07/2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za júl 2022.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50341-2-22: 2022-07 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-22: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Poľsko (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 55016-1-6/A2: 2022-07 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-6: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Kalibrácia antény EMC.*)
 • STN EN IEC 60445: 2022-07 (33 0160) Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení, prípojov vodičov a vodičov.
 • STN EN IEC 61970-301/A1: 2022-07 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM).*)
 • STN EN IEC 61189-2-501: 2022-07 (34 6513) Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 2-501: Skúšobné metódy na materiály na spájacie štruktúry. Meranie pružnosti a retenčný faktor odolnosti pružných dielektrických materiálov.*)
 • STN EN 50491-12-2: 2022-07 (36 8055) Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 12-2: Inteligentná sieť. Špecifikácia aplikácie. Rozhranie a rámec pre zákazníka. Rozhranie medzi bytovým/domovým CEM (Customer Energy Manager) a správcom zdrojov. Dátový model a zasielanie správ.*)
 • STN EN 62841-1/A11: 2022-07 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 60728-115: 2022-07 (36 7211) Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 115: Vnútorné optické systémy na prenos vysielaného signálu.*)
 • STN EN IEC 61010-2-012: 2022-07 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-012: Osobitné požiadavky na skúšanie vplyvu klímy a prostredia a iných klimatizačných zariadení.*)
 • STN EN IEC 61010-2-012/A11: 2022-07 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-012: Osobitné požiadavky na skúšanie vplyvu klímy a prostredia a iných klimatizačných zariadení.*)
 • STN EN IEC 61675-1: 2022-07 (36 4767) Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 1: Pozitrónové emisné tomografy.*)
 • TN EN IEC 62442-1: 2022-07 (36 0513) Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 1: Ovládacie zariadenia žiariviek. Metóda merania na stanovenie celkového príkonu obvodov ovládacieho zariadenia a účinnosti ovládacieho zariadenia.*)
 • STN EN IEC 62442-2: 2022-07 (36 0513) Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 2: Ovládacie zariadenia výbojok (okrem nízkotlakových ortuťových žiariviek). Metóda merania na stanovenie účinnosti ovládacích zariadení.*)
 • STN EN IEC 62442-3: 2022-07 (36 0513) Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 3: Ovládacie zariadenia halogénových žiaroviek a svetelných zdrojov LED. Metóda merania na stanovenie účinnosti ovládacích zariadení.*)
 • TNI CLC/TR 50727: 2022-07 (36 9099) Materiálová účinnosť. Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Posudzovanie použiteľnosti EN 4555X.*)
 • STN EN 14972-1: 2022-07 (92 0440) Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu.
  Časť 1: Projektovanie, inštalovanie, kontrola a údržba.
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-07“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ

Na stiahnutie