Panelová diskusia - ELO SYS 2019


Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska

ako jeden z odborných garantov
25. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky,
osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS 2019
a

Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na
PANELOVÚ DISKUSIU,
ktorá sa uskutoční dňa 22. 5. 2019 od 10.00 h do 13.00 h

v budove AGROINŠTITÚTU Nitra, Akademická 4, kongresová sála na 1. poschodí (pozri mapku)


Na panelovej diskusii sa môže zúčastniť každý návštevník medzinárodného veľtrhu
ELO SYS 2019, kde je možné položiť otázky popredným odborníkom z oblasti elektrotechniky.
Odborný garant panelovej diskusie: Ing. Vladimír Vránsky – prezident SEZ – KES,
člen predstavenstva SKSI, predseda Krajskej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb SKSI.
 
Okruhy odborných tém:
1. Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike
doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD. – STU Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave
2. Predstavenie ÚNMS SR, nová Vyhláška ÚNMS SR č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy
Ing. Michal MACKO – ÚNMS SR Bratislava
3. STN 33 2000-6: 2018-06 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 6: Revízia“
Ing. Michal SAHUĽ – ZTS Elektronika SKS s.r.o. Nová Dubnica, člen prezídia SEZ-KES
Tibor HANKO – HARP s.r.o. Uhrovec, viceprezident SEZ-KES

4. Otázky a odpovede mimo horeuvedených tém

Snahou SEZ–KES je čo najviac prispieť k informovanosti širokej odbornej verejnosti o aktuálnych
otázkach v elektrotechnike, preto Vás radi privítame v čo najväčšom počte na tejto odbornej diskusii.
Zároveň Vás pozývame do stánku SEZ-KES č. 10 v hale A, kde sa budete môcť obrátiť
s otázkami na členov prezídia SEZ-KES.
V našom stánku si môžete zakúpiť odborné publikácie, ktoré pre elektrotechnikov vydal SEZ-KES.
Tešíme sa na Vašu návštevu v našom stánku a tiež na Vašu účasť na panelovej diskusii.

Mediálny partneri: 


Priložená pozvánka na Panelovú diskusiu slúži 22. 5. 2019 ako voľná vstupenka na veľtrh ELO-SYS 2019.

Na stiahnutie