Seminár pre revíznych technikov Lučenec 9. 9. 2021
v spolupráci so

SKSI    

opäť organizuje

monotematický seminár pre revíznych technikov:

Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií podľa STN 33 2000-6:2018,

9. septembra 2021, Lučenec, Reštaurácia Novohrad, Novohradská 322/27.

Lektori sú Tibor Hanko a Ing. Michal Sahuľ, obaja revízni technici s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.

Seminár je zameraný na obnovenie, resp. nadobudnutie praktických zručností pri revíziách elektrických inštalácii nízkeho napätia.
Tematické rozloženie seminára zameriava svoju pozornosť  na princípy overovania bezpečnosti elektrických inštalácií pričom sa snaží jednoduchou a pochopiteľnou formou poukázať na postupy overovania ochranných opatrení pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle najnovších legislatívnych požiadaviek a STN.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníka s požiadavkami najnovších noriem a legislatívy, ktorá v podstatnej miere zasahuje do činnosti revízneho technika. Štruktúra prednášok je zameraná ako na teoretickú, tak na praktickú činnosť revízneho technika na stavbách, pričom uvažuje s aktívnou účasťou poslucháčov na praktických cvičeniach.

Absolvent seminára bude mať možnosť premietnuť teoretické, normatívne i legislatívne požiadavky na overovanie bezpečnosti elektrických zariadení v praxi. Bude teoreticky i prakticky oboznámený s metódami a postupmi meraní vzhľadom k ochranným opatreniam. Dostane príležitosť samostatne merať, porovnať možnosti viacerých typov meracej techniky s ohľadom na správnu voľbu merania. Absolvent získa potvrdenie o účasti na seminári.

Program seminára:

7:30 – 8:00       Prezencia účastníkov
8:00 – 9:30       Tibor HANKO, Ing. Michal SAHUĽ
Prehľadový rámec legislatívy, jej zmeny a ich dopad na činnosť revízneho technika
Úvodná prednáška zameraná na legislatívny rámec – prehľad najnovších zmien 33 2000-6,  33 2000-4-41, 61140, stručne o vyhl. ÚNMS SR č. 61/2017 Z.
9:30 –9:40      Prestávka
9:40 – 11:05    Ing. Michal SAHUĽ, Tibor HANKO
Štruktúra ochranných opatrení pred zásahom elektrickým prúdom & metódy meraní v prípade ich overovania v teréne (teória VS prax)
Cieľom je zopakovať štruktúru ochranných opatrení s didaktickou väzbou na overovanie v teréne + priama interakcia s meraniami
11:05 – 11:15   Prestávka
11:15 – 12:00   Ing. Michal SAHUĽ, Tibor HANKO
Nové prvky v „starej“ STN 33 2000-6
Prednáška zameraná na zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu.
12:00 – 13:00   Prestávka - obed
13:00 – 15:30   Tibor HANKO, Ing. Michal SAHUĽ
Praktické cvičenia v skupinách s rôznymi typmi meracej techniky so zameraním na overovanie jednotlivých ochranných opatrení v teréne.

Úloha č. 1: Vykonajte kusovú skúšku rozvádzača
– RT je na stavbách často konfrontovaný s rozvádzačom, kde má za úlohu vykonať kusovú skúšku rozvádzača podľa STN EN 61439-1:2010; STN EN 61439-2: 2012 keď rozvádzače kusovou skúškou nedisponujú. Cieľom je „vyhnať strašiaka“ z kusovej skúšky, a ukázať, že to nie je žiadna veda.
Meranie – Spojitosť, odpor izolácie, izolačná pevnosť (HV test)
Exponáty – Plechový rozvádzač NN 
Meracia technika VN zdroj – združený revízny prístroj

Úloha č. 2:  Overte funkčnosť ochranného opatrenia „samočinného odpojenia od napájania“, preverte doplnkové ochranné opatrenie RCD
-  skupina má jednoznačne povedať či sú koncové obvody v súlade s požiadavkami 4-41, alebo nie. Úloha zahŕňa aj výpočet Zmax.
Meranie – meranie impedancie poruchovej slučky, spojitosť.. RCD  I∆t, I∆n,
Exponáty – Zásuvková skriňa  
Meracia technika - združený revízny prístroj, ZerotestPro, Fittest a iné na porovnanie...

Úloha č. 3:  Preverte ochranné opatrenie SELV alebo PELV, preverte úbytok napätia
Meranie – odporu izolácie, napätie, 
Exponáty – zdroj SELV, alebo PELV 230AC/12DC
Meracia technika – Združený revízny prístroj, ZerotestPro, Multimeter...

Úloha č. 4:  Odmerajte zemný odpor viacerými metódami a porovnajte výsledky
Meranie – meranie zemného odporu sondami VS kliešťami, rôzne typy uzemňovačov
Exponáty – Odporová dekáda, prípravok na zemné odpory –musíme vymyslieť
Meracia technika –Fluke 1620-2 GEO, kliešťový prístroj Fluke 1620, združený revízny prístroj

15.30 – 16.00   Ukončenie seminára, odovzdanie certifikátov.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2019):  60,- € 
• Učitelia a žiaci odborných škôl, členovia SKSI:  60,- €
• Ostatní účastníci:  80,- €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie seminára, občerstvenie a obed.
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Mediálni partneri:
      ​ 

Zakúpiť účasť na seminári 

Miesto konania seminára:
Reštaurácia Novohrad
Novohradská 322/27
984 01 Lučenec


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.