ONLINE Aktualizačná odborná príprava - 22. 9. 2021

Dňa 22. septembra 2021 v čase od 8.00 h – 16.00 h sa uskutoční ONLINE Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších
5 rokov vydaných podľa:

 • §21 – 23, §24 vyhl. č. 508/2009 Z. z.
 • resp. §21 – 23, §24 ods. 2 vyhl. č. 718/2002 Z. z.
 • resp. §21 – 23, §24 ods. 2 vyhl. č. 74/1996 Z. z.
PROGRAM AOP:
 • Stručné informácie o nových / zmenených legislatívnych predpisoch (zákony, nariadenia vlády SR, vyhlášky, …) na zaistenie BOZP na TZ elektrických, vydaných v období posledných piatich rokov.
 • Stručné informácie o nových STN / zmenách STN pre oblasť EZ vydaných v období posledných piatich rokov.
 • Poznatky z praxe súvisiace s BOZP pri činnosti na TZ elektrických z oblasti praktického uplatňovania nových predpisov a STN pre elektrické zariadenia.
 • AOP je v rozsahu 8 vyučovacích hodín.
KTO JE POVINNÝ AOP ABSOLVOVAŤ (inak osvedčenie stratí platnosť):
 • Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti (§21, §22, §23, §24 ods. 2) vydané pred 30. 6. 2006 a majú ho platné (absolvovali prvú AOP do 30. 4. 2008 respektíve ďalšiu do 5 rokov od absolvovania predchádzajúcej AOP);
 • Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie (§21, §22, §23, §24) vydané po 1. 7. 2006, museli / musia absolvovať prvú AOP najneskôr do 5 rokov od vydania osvedčenia;
 • Osoby, ktoré už absolvovali AOP, ju musia znovu absolvovať najmenej raz za 5 rokov.
LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY (LPP):
 • Podľa §39f  zákona č. 124/2006 Z. z. držitelia osvedčení, ktoré boli vydané pred 1. 1. 2014 boli povinní sa podrobiť LPP do 31. 12. 2014 (ak sa LPP nepodrobili v období od 1. 1 2010 do 31. 12. 2013), inak ich osvedčenia stratili dňom 31. 12. 2014 platnosť.
 • Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. držiteľ osvedčenia je povinný podrobiť sa LPP vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jeho zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, do piatich rokov odo dňa:
  • vydania osvedčenia na vykonávanie činnosti,
  • vykonania predchádzajúcej LPP vo vzťahu k práci.
 • V prípade, že držiteľ osvedčenia nemá platnú LPP, tak podľa § 16 ods. 11, písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. osvedčenie na vykonávanie činnosti stráca platnosť.
 • Tu nájdete Vzory lekárskych posudkov vo vzťahu k práci
POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV AOP:
 • Účastníci AOP po uskutočnení záväznej objednávky v E-shope pošlú naskenované e-mailom na info@sez-kes.sk:
  • kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
  • kópiu potvrdenia o absolvovaní predošlej AOP (ak máte)
  • kópiu platného lekárskeho posudku z LPP vo vzťahu k práci
 • Zároveň sú účastníci povinní poslať originál osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, príp. aj originál potvrdenia o absolvovaní predošlej AOP ešte pred uskutočnením AOP, najneskôr do 16. 9. 2021 jedným z nasledovných spôsobov:
 •  priniesť na sekretariát SEZ-KES, Radlinského 28, Bratislava v čase od 7.00 h do 14.00 h
 •  poštou doporučene na adresu Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava
 • Účastníkom, ktorí predložia platné doklady, bude po ukončení AOP na zadnú stranu ich osvedčenia urobený záznam o absolvovaní AOP a bude poslaný späť poštou (doporučene), príp. si osvedčenie môžu vyzdvihnúť osobne na sekretariáte SEZ-KES.
UPOZORNENIE:

Absolvovanie AOP možno potvrdiť iba na platný originál osvedčenia (prípadne jeho duplikát). Bez všetkých vyššie spomenutých potrebných dokladov je osvedčenie neplatné a vzdelávacia organizácia naň nemôžeme potvrdiť absolvovanie AOP.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
 • člen SEZ-KES (zaplatené členské za daný rok) -      45,00 €
 • učitelia a študenti odborných škôl -                           45,00 €
 • nečlen resp. neplatiaci člen SEZ-KES -                     60,00 €
ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU (postupujte podľa pokynov v e-shope):
 • online kartou
 • online internetbankingom
 • prevodným príkazom
SEZ-KES je držiteľom oprávnenia na výchovu a vzdelávanie vydané NIP SR
 • VVZ-000196-06-05.1
 • VVZ-000195-06-05.2

Zakúpiť účasť na AOP