12/2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za december 2022,
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-5-53/AC: 2022-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba  elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia.*)
 • STN EN IEC 60079-25: 2022-12 (33 2320)Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy.*)
 • STN EN IEC 62676-2-33: 2022-12 (33 4592) Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-33: Obrazové prenosové protokoly. Vzostupné spojenie (uplink) na cloud a prístup k vzdialenému systému riadenia.*)
 • STN IEC 60050-195: 2022-12 (33 0050) Medzinárodný elektrotechnický slovník (IEV).
  Časť 195: Uzemňovanie a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
 • STN EN 50122-1: 2022-12 (34 1505) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom.*)
 • STN EN 50122-2: 2022-12 (34 1505) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými sieťami jednosmerného prúdu.*)
 • STN EN 50122-3: 2022-12 (34 1505) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 3: Vzájomné pôsobenie trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu.*)
 • STN EN 50243: 2022-12 (34 8158) Vonkajšie priechodky na 24 kV a 36 kV a na 5 kA a 8 kA pre transformátory plnené kvapalinou.*)
 • STN EN 50399: 2022-12 (34 7104) Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky.*)
 • STN EN 61340-2-1/A1: 2022-12 (34 6440) Elektrostatika. Časť 2-1: Metódy merania. Schopnosť materiálov a výrobkov odvádzať elektrostatický náboj.*)
 • STN EN IEC 60544-5: 2022-12 (34 6411) Elektroizolačné materiály. Stanovenie vplyvov ionizujúceho žiarenia. Časť 5: Postupy vyhodnotenia starnutia počas prevádzky.*)
 • STN EN IEC 60674-3-4: 2022-12 (34 6542) Plastové fólie na elektrotechnické účely.
  Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 4: Elektroizolačné polyimidové fólie.*)
 • STN EN IEC 60966-2-8: 2022-12 (34 7720) Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov.
  Časť 2-8: Podrobná špecifikácia súborov káblov pre rozhlasové a televízne prijímače. Rozsah frekvencie do 3 000 MHz, trieda tienenia A++, konektory podľa IEC 61169-47.*)
 • STN EN IEC 60966-4-2: 2022-12 (34 7720) Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov.
  Časť 4-2: Podrobná špecifikácia súborov polotuhých káblov (prepojky). Frekvenčný rozsah do 6 000 MHz, polotuhé koaxiálne káble typu 50-9.*)
 • STN EN IEC 60966-4-3: 2022-12 (34 7720) Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov.
  Časť 4-3: Podrobná špecifikácia súborov polotuhých káblov. Frekvenčný rozsah do 6 000 MHz, nízkostratové polotuhé koaxiálne káble typu 50-12.*)
 • STN EN IEC 61726: 2022-12 (34 7705) Káblové súbory, káble, konektory a pasívne mikrovlnné súčiastky. Meranie tlmenia tienenia metódou dozvukovej komory.*)
 • STN EN IEC 63110-1: 2022-12 (34 1591) Protokol o správe infraštruktúry pre nabíjanie a vybíjanie elektrických vozidiel. Časť 1: Základné definície, prípady použitia a štruktúra.*)
 • STN EN 60335-2-30/A13: 2022-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností.*)
 • STN EN 60335-2-30/A2: 2022-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností.*)
 • STN EN 60598-2-11/A1: 2022-12 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-11: Osobitné požiadavky. Akváriové svietidlá.*)
 • STN EN 60731/A1: 2022-12 (36 4727) Zdravotnícke elektrické prístroje. Dozimetre s ionizačnými komorami používané v rádioterapii.*)
 • STN EN 62493/A1: 2022-12 (36 7080) Posudzovanie osvetľovacích zariadení vo vzťahu k vystaveniu osôb pôsobeniu elektromagnetických polí.*)
 • STN EN IEC 60318-7: 2022-12 (36 8820) Elektroakustika. Simulátory ľudskej hlavy a ucha.
  Časť 7: Simulátor ucha a trupu na meranie zdrojov zvuku v blízkosti ucha.*)
 • STN EN IEC 60335-2-89/A11: 2022-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom.*)
 • STN EN IEC 61855: 2022-12 (36 1060) Elektrické spotrebiče na ošetrovanie vlasov pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti.*)
 • STN EN IEC 62282-4-101: 2022-12 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 4-101: Napájacie systémy palivových článkov pre elektricky poháňané priemyselné vozíky. Bezpečnosť.*)
 • STN EN IEC 62282-4-600: 2022-12 (36 4512) Technológia palivových článkov.
  Časť 4-600: Napájacie systémy na palivové články pre pohon vozidiel iných ako cestných vozidiel a pohonných hnacích jednotiek (APU). Skúšobné metódy palivových článkov/hybridných systémov batérií pre rýpadlá.*)
 • STN EN IEC 62722-1: 2022-12 (36 0605) Prevádzkové vlastnosti svietidiel.
  Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 62759-1: 2022-12 (36 4637) Fotovoltické moduly. Skúšanie prepravovania.
  Časť 1: Prepravovanie a expedovanie prepravných jednotiek s PV modulmi.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-12“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:      Ing. Ľudovít HARNOŠ
 

Na stiahnutie