závesných izolátorov.
 • STN EN IEC 60674-3-1: 2022-01 (34 6542) Špecifikácia plastových fólií na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 1: Dvojosovo orientovaná polypropylénová (PP) fólia na kondenzátory.*)
 • STN EN IEC 60695-2-13: 2022-01 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-13: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Teplota zapálenia žeravým drôtom (GWIT) – skúšobné metódy pre materiály.*)
 • STN EN IEC 60695-9-2: 2022-01 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 9-2: Povrchové šírenie plameňa. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód.*)
 • STN EN IEC 61189-2-807: 2022-01 (34 6513) Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 2-807: Skúšobné metódy na materiály na spájacie štruktúry. Teplota rozkladu (Td) pomocou TGA.*)
 • STN EN IEC 61788-23: 2022-01 (34 5685) Supravodivosť. Časť 23: Meranie pomeru zvyškového odporu. Pomer zvyškového odporu Nb supravodičov.*)
 • STN EN IEC 62153-4-16: 2022-01 (34 7012) Skúšobné metódy kovových komunikačných káblov. Časť 4-16: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Rozšírenie frekvenčného rozsahu na vyššie frekvencie pre prenosovú impedanciu a na nižšie frekvencie pre skríningové merania útlmu pomocou triaxiálneho nastavenia.*)
 • STN EN IEC 62153-4-5: 2022-01 (34 7012) Skúšobné metódy kovových káblov a iných pasívnych súčiastok. Časť 4-5: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Tlmenie spojenia alebo tienenia. Metóda absorpčnej svorky.*)
 • STN EN IEC 62321-2: 2022-01 (34 6705) Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 2: Demontáž, oddelenie a mechanická príprava vzoriek.*)
 • STN EN IEC 62321-3-3: 2022-01 (34 6705) Stanovenie obsahu určitých látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-3: Preverovanie polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a ftalátov v polyméroch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou s použitím príslušenstva pyrolyzér/tepelná desorpcia (Py/TD-GC-MS).*)
 • STN EN IEC 62321-9: 2022-01 (34 6705) Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 9: Hexabrómcyklododekán v polyméroch stanovený plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS).*)
 • STN EN 50342-1/A2: 2022-01 (36 4310) Olovené štartovacie batérie. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy.*)
 • STN EN 60335-2-15/A1: 2022-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín.*)
 • STN EN 60335-2-15/A12: 2022-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín.*)
 • STN EN 60335-2-15/A2: 2022-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín.*)
 • STN EN 60335-2-35/A2: 2022-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody.*)
 • STN EN 60335-2-61/A12: 2022-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-61: Osobitné požiadavky na akumulačné kachle.*)
 • STN EN 60601-1/A2: 2022-01 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti.*)
 • STN EN 62922/A1: 2022-01 (36 0588) Panely s organickými diódami emitujúcimi svetlo (OLED) na všeobecné osvetlenie. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti.*)
 • STN EN IEC 60238/A2: 2022-01 (36 0383) Objímky s Edisonovým závitom na svetelné zdroje.*)
 • STN EN IEC 60335-2-110: 2022-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-110: Osobitné požiadavky na komerčné mikrovlnné spotrebiče so zavadzacími alebo kontaktnými aplikátormi.*)
 • STN EN IEC 60335-2-90: 2022-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-90: Osobitné požiadavky na komerčné mikrovlnné rúry.*)
 • STN EN IEC 60704-1: 2022-01 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 60958-1: 2022-01 (36 8303) Digitálne zvukové rozhranie. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN EN IEC 60958-3: 2022-01 (36 8303) Digitálne zvukové rozhranie. Časť 3: Spotrebné aplikácie.*)
 • STN EN IEC 63087-1: 2022-01 (36 8314) Asistenčné načúvacie zariadenia a systémy pre aktívnu asistenciu. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN EN IEC 63218: 2022-01 (36 4360) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Akumulátorové lítium-iónové, niklovo-kadmiové, niklovo-metalhydridové články a batérie na prenosné aplikácie. Usmernenie k environmentálnym aspektom.*)
 • STN EN IEC 63246-1: 2022-01 (36 8002) Konfigurovateľné služby infotainmentu pre automobily (CCIS). Časť 1: Všeobecné informácie.*)
 • STN EN IEC 80601-2-26/AC: 2022-01 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-26: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti elektroencefalografov.*)
 • STN EN IEC 80601-2-77: 2022-01 (36 4800) Zdravotnícke elektrické zariadenia. Časť 2-77: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a základné výkony roboticky podporovaných chirurgických zariadení.*)
 • STN P CEN ISO/TS 82304-2: 2022-01 (36 4895) Softvér pre zdravotníctvo. Časť 2: Aplikácie na aspekty zdravia a wellness aktivity. Kvalita a spoľahlivosť (ISO/TS 82304-2: 2021).*)
 • STN EN 15882-5: 2022-01 (92 0221) Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Kombinované tesnenia prestupov.*)
 • STN EN 50710: 2022-01 (92 2002) Požiadavky na poskytovanie bezpečných vzdialených služieb pre systémy požiarnej bezpečnosti a zabezpečovacie systémy.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-01“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ, člen SEZ-KES

Na stiahnutie