!!! ZRUŠENÉ !!! Seminár pre elektrotechnikov Banská Bystrica 26. 11. 2020

PODUJATIE JE ZRUŠENÉ!v spolupráci so

SKSI    

organizuje

monotematický seminár pre elektrotechnikov:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a určovanie vonkajších vplyvov

26. 11. 2020  Banská Bystrica,
SPŠ J. Murgaša, J.M. Hurbana 6, aula.

Lektori sú doc. Ing. Ivan Bojna, PhD. a Ing. Jozef Jančovič.

Seminár je zameraný na oboznámenie sa s novou základnou bezpečnostnou normou pre elektrotechnikov - STN 33 2000-4-41:2019 a určovanie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 v zmysle najnovších legislatívnych požiadaviek a STN.

Seminár je rozdelený na dva bloky.

Školenie, ktoré je určené pre všetkých elektrotechnikov, prináša najnovšie informácie o požiadavkách na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách nízkeho napätia.

Aktuálne vydanie najdôležitejšej bezpečnostnej normy z oblasti elektrických inštalácií nízkeho napätia STN 33 2000-4-41: 2019 prinieslo viaceré nové alebo modifikované ustanovenia zodpovedajúce súčasným poznatkom v oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ako aj dosiahnutému stavu vo vývoji konštrukcií ochranných a meracích zariadení.

Náplňou školenia sú nielen podrobné informácie o ustanoveniach základnej bezpečnostnej normy STN 33 2000-4-41, ale školenie poskytne aj mnohé doplňujúce a vysvetľujúce informácie z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ktoré v samotnej norme buď nie sú obsiahnuté, alebo nie sú vysvetlené či zdôvodnené.

Cieľom školenia je prispieť k lepšiemu vnímaniu a porozumeniu textu a správnemu aplikovaniu ustanovení noriem z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách nízkeho napätí.

Program seminára:

7:30 – 8:00       Prezencia účastníkov
8:00 – 12:00     Ing. Jozef JANČOVIČ
Určovanie vonkajších vplyvov.
Právne predpisy a súvislosti s STN pri určovaní vonkajších vplyvov
Požiadavky STN 33 2000-5-51 pri určovaní vonkajších vplyvov
Určovanie vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51
Praktické príklady
Určovanie vonkajších vplyvov v špecifických prípadoch STN 33 2000-7-701, STN 33 2000-7-702, STN EN 60079-10-1  

12:00 – 1245   Prestávka - obed

12:45 – 16:30   doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD.
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

 • Účinky elektrického prúdu pretekajúceho telom človeka
 • Príčiny úrazov elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách nn
 • Terminológia v oblasti ochrany pred zásahom el. prúdom
 • Ochranné prostriedky
  • Ochranné prostriedky na základnú ochranu
  • Ochranné prostriedky  na ochranu pri poruche
  • Ochranné prostriedky na doplnkovú ochranu
 • Zvýšená ochrana
  • Zosilnená izolácia
  • Ochranné oddelenie medzi obvodmi
 • Ochranné opatrenia
  • Samočinné odpojenie napájania
  • Dvojitá alebo zosilnená izolácia
  • Elektrické oddelenie
  • Malé napätie SELV a PELV
  • Nevodivé okolie
  • Neuzemnené miestne pospájanie
 • Ochrana v priestoroch s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom
 • Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v sieťach TN distribučného rozvodu
 • Rozvod verejného osvetlenia na podperných bodoch distribučnej siete TN
 • Opatrenia na zabránenie dotyku susedných živých častí
16.30   Ukončenie seminára

V jednotlivých blokoch si lektori budú určovať prestávky podľa potreby (cca po 45 minútach prednášky).

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2020):  55,- € 
• Učitelia a žiaci odborných škôl, členovia SKSI:  55,- €
• Ostatní účastníci:  75,- €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie seminára, občerstvenie a obed.
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 16. 11. 2020  v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Mediálni partneri:
      ​ 

Zakúpiť účasť na seminári 

Miesto konania seminára:
SPŠ J. Murgaša
Aula
J.M. Hurbana 6

974 01 Banská Bystrica


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.