ONLINE seminár: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - 16. 2. 2021

 


v spolupráci so

SKSI    

organizuje

online seminár pre elektrotechnikov

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

16. 2. 2021 v čase od 8.00 h - 12.00 h

LEKTOR: doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD.

Školenie, ktoré je určené pre všetkých elektrotechnikov, prináša najnovšie informácie o požiadavkách na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách nízkeho napätia.
Aktuálne vydanie najdôležitejšej bezpečnostnej normy z oblasti elektrických inštalácií nízkeho napätia STN 33 2000-4-41: 2019 prinieslo viaceré nové alebo modifikované ustanovenia zodpovedajúce súčasným poznatkom v oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ako aj dosiahnutému stavu vo vývoji konštrukcií ochranných a meracích zariadení.
Náplňou školenia sú nielen podrobné informácie o ustanoveniach základnej bezpečnostnej normy STN 33 2000-4-41, ale školenie poskytne aj mnohé doplňujúce a vysvetľujúce informácie z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ktoré  v samotnej norme buď nie sú obsiahnuté, alebo nie sú vysvetlené či zdôvodnené.
Cieľom školenia je prispieť k lepšiemu vnímaniu a porozumeniu textu a správnemu aplikovaniu ustanovení noriem z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách nízkeho napätí.

PROGRAM SEMINÁRA:
· Účinky elektrického prúdu pretekajúceho telom človeka
· Príčiny úrazov elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách nn
· Terminológia v oblasti ochrany pred zásahom el. prúdom
· Ochranné prostriedky
   –  Ochranné prostriedky na základnú ochranu
   –  Ochranné prostriedky  na ochranu pri poruche
   –  Ochranné prostriedky na doplnkovú ochranu
· Zvýšená ochrana
     –  Zosilnená izolácia
     –  Ochranné oddelenie medzi obvodmi
· Ochranné opatrenia
     –  Samočinné odpojenie napájania
     –  Dvojitá alebo zosilnená izolácia
     –  Elektrické oddelenie
     –  Malé napätie SELV a PELV
     –  Nevodivé okolie
     –  Neuzemnené miestne pospájanie  
· Ochrana v priestoroch s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom
· Ochrana pred zásahom  elektrickým prúdom v sieťach TN distribučného rozvodu
· Rozvod verejného osvetlenia na podperných bodoch distribučnej siete TN
· Opatrenia na zabránenie dotyku susedných živých častí

Lektor si bude určovať prestávky podľa vlastného uváženia.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 
• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2021):  40,- € 
• Učitelia a žiaci odborných škôl, členovia SKSI: 40,- €
• Ostatní účastníci:  60,- €

• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 14. 2. 2021  v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Zakúpiť účasť na seminári 

Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.