08/2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za august 2022.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-5-53: 2022-08 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia.*)
 • STN EN 60079-29-1/A1: 2022-08 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov.*)
 • STN EN 60079-29-1/A11: 2022-08 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov.*)
 • STN EN 61850-5/A1: 2022-08 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 5: Komunikačné požiadavky na funkciu a modely prístrojov.*)
 • STN EN IEC 62325-451-8: 2022-08 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-8: Procesy HVDC, kontextové a montážne modely pre európsky trh.*)
 • STN P CLC/TS 50136-10: 2022-08 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 10: Požiadavky na vzdialený prístup.*)
 • STN EN IEC 60587: 2022-08 (34 6472) Elektroizolačné materiály používané v sťažených podmienkach okolitého prostredia. Skúšobné metódy na hodnotenie odolnosti proti plazivým prúdom a erózii.*)
 • STN EN IEC 61340-5-3: 2022-08 (34 6440) Elektrostatika. Časť 5-3: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Vlastnosti a požiadavky na klasifikáciu obalov určených na súčiastky citlivé na elektrostatický výboj.*)
 • STN EN IEC 62127-1: 2022-08 (34 0883) Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 1: Meranie a charakterizácia zdravotníckych ultrazvukových polí.*)
 • STN EN IEC 62631-2-2: 2022-08 (34 6460) Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 2-2: Relatívna permitivita a faktor strát. Vysoké frekvencie (1 MHz – 300 MHz), striedavé AC metódy.*)
 • STN EN IEC 62641: 2022-08 (34 7504) Vodiče na vonkajšie vedenie. Vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov z hliníka a zliatin hliníka.*)
 • STN EN IEC 62641/A11: 2022-08 (34 7504) Vodiče na vonkajšie vedenie. Vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov z hliníka a zliatin hliníka.*)
 • STN EN IEC 63248: 2022-08 (34 7505) Vodiče na vonkajšie vedenie. Koncentricky zlanované vodiče s povrchovou úpravou.*)
 • STN EN IEC 63248/A11: 2022-08 (34 7505) Vodiče na vonkajšie vedenie. Koncentricky zlanované vodiče s povrchovou úpravou.*)
 • STN EN 60061-1/A11: 2022-08 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)
 • STN EN 60061-1/A59: 2022-08 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)
 • STN EN IEC 60118-16: 2022-08 (36 8860) Elektroakustika. Sluchové protézy. Časť 16: Definícia a overovanie vlastností sluchových protéz.*)
 • STN EN IEC 60318-8: 2022-08 (36 8820) Elektroakustika. Simulátory ľudskej hlavy a ucha. Časť 8: Akustický väzbový člen na vysokofrekvenčné merania sluchových protéz a slúchadiel pripojených na ucho prostredníctvom ušných vložiek.*)
 • STN EN IEC 60598-1/A11: 2022-08 (36 0600) Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)
 • STN EN IEC 60645-6: 2022-08 (36 8811) Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 6: Prístroje na meranie otoakustických emisií.*)
 • STN EN IEC 61215-1-2/A1: 2022-08 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-2: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev kadmium-teluridu (CdTe).*)
 • STN EN IEC 61215-1-3/A1: 2022-08 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-3: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev amorfného kremíka.*)
 • STN EN IEC 61215-1-4/A1: 2022-08 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-4: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev Cu(In, Ga)(S, Se)2.*)
 • STN EN IEC 61689: 2022-08 (36 4886) Ultrazvuk. Fyzioterapeutické systémy. Špecifikácie poľa a metódy merania vo frekvenčnom rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz.*)
 • STN EN IEC 62623: 2022-08 (36 9082) Stolné a prenosné počítače. Meranie spotreby.*)
 • STN EN IEC 62660-3: 2022-08 (36 4360) Akumulátorové lítium-iónové články na pohon elektrických cestných vozidiel. Časť 3: Požiadavky na bezpečnosť.*)
 • STN EN IEC 63033-1: 2022-08 (36 8001) Multimediálne systémy a vybavenie pre vozidlá. Systém priestorového zobrazenia. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN EN IEC 63033-2: 2022-08 (36 8001) Multimediálne systémy a vybavenie pre vozidlá. Systém priestorového zobrazenia. Časť 2: Metódy záznamu systému priestorového zobrazenia.*)
 • STN EN IEC 63033-3: 2022-08 (36 8001) Multimediálne systémy a vybavenie pre vozidlá. Systém priestorového zobrazenia. Časť 3: Metódy merania.*)
 • STN EN IEC 63033-4: 2022-08 (36 8001) Multimediálne systémy a vybavenie pre vozidlá. Systém priestorového zobrazenia. Časť 4: Aplikácie pre kamerové monitorovacie systémy.*)
 • STN P CLC/TS 50677: 2022-08 (36 1060) Práčky bielizne a práčky-sušičky pre domácnosť a na podobné použitie. Metóda na stanovenie efektívnosti plákania meraním obsahu tenzidov v textilných materiáloch.*)
 
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-08“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ
 

Na stiahnutie