02/2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za február 2022.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 61000-3-3/A2: 2022-02 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu.*)
 • STN EN IEC 61850-7-420: 2022-02 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 7-420: Základná komunikačná štruktúra. Logické uzly zdrojov distribuovania energie.*)
 • STN EN IEC 61970-452: 2022-02 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 452: Statické profily CIM prenosovej siete.*)
 • STN EN 50689: 2022-02 (34 1701) Bezpečnosť laserových zariadení. Osobitné požiadavky na spotrebné laserové zariadenia.*)
 • STN EN 62044-3/AC: 2022-02 (34 5886) Jadrá z magneticky mäkkých materiálov. Metódy merania. Časť 3: Magnetické vlastnosti pri vysokej budiacej úrovni.*)
 • STN EN IEC 60695-2-12: 2022-02 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-12: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Index horľavosti žeravým drôtom (GWFI) – skúšobné metódy pre materiály.*)
 • STN EN IEC 61133: 2022-02 (34 1565) Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Skúšanie dráhových vozidiel po ich zhotovení a pred uvedením do prevádzky.*)
 • STN EN IEC 61375-2-8: 2022-02 (34 2675) Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-8: Skúška súladu TCN.*)
 • STN EN IEC 61788-22-2: 2022-02 (34 5685) Supravodivosť. Časť 22-2: Meranie odporu v normálnom stave a kritického prúdu vysokoteplotného Josephsonovho prechodu.*)
 • STN EN 13032-3: 2022-02 (36 0401) Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 3: Vyhodnotenie údajov pre núdzové osvetlenie pracovných miest.*)
 • STN EN 50090-6-2: 2022-02 (36 8051) Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 6-2: Opis modelu sémantickej ontológie internetu vecí (IoT).*)
 • STN EN 50527-2-3: 2022-02 (36 7938) Postup posudzovania expozície pracovníkov s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami elektromagnetickým poliam. Časť 2-3: Špecifické hodnotenie pre pracovníkov s implantovateľnými neurostimulátormi.*)
 • STN EN 50667/A1: 2022-02 (36 7254) Informačná technika. Systémy automatizovaného manažmentu infraštruktúry (AIM). Požiadavky, výmena dát a aplikácie.*)
 • STN EN 60335-2-21/A1: 2022-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody.*)
 • STN EN 61010-031/A1: 2022-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 031: Bezpečnostné požiadavky na ručné zostavy sond na meranie a skúšanie.*)
 • STN EN 61010-031/A11: 2022-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 031: Bezpečnostné požiadavky na ručné zostavy sond na meranie a skúšanie.*)
 • STN EN IEC 60086-5: 2022-02 (36 4110) Primárne batérie. Časť 5: Bezpečnosť batérií s vodným elektrolytom.*)
 • STN EN IEC 60238/A11: 2022-02 (36 0383) Objímky s Edisonovým závitom na svetelné zdroje.*)
 • STN EN IEC 60335-2-25: 2022-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry.*)
 • STN EN IEC 60335-2-25/A11: 2022-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry.*)
 • STN EN IEC 60335-2-76: 2022-02 (36 1055)Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-76: Osobitné požiadavky na napájacie zariadenia elektrických ohrád.*)
 • STN EN IEC 60335-2-76/A11: 2022-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-76: Osobitné požiadavky na napájacie zariadenia elektrických ohrád.*)
 • STN EN IEC 60335-2-84: 2022-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-84: Osobitné požiadavky na toaletné zariadenia.*)
 • STN EN IEC 60335-2-90/A1: 2022-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-90: Osobitné požiadavky na komerčné mikrovlnné rúry.*)
 • STN EN IEC 60335-2-96: 2022-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-96: Osobitné požiadavky na ohybné plošné ohrievacie prvky na vykurovanie miestností.*)
 • STN EN IEC 60730-2-14/A2: 2022-02 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na elektrické ovládače.*)
 • STN EN IEC 60730-2-8/A1: 2022-02 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektricky ovládané vodné ventily vrátane mechanických požiadaviek.*)
 • STN EN IEC 61010-2-011: 2022-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-011: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia.*)
 • STN EN IEC 61010-2-011/A11: 2022-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-011: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia.*)
 • STN EN IEC 61010-2-032: 2022-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-032: Osobitné požiadavky na ručné prúdové snímače na elektrické merania a skúšky.*)
 • STN EN IEC 61010-2-032/A11: 2022-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-032: Osobitné požiadavky na ručné prúdové snímače na elektrické merania a skúšky.*)
 • STN EN IEC 61010-2-033: 2022-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-033: Osobitné požiadavky na ručné multimetre pre domáce a profesionálne použitie, vhodné na meranie sieťového napätia.*)
 • STN EN IEC 61010-2-033/A11: 2022-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-033: Osobitné požiadavky na ručné multimetre pre domáce a profesionálne použitie, vhodné na meranie sieťového napätia.*)
 • STN EN IEC 61010-2-040: 2022-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-040: Osobitné požiadavky na sterilizátory a umývacie dezinfikátory používané na ošetrenie zdravotníckeho materiálu.*)
 • STN EN IEC 61347-2-14/A11: 2022-02 (36 0511) Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia indukčných výbojok napájané jednosmerným a/alebo striedavým prúdom.*)
 • STN EN IEC 62031/A11: 2022-02 (36 0585) LED moduly na všeobecné osvetlenie. Bezpečnostné špecifikácie.*)
 • STN EN IEC 62841-4-5: 2022-02 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-5: Osobitné požiadavky na nožnice na trávu.*)
 • STN EN IEC 62841-4-5/A11: 2022-02 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-5: Osobitné požiadavky na nožnice na trávu.*)
 • STN EN IEC 62868-1: 2022-02 (36 0588) Svetelné zdroje z organických diód emitujúcich svetlo (OLED) na všeobecné osvetlenie. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)
 • STN EN IEC 62868-2-1: 2022-02 (36 0588) Svetelné zdroje z organických diód emitujúcich svetlo (OLED) na všeobecné osvetlenie. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na polointegrované moduly OLED.*)
 • STN EN IEC 62868-2-2: 2022-02 (36 0588) Svetelné zdroje z organických diód emitujúcich svetlo (OLED) na všeobecné osvetlenie. Bezpečnosť. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na integrované OLED moduly.*)
 • STN EN IEC 62868-2-3: 2022-02 (36 0588) Svetelné zdroje z organických diód emitujúcich svetlo (OLED) na všeobecné osvetlenie. Bezpečnosť. Časť 2-3: Ohybné dlaždice a panely OLED.*)
 • STN EN IEC 63159-1: 2022-02 (36 1059) Elektrické prietokové ohrievače vody pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné aspekty.*)
 • STN EN IEC 63159-2-1: 2022-02 (36 1059) Elektrické prietokové ohrievače vody pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 2-1: Multifunkčné elektrické prietokové ohrievače vody.*)
 • STN EN IEC 63159-2-2: 2022-02 (36 1059) Elektrické prietokové ohrievače vody pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 2-2: Účinnosť elektrických prietokových ohrievačov na okamžitý ohrev vody.*)
 • STN EN IEC/IEEE 62209-1528: 2022-02 (36 7080) Postupy merania na posúdenie špecifickej miery absorpcie pri vystavení človeka účinkom vysokofrekvenčných polí z bezdrôtových komunikačných ručných zariadení a zariadení upevnených na tele. Časť 1528: Ľudské modely, prístrojové vybavenie a postupy (frekvenčný rozsah od 4 MHz do 10 GHz).*)
 • STN ISO/IEC 20000-1: 2022-02 (36 9788) Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 1: Požiadavky na systém manažérstva služieb.
 • STN P ISO/CIE TS 22012: 2022-02 (36 0072) Svetlo a osvetlenie. Stanovenie udržiavacieho činiteľa. Spôsob určenia.
 • STN P ISO/TS 21274: 2022-02 (36 0073) Svetlo a osvetlenie. Uvádzanie osvetľovacích systémov v budovách do prevádzky
 • STN EN 1366-5: 2022-02 (92 0811) Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Inštalačné kanály a šachty.
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-02“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ

Na stiahnutie